7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 129-130-131. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 129-130-131. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 129, 130, 131


5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1.İslam düşüncesinde farklı yorumlar ne zaman ortaya çıkmıştır?


Cevap : İslam düşüncesinde farklı yorumlar ne zaman ortaya çıkmıştır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Peygamber Efendimiz hayattayken zaten tek merci oydu. Bir şey sorulacağı zaman vahiy gelir ve ona göre hareket edilirdi. Peygamberimizin vefatından sonra ise mezhepler çıkmıştır. Peygamberimiz hayatında bazen amelen bazende sözlerde farklı davranışlarda olduğu olmuştur. Böylece ümmetine kolaylık yolu açmıştır.

Aynı zamanda ”Benden sonra benim ve hulefa-i raşidimin sünnetine azı dişlerinizle sarılın” hadisi şerifi de daha sonra bu büyük sahabelerin ortaya koyacağı bazı görüşleri olacağını belirtiyor. Asıl din kaynağı olan Kuran ve sünnetten hiç ayrılmadan bu büyük gözde sahabeler , kendilerine açılan içtihat yolu ile bazı farklılıklar yapmışlardır. Mesela Kuranı Kerim eskiden kitap halinde değildi. Ancak sahabe görüş birliği ile kitap haline getirildi ve kaybolması önlendi.

Bu kadar Peygambere bağlı ve sünnetlerine bu kadar sıkı olan büyüklerin islama zıt birşey yapması düşünülemez. Zaten yanlışlık olacak olsa diğer sahabeler engellerdi . Bunun için daha sonra mezhepler meydana gelmiş ve yine hadisi şerifle içtihatların yapılması ile beraber yeni çıkan meseleler çözülmüştür.


2. İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.


Cevap : İslam dünyasında farklı dinî yorumların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Kısaca açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslam dini her ne kadar Arapyarımadasında başlamış olsa da her yere yayılmış ve insanlar tarafından benimsenmiştir. Kuralları kolay ve insanların iyiliğine olduğu için çoğu devlet tarafından takdir görmüştür. İslamiyetin yayılması ve farklı insanlarında islama girmesi ile beraber herkes görüşünü İslama katmaya başlamıştır.

Bazen kültür özellikleri İslama ait gibi gösterilmiştir. Halbuki dinde olan daha önce ecdadımız olan Osmanlı ‘ dan geldiği gibi korunmuş şekilde kalmalıdır. Dinde asıl kaynak Kuran ve sünnettir. Ayrıca müçtehid makamında olan çok büyük alimlerin görüşleri ve kıyasta dini delildir. Bunları ancak din alanında uzmanlaşmış olan büyük alimler yapabilir. Buda ancak bazı meselelerde olur. İnsanların dine kattıkları yorum eğer anlaşılması içinse bunda bilgi vermekte sakınca yoktur ve sevap alır. Ancak İslama kafadan birşey katılmamalıdır.


3. Müslümanlar arasında inançla ilgili yorumlar nasıl ortaya çıkmıştır? Kısaca anlatınız.


Cevap : Müslümanlar arasında inançla ilgili yorumlar nasıl ortaya çıkmıştır? Kısaca anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslamın farklı şehirlere yayılması İslam hakkında farklı fikirlerinde oluşmasına sebep olmuştur. Cahil insanlar kendi kültürlerini İslamiyet sanmış bazen de iyi ve kötü niyetli insanlar tarafından karışıklık çıkarılmaya çalışılmıştır. İslam düşmanlarının da etkisi ile beraber tarih boyunca bazen insanlar körüklenmiş ve akılları karıştırılmaya çalışılmıştır. Farklı görüşlerin çıkması ve onun arkasından giden insanların çoğalması ile beraber farklı cemaatler türemiştir.

Haklı görüşte olan insanlar tarih boyunca bu insanlara karşı çıkmıştır. Günümüzde mezhepsizlik gibi batıl görüşler ortaya çıkmış ve dine yeni yorumlar katılmaya çalışılmıştır. Bu büyük bir hatadır ve sakıncalıdır. Kurana yeni yorum eklemeye çalışan ve abdestin farzları gibi meselelerde bile yorum yapanlar geçmiş alimlerden daha ilimli olmadıkları halde böyle yapmaktadır. Halbuki Osmanlı ‘da ve tarih boyunca nice büyük alimler yetişmiş ama hiç biri böyle gerçek dışı görüşler öne sürmemiştir.


4. Tasavvufun temel amaçları nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap : Tasavvufun temel amaçları nelerdir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İslamiyetin emir ve yasakları vardır. Bu emir ve yasakların yapılması sevap ve günah kazandırır. Ancak İslamiyette asıl amaçlanan Allah’ a tam anlamıyla teslim olmuş güzel bir kul olarak bunları yapmaktır. Tasavvufunda asıl gayesi nefsi kötü huylarından temizlemektir. Kuran ı Kerim de her ne kadar emir ve yasaklar olsa da muhlis ullar, namazı hakkıyla ve huşu ile kılanlar gibi sıfatlar kullanılmıştır.

Bizler  bile hayatta bizi seven ve tam anlamıyla teslim olmuş insanları seviyorsak , Allah’ ında kendi yarattığı kulu kendine karşı böyle görmek istediğini bilmeliyiz. İşimi bitirsemde gitsem diyerek iş yapan insanları iş verenler bile sevmez. Halbuki mesleğini severek yapan insanların halk arasında da ne kadar sevildiğini ve takdir edildiğini görüyoruz. İşte kulda kulluk mesleğini en iyi şekilde yapmalı ki sevilsin. Tasavvuf emir ve yasakları yapmak için gerekli olan teslimiyeti vermeyi amaçlar. Nefsin Allah’ a karşı gelen o çirkin tutumunu söndürmek için manevi yollardan kapı açar. Tasavvuf her müminin iman hakikatine ermesi için gereklidir.


5. İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? Bunları kısaca tanıtınız.


Cevap : İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? Bunları kısaca tanıtınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar şunlardır ;

 1. Yesevilik
 2. Kadirilik
 3. Nakşibendilik
 4. Mevlevilik
 5. Bektaşilik

Yesevilik : Hoca Ahmet Yesevi’nin fikirleri savunan bu düşünce sistemi Orta doğu ve Anadolu’da bir çok insana hitap etmektedir.

Kadirilik : Abdülkâdir-i Geylânî fikirlerini savunan en geniş ve ilk tarikatlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

Nakşibendilik : Türkiye’de en yaygın olan tarikat olarak kabul edilmektedir. Bahâuddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buhârî’ye fikirleri üzerine kuruludur. “bizim tarikimiz sohbet üzerinedir” diyerek müritlerini buna teşvik ederdi.

Mevlevilik : Mevlana Celaleddin-i Rumi fikirlerini savunan bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Konya’da Mevlevilik hızlı bir şekilde toplum içerisinde kendine yer bulmuştur.

Bektaşilik : Hacı Bektaş Veli’nin kurmuş olduğu ve onun fikirlerini savunan bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Gereken bilgiye inanan insan Kutup’tur ve evren onun çevresinde döner. Barışçı ve uzlaşmacı bir öğretidir.


6. Alevilik-Bektaşilikte önem verilen temel hususlar nelerdir? Belirtiniz.


Cevap : Alevilik-Bektaşilikte önem verilen temel hususlar nelerdir? Belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Alevilik-Bektaşilikte önem verilen temel hususlar şunlardır ;

 1. Haya, cömertlik, sabır, şükür, ilim, haya, edep, tevazu sahibi olmak gibi erdemlere sahip olmak gerekir.
 2. İnsanları ayıplanması, sır saklamak, kötü gözle bakmamak gibi alışkanlıklardan uzak durmak.
 3. Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan karşı sevgi ve saygı duyulmaktadır.
 4. Alevilik ve Bektaşilikte 12 imam sevgisi de önemlidir.
 5. 12 imamı sevmek gerekir.
 6. Küçükler her zaman büyüklerine karşı  saygı duyar.
 7. Alevilik-Bektaşilikte misafirperliğe ve dostluğa çok büyük bir önem verilmiştir.
 8. Alevilik-Bektaşilikte eline, beline ve diline sahip olmak konusu ilke edinmiştir.
 9. Alevilik-Bektaşilikte sevgi temeli esas alınmaktadır.
 10. Alevilik-Bektaşilikte bu ahlaki kurallara uymayanlar düşkün denir. Düşkünler dedelerce uyarılır. iyilikle tenbihlenir.
 11. Alevilik-Bektaşilikte edepli ve insanı kamil olması istenir.

7. Cem çeşitleri hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap : Cem çeşitleri hakkında kısaca bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Cem çeşitleri hakkında kısaca bilgiler şunlardır ;

 • İrşat cemi: Yetişmekte olan kişilerin bilgilendirmeler yapıldığı ceme verilen addır.
 • Koldan kopma cemi: Toplum içerisinde suçlar işleyen kişiler burada yargılanmaktadır.
 • Musahiplik cemi: Cemde yer alan ailelerin dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduğu yerdir.
 • Lokma ve dardan indirme cemi: Cenazelerin yapıldığı ve burada gelenlere ikram yapılan yerdir.
 • Abdal Musa kurban cemi: Kurbanlar kesilerek hayra dağıtılan yerdir.
 • Görgü cemi: Cemlerde örf ve adet yaşantısını devam ettirilen yerdir.

8. Musahiplik nedir ve hangi olaya dayandırılır? Anlatınız.


Cevap : Musahiplik nedir ve hangi olaya dayandırılır? Anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Musahiplik Alevi mezhebinde özel bir tören ile atanan kardeş yoldaş demektir. Bu atanan törenle kardeşimiz olan kişiyi hem dünyada hem ahirette yoldaşımız olur, hem maddi hem manevi birbirimize yardım ederek iki dünyada da kardeş oluruz. Musahiplik her ne kadar Hz. Ali’nin kökenine dayanmasa da Hz Ali’nin bir musahipliği destekler. “Bütün insanlar birbiriyle her harukalde kardeştir. Ya dinen ya da yaratılış itibariyle”

Musahiplik hayatta bir defa yapılır. Ömür boyu sürer aynı zamanda ahirette de kardeşlik sürer. Aynı zamanda musahipler birbirlerinin günahları ve saplarından sorumlulardır. Namus dışında çocukları dahil her şeyleri ortaktır.


9. Alevilik-Bektaşilikteki muharrem orucu hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Alevilik-Bektaşilikteki muharrem orucu hakkında bilgi veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Alevilik-Bektaşilikteki muharrem orucu hüzün orucu olarak kabul edilmektedir. Alevilik-Bektaşilikteki muharrem orucu Muharrem orucu bazı bölgelerde 10 gün, bazı bölgelerde ise 12 gün olarak kabul edilerek tatulan bir oruçtur.

İslamda 10 Ekim 680 tarihinde Kerbela’da Yezit tarafından öldürülen Hz. Hüseyin r.a. ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas oruç  ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini belirleyip işaretleyiniz.


1. I. İnançla ilgili yorumlar
II. Fıkhi yorumlar
III. Ekonomik yorumlar
IV. Tasavvufi yorumlar


Yukarıdakilerden hangileri, İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar arasında yer almaz?


A) I B) II C) III D) IV


2. I. Mâturîdîlik-İtikadi mezhep
II. Eş’arîlik-Fıkhi mezhep
III. Yesevîlik-Tasavvufi mezhep
IV. Hanefilik-Fıkhi mezhep


Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve III D) I, III ve IV


3. Aşağıdakilerden hangisi, fıkhın temel konuları arasında yer almaz?


A) İnanç esasları B) İbadetler
C) Evlilik ve boşanma D) Ticari hayat


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları

4. Mevlevilikle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Mevlana’nın tasavvufi görüşlerine dayanır.
B) Ney ve kudüm eşliğinde belli bir ritimle dönerek yapılan sema ayininin önemli bir yeri vardır.
C) Bütün insanlara sevgi ve anlayışla yaklaşmak önemli ilkelerdendir.
D) On iki imam sevgisi temel ilkeleri arasında yer alır.


5. Aşağıdakilerden hangisi, Alevilik-Bektaşiliğe özgü bir kavram değildir?


A) Semah B) Cemevi C) On iki hizmet D) Sema


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir biçimde tamamlayınız.


(Hızır, mezhep, tasavvuf, cem, fıkıh, itikat, gülbank, Kur’an, cemevi)


 1. İslam dininin temel kaynakları Kur’an ile sünnettir.
 2. Mezhep ; kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip, itikadi veya amelî düşünce sistemi demektir.
 3. Belli bir dinin, bir düşüncenin inanç esaslarına, prensiplerine itikat denir.
 4. Fıkıh ; İslam’ın kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini inceleyen ilim dalıdır.
 5. Tasavvuf; İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah’ı (c.c.) görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi, hayat tarzıdır.
 6. Alevi-Bektaşi düşüncesini benimseyen kimselerin, belli zamanlarda bir araya gelerek yaptıkları toplantı ve törene cem denir. Cem erkânının yapıldığı yere cem evi denir.
 7. Alevilik-Bektaşilikte şubat ayının 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruca hızır orucu denir.
 8. Alevi-Bektaşi kültüründe çeşitli vesilelerle yapılan dualara gülbank denilmektedir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


( Doğru ) Din değişmez; din anlayışı ise zamana, kişilere ve şartlara göre değişebilir.
( Yanlış ) Din anlayışı Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiylere, din ise insanların düşüncelerine
dayanır.
( Doğru ) Dinin ilkeleri herkes için bağlayıcıdır ama din anlayışı herkes için bağlayıcı değildir.
( Yanlış ) Farklı dinî yorumlar; dinin temel ilkeleri, esası ve özü ile ilgili konularda da olabilir.
( Doğru ) Alevilik-Bektaşilikte duaların başında “Bismi Şah”, sonunda da “Allah Allah” denir.
( Doğru ) Muharrem ayının onuncu gününe aşure günü denir.


D. Aşağıdaki bulmacada, işlediğiniz ünitede karşılaştığınız bazı isim, kavram ve ifadeler gizlenmiştir. Bunları bulup renkli kalemle işaretleyiniz. İsim, kavram ve ifadeleri bulabilmek için bulmacayı soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz taramalısınız.


“7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 129-130-131. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı”


 


Ödevini Bulamadıysan ARA

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 129-130-131. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 14 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak