5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 195-196 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5.Sınıf E-kare Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 195-196. Sayfa Cevapları 7. Ünite Değerlendirme

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları E-Kare Yayınları


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


Cevap:

 1. (Doğru) Bir yerin iklim şartları oraya gelen turist sayısını etkiler.
 2. (Doğru) İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin, ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler.
 3. (Yanlış) UNESCO, dünyanın birçok yerinde ortak miras ögeleri üzerinde çalışmalar yürütmemektedir.
 4. (Yanlış) Bir ülkenin her türlü kültürel zenginliğini görmek için o ülkeye gitmeye gerek yoktur.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.


Cevap:

 1. Farklı şehirlerde düzenlenen fuarlar, kültür, sanat ve spor etkinlikleri Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
 2. İlk çağlarda hayatta kalabilmek için seyahat eden insanlar, daha sonraları Ticaret amaçlı seyahat etmeye de başladılar.
 3.  Turistlerin dünyayı dolaşmaları, yerel halkta Kültürel mirasa duyarlılık konusunda bilinçlenmeye olumlu katkı sağlıyor.
 4. Dünyanın farklı yerlerindeki Ortak miras ögeleri UNESCO tarafından bir liste hâline getiriliyor.

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.


Cevap:

 1. Mısır Piramitleri ve Orhun Yazıtları yüzyıllardır ayakta kalmayı başarabilmiş önemli eserlerdendir. (Ortak miras ögesi)
 2. Ülkeler tarım, sanayi, ulaşım, kültür ve eğitim alanındaki yatırımlarını artırarak zenginleşebilirler. (Ekonomik faaliyet)
 3. Turistler, hangi ülkeye giderlerse gitsinler yerel kültürle etkileşime geçmek istiyorlar. (Turizm)
 4. Bir ülkedeki yerel kıyafetler ve yemekler farklı ülkeden gelenlerin ilgisini çekiyor. (Kültür)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları E-Kare Yayınları


Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Günümüzde ticari faaliyetlerde tırlar, trenler, gemiler ve uçaklar kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez?


A) Ticaretin hızlanması
B) Zamandan tasarruf edilmesi
C) Ürün güveniğinin kolaylaşması
D) Ürün taşıma kapasitesinin azalması


2. İnsanlar gibi devletler de ihtiyaçlarını tek başına karşılayamazlar.

Aşağıdakilerden hangisinin verilen bilgiye bağlı olarak gelişen bir durum olduğu söylenebilir?


A) Sanayinin gelişmesi
B) Ulaşımın hızlanması
C) Uluslararası ticaretin ortaya çıkması
D) Turizmin başlaması


3. Bir ülkenin doğal varlıklarının ve tarihî zenglinliklerinin fazla olması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlar?


A) Sanayi B) Ticaret C)Tarım D) Turizm


4. Ben Şanlıurfa’dan Veysel. Her yaz mevsiminde bir otelde aşçılık yapmak üzere Antalya’ya giderim. Yazın Antalya’ya çok turist geliyor ve Türk mutfağının lezzetlerinden tatmak istiyorlar. Ben de iyi bir aşçıyım. Turistlere bu konuda yardımcı oluyorum. Aşçı Veysel’in verdiği bilgiye göre turizm ile ilgili,

l. İnsanlara iş imkânı sağlar.
ll. Ülke ekonomisini geliştirir.
lll. Kültürler arası etkileşim ortam hazırlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


5. Kuduz aşısı Fransa’da doğan Louıs Pasteur’ün, (Luiz Pastör) tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. Kuduz aşısı yeni aşıların bulunmasında önemli rol oynamıştır.

Bu bilgilere göre Louis Pasteur’un hangi alanda insanlığın ortak mirasına katkıda bulunduğu söylenebilir?


A) Bilim B) Edebiyat C) Düşünce D) Coğrafya


6. Geçmişten günümüze kadar tüm insanların, toplumların, ulusların ve uygarlıkların oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne ……………… denir.

Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) ortak miras B) ticaret C) turizm D) teknoloji


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Tarım, sanayi ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.


Kısa Cevap :

Tarım, insanların hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmazdır. Sanayi tarımdan almış olduğu ürünleri işleyerek birçok ürünlerini üretir.

Gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerin büyük ölçüde tarım ve madencilik kesiminde gelişmeler katettiklerini görmekteyiz

Yani sanayi sektörü bir taraftan tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanırken diğer taraftan da tarım sektörüne katkı sağlamaktadır.

Bu yüzden tarım, sanayi ve uluslararası ticaret birbirleri ile ilişkili olarak gelişmekte ve ilerlemektedir.

Uzun Cevap :

Tarım sektörü ve sanayi sektörü birbirleriyle bağlantılıdır.

Hiçbir ülkede tarımsal faaliyetlerin sanayiden bağımsız olarak Mudanya yöntemlerle sürdürülmesi mümkün değildir.

Sanayi ise belirli ürünlerini üretmek için tarama ihtiyaç duyar

Tarım nsanların en temel yaşam şartı olan beslenme ihtiyacını karşılayan sektördür. Aynı zamanda her toplum için zorunlu bir amaç olan ekonomik kalkınmayı sağlamaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarına bağlı olarak bir ekonomik kaynak oluşturması onu daha çok önemli kılmaktadır

Sanayileşmiş olan ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerine baktığımız zaman sanayideki başarılarının büyük ölçüde tarım ve madencilik kesimindeki çalışmalarına bağlı olduğunu görmekteyiz.

Sanayi üretimini hızla artması tarımsal ham madde ihtiyacını da artırmıştır. Tarım kesimindeki nüfusun gelirinin artması da sanayi ürünlerine ek talep meydana getirmiş ve bu sayede sanayinin de gelişmesine yardımcı olmuştur

Yani sanayi sektörü bir taraftan tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanırken diğer taraftan da tarım sektörüne teknolojik ürünler vererek yardım etmektedir

Bu yüzden tarım ve sanayi birbirine paralel olarak gelişmiş ve uluslararası ticareti de kuvvetlendirerek büyük başarılara imza atılması sağlanmıştır.


2. İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin ticari faaliyetler için önemi nedir?


Kısa Cevap :

İletişim teknolojisinin gelişmesi ile beraber İnternet ve telefon gibi insanların birbirine daha kolay ulaştıkları ve haberleştikleri araçlar meydana gelmiştir.

Ulaşım teknolojisinin gelişmesi ile beraber ise daha uzun mesafelere kısa zamanlarda ulaşılması sağlanmıştır.

Bu sayede ticari faaliyetler hızla gelişmiş ve insanlar daha geniş kesimlere kolaylıkla ulaşabildikleri için ticaretlerini geniş alanlarda yapmaya başlamıştır

Uzun Cevap :

İletişim teknolojileri, telgraf, telefon, radyo, televizyon, uydu, bilgisayar, internet gibi araçlara verilen isimdir.

Ulaşım teknolojileri ise tren, otobüs ve uçak gibi ulaşım altyapısına sürekli yaygınlaşan güvenli konforlu ve hızlı teknolojilerin oluşturduğu araçlara verilen isimdir.

Zamanın gelişmesi ile beraber birçok alanda olduğu gibi iletişim ve ulaşım alanında da büyük gelişmeler yaşanmış insanların çok uzak mesafelerden bile kolaylıkla haberdar olabilmeleri ve kolaylıkla ulaşabilmeleri mümkün olmuştur.

Eskiden uzakta olan insanların birbirinden haber alması mümkün değil veya çok zor iken günümüzde bu artık oturduğumuz yerden internet aracılığıyla olabilmektedir.

Ulaşım ise eskiden çok uzun süren yıllar ve günleri ayrıca büyük bir yorgunluğu ve zorluğu içeriyorken günümüzde gerek uçaklar gerek trenler gerek diğer gelişmiş olan ulaşım teknolojileri sayesinde kolay ve rahat bir şekilde ulaşmıştır.

İletişim ve ulaşım alanında birçok çalışma yapılarak bunların daha kaliteli ve daha kolay hale gelmesi için araçlar üretilmeye çalışılmaktadır.

Eskiden insanlar ticaret yapabilmek için en fazla kendilerinden birkaç şehir uzaklıktaki yerlere gidebiliyor bunu ise çok zor bir şekilde gerçekleştirebiliyordu.

Uluslararası ticaret çok zor olduğu için çok fazla tercih edilmiyordu

Ancak iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi ile beraber insanlar birçok insan ve farklı şehirlerden haberdar olup onlarla iletişime kolaylıkla geçebildikleri için ticari alanı bu alanda genişletmişler ve ürünlerin ulaşmasını gelişen ulaşım teknolojileri sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebilmişlerdir.

Bu da insanların ticari alanında uzak veya farklı kişiler demeden gelişmiş teknolojilerden yararlanarak istedikleri ticareti yapabilmelerine olanak sağlamıştır.

Bu da hem bireysel olarak hem de ülkeler olarak büyük bir kalkınma ve gelişmeye olanak sağlamıştır.


3. Turizmin bir ülkenin kültürel zenginliğinin artmasında oynadığı rolü açıklayınız.


Kısa Cevap :

Turizmin Bir ülkenin kültürel zenginliğinin artmasında oynadığı rol çok büyüktür.

İnsanlar turizm sayesinde kendi hayatlarını ve şehirlerini bırakmadan kısa bir süreliğine başka şehirleri ziyaret etme imkanı bulabildikleri için turizmi tercih ederler.

Gitmiş oldukları bu yerlerde hem kendi kültürlerini aktarır hem de oradaki insanların kültürlerini kendilerine aktararak bir kültürel zenginlik elde ederler.

Bu yüzden turizm bir ülkenin kültürel zenginliğinin artmasında en kolay ve en etkili roldür.

Uzun Cevap :

Turizmin ekonomiye olan katkısının yanında aynı zamanda insanların farklı kültürler taraması ve farklı kültürlere karşı olan ön yargısının kırılmasında büyük bir önem arz eder.

İnsanlar turizm sayesinde daha önce hiç gitmedikleri ve belki de turizm olmasaydı o mekanları görmek istemeyecekleri yerlere giderek farklı şehirler tanırlar

Gitmiş oldukları bu şehirlerde hem kendi kültürlerine aktarır hem de oradaki kültürleri yakından tanıyarak bir bağ kurma imkanı elde ederler

İnsanlar evlenme, iş kurma veya turizm gibi sebeplerle şehirler arası yolculuk yapma ihtiyacı hissederler

Ancak evlilik veya ş seyahati gibi yolculuklar bütün insanların tercih edeceği şeyler değildir.

Ancak kısa bir süreli olduğu için farklı yerleri ziyaret etmek anlamına gelen turizm insanlara cazip gelmiş ve işlerini ve ülkelerini bırakmadan kısa bir süreliğine farklı yerleri görmek insanların tercihi olmuştur.

İnsanlar birbirlerine kültür aktarımı yapabilmek için birbirlerini görmeli ve birbirleriyle iletişim haline geçmelidirler.

Bunun en kolay yolu da turizm olduğu için turizmin Bir ülkenin kültürünün kültürel zenginliğinin artmasında oynamış olduğu rolün çok büyük olduğunu açıkça söyleyebiliriz.


4. Ortak miras ögelerinin uluslararası ilişkilere yaptığı katkılar nelerdir?


Kısa Cevap :

Ortak miras ögelerinin uluslararası ilişkilere yaptığı katkılar

 • Uluslararası ilişkileri düzenler
 • İşbirliği yapılmasını sağlar
 • Ortak hareket etmeyi öğretir
 • İnsanların turizm sebebiyle birbirleriyle kaynaşmasına ve böylece devletlerin de yakınlaşmasına olanak sağlar

Uzun Cevap :

Ortak miras ögeleri genellikle bütün insanların ilgisini çeken yerler olduğu için insanlar bu yerlere rağbet eder ve önem gösterirler.

İnsanların önem göstermiş olduğu bu yerlere devletler de hassas davranır ve önem gösterirler.

Ortak miras üyelerine bakıldığı zaman günümüz kültürüne ve dinine de çoğu yapının yakın olduğunu görmekteyiz.

Bu yüzden insanları bir arada tutan kültür, tarih ve dini kalıntılar insanları ve Devletleri birbirine bağlamaktadır.

Ortak miras ögeleri ortak hareket etmeyi e-devletler arası ilişkiyi kuvvetlendirmektedir.

Bu yüzden turizmle beraber aynı zamanda uluslararası büyük bir işbirliği sağlar.


5. Turizm, ön yargıların ortadan kalkmasında ne gibi bir rol oynayabilir? Örnekler veriniz.


Kısa Cevap :

Bir insanın önyargısının ortadan kalkması için bir şey hakkında deneyin ve bilgi sahibi olması o şey hakkında bireysel ve şahsi olarak bilgi edinmesi lazımdır.

Farklı bir yeri tanımanın en kolay yolu olan turizm sayesinde insanlar farklı şehirleri ve farklı insanları görerek önyargılarından kurtulur kendi şahsi deneyimleri ile bilgi sahibi olurlar.

Bu yüzden turizm önyargıların ortadan kalkmasında çok büyük bir rol oynar diyebiliriz.

Uzun Cevap :

İnsanlar gidip görmedikleri ve haklarında kesin bir bilgiye sahip olmadığı kişilere ön yargılı olurlar.

Ne kadar objektif bakarsa baksın insanlar tanımadıkları şey konusunda bir uzaklık ve yabancılık hissederler.

İnsanlar farklı şeyler ve farklı bölgeler hakkında gerek internet ortamından gerek insanlardan birçok bilgi edinseler de bu bilgilerin bir kısmı doğru bir kısmı da çarpıtılmış yalanlar veya dedikodular olabilir.

Ancak insanlar turizm sebebiyle kısa seyahatler ile bile olsa farklı bölgeleri ve kültürleri ziyaret ederek o kültürleri ve insanları yakından görmüş tanımış ve kendi deneyimlerini elde etmiş olurlar.

Edinmiş oldukları bu şahsi deneyimler ve bilgiler önyargıların kırılmasında en etkili yöntemdir.

Turizm ise farklı bölgeleri ve kültürleri görmenin ve tanımanın, bağ kurmanın en kolay yolu olduğu için insanların farklılıklara karşı önyargıların ortadan kalkmasında Büyük bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz.

Nitekim turistlere sorulduğu zaman bir bölgeyi görmeden önce ve gördükten sonraki fikirlerinin değiştiğini açıkça görmekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.