8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 122, 123, 124, 125


3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları

A. Aşağıdaki tabloda Millî Mücadele’nin ulusal ve uluslararası sonuçlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı boşluklara yazınız.


(a. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu-b. Afganistan’la Dostluk Antlaşması-c. Ankara Antlaşması-ç. Londra Konferansı d. Kars Antlaşması-e. İstiklal Marşı’nın Kabulü-f. Mudanya Ateşkes Antlaşması-g. Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması-h. Moskova Antlaşması)


“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


B. Aşağıda, Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bir olay verilmiştir. Metnin altındaki soruları metinden faydalanarak cevaplayınız.


“…Bize ayrılan bölgede 300 kağnı tespit ettik. Bunları savaş esnasında derhal tanzim edebilmek için bir deneme çağrısı yaptık. Tebliğimizden 24 saat sonra 250 kağnı gelmiş bulunuyordu. Bazıları, öküzleri olmadığından kağnılara ineklerini koşmuşlardı. Kağnıları getirenlerin bir kısmı çocuk ve ihtiyar, çoğu da kadınlardı. Tümen komutanı, düzlükte sıralanan bu kağnıları teftiş ederken uzun üvendireleriyle (uzun çubuk) sevgili hayvanlarının başlarında dizilen kadınlara, erkeklerin neden gelmediklerini sordu. Bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta dayanamayacaklarını söyledi. Kadınların verdikleri cevap şuydu: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”
(M. Akif Tural, “Tekâlif-i Milliye” (Halka Borcu Kalmayan Devlet), s. 555-556)


7-Yukarıdaki metne bir başlık yazınız.


CevapTopyekün Milli Mücadele


8-Tümen komutanının sorusunu kadınlar nasıl cevaplamış olabilir? Yazınız.


Cevap“Erkeklerimiz hizmette (askerlikte) dir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?”


9-Kağnıları getirenlerin kadın, çocuk ve yaşlı olmasının sebebi nedir? Yazınız.


CevapErkeklerin savaş cephesinde olduğundan dolayı.


10-Metne göre Türk halkının Millî Mücadele’ye ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.


CevapMetne göre Türk halkının Millî Mücadele’ye taşıma ve ulaşım araçları konusunda yardımcı olmuştur.


C. Lozan Antlaşması ile ilgili 5N1K sorularını cevaplayınız.


Soru : Yunanistan savaş tazminatı yerine Türkiye’ye ne vermiştir?

Cevap : Edirne’nin Karaağaç bölgesini vermiştir.


Soru : Antlaşma nerede imzalanmıştır?

Cevap : İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanmıştır.


Soru : Antlaşmada kapitülasyonlar nasıl çözümlenmiştir?

Cevap : Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.


Soru : Lozan Konferansı neden kesintiye uğramıştır?

Cevap : Türk Hükümeti Anadolu’da Misakı milliyi hayata geçirmeyi hedeflemiş toprakları üzerinde Ermeni devleti kurulmasını engelleyerek kapütülasyonları kaldırmayı hedeflemiştir. Ayrıca savaş tazminatı egedeki adalar ve Doğu Trakyada Yunanistan’da anlaşamamıştır. Bu sebepler konferansa bir süre ara verilmesinin temel nedenleridir.


Soru :  Antlaşma ne zaman imzalanmıştır?

Cevap : 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştır.


Soru :  Antlaşmada Türk tarafını kim temsil etmiştir?

Cevap : İsmet Paşa temsil etmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları

Ç. Millî Mücadele Dönemi savaşları ile ilgili tablodaki boşlukları doldurunuz.


Cevap :

“8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları”


D. Aşağıda Maarif Kongresi ve Sakarya Meydan Savaşı’yla ilgili olan kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerden olayla ilgili olanlara ( ), olmayanlara (X) işareti koyunuz.


Cevap :

“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


E. İrade-i Milliye gazetesinin muhabiri, Kuvâ-yı Millîye’nin Urfa’ya girişini şöyle haber veriyordu: “Öteden beri yapılan zulümlerden dolayı gerilen halk, 8 Şubat gecesi büyük bir coşkuyla, Fransız hâkimiyetindeki karargâha hücum etti. Karargâhtaki Fransız bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çekti. Fransızlar pek çok ganimet bırakarak geri çekildi. Asayiş öncekinden daha mükemmel hale geldi. Urfa halkının tamamı Kuvâ-yı Millîye’ye katıldı. Kuvâ-yı Millîyecilerin ihtiyaçları temin edildi ve iki saat içinde bin Osmanlı lirası toplandı.”
(İsmail Özçelik, Milli Mücadele’de Güney Cephesi Urfa, s.180)


Gazete haberini okuyup aşağıdaki soruları cevaplayınız.


11-Urfa halkı, hangi duygularla Kuvâ-yı Millîye’ye katılmıştır? Yazınız.


Cevap : Milliyetçilik ve vatanseverlik duygularıyla Kuvâ-yı Millîye’ye katılmıştır.


12-Bu olay hangi cephede yaşanmıştır? Yazınız.


Cevap : Güney Cephesinde yaşanmıştır.


F. Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları bilgiyle eşleştiriniz.


I. Eğitim alanında çalışmalar yapılmıştır. a. İstiklal Marşı
II. Ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. b. Maarif Kongresi
III. Ordunun ve halkın morali yüksek tutulmaya çalışılmıştır. c. Ateşten Gömlek
IV. Meclis, Mustafa Kemal’e güvenini göstermiştir. ç. Tekalif-i Millîye Emirleri
V. Millî Mücadele’yi anlatan eserlerdendir. d. Başkomutanlık Yasası


Cevap :  I-b II-ç III-a IV-d V-c


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları

G. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


13-Fransızların Urfa, Antep, Maraş gibi şehirleri işgal edip yağmalaması üzerine buralarda yaşayan Türk halkı, kadın, çocuk, yaşlı demeden modern silahlara sahip güçlü bir orduya karşı taş, sopa, balta, av tüfeği gibi basit silahlar kullanarak direniş gösterdi.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Bu cephedeki savaşın kazanılmasında Türk halkının mücadelesi etkili olmuştur.
B) Burada yaşayan halk, topyekün bir mücadeleye girişmiştir.
C) Düzenli ordu henüz kurulma aşamasında olduğu için buraya asker gönderilememiştir.
D) Burada yaşayan Türk halkı birlik ve beraberliğin örneğini sergilemiştir.


14- I. Yunan ilerleyişinin durdurulamaması
II. Meclis hükûmetinin iç isyanları bastırmada otorite sağlayamaması
III. Savunmaların bölgesel olması, tüm vatanı kurtarmaya yetmemesi

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin kurulması zorunlu hale gelmiştir?


A) Düzenli ordunun B) Kuvâ-yı Millîye’nin
C) Temsil Heyeti’nin D) İstiklal mahkemelerinin


15-Atatürk’e göre millî eğitim, bağımsızlık savaşı kadar önemlidir. O, bunu Yunanların Kütahya-Eskişehir üzerinden Ankara’ya doğru saldırıya geçtikleri günlerde ispat etmiştir. Yunanların saldırıya geçtiği sırada, 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da, millî eğitim-öğretim seferberliğini başlatmıştır. Bu tutumuyla eğitim-öğretime ne kadar önem verdiğini göstermiştir.

Metinde özelliklerinden bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması B) Maarif Kongresi’nin toplanması
C) Sivas Kongresi’nin toplanması D) Tekalif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanması


16-Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklardan hangisi savaş sürecinde hızlı kararlar almak ve uygulamak amacına yöneliktir?


A) Askeri birliklerin Doğu ve Güney cephelerinden Batı Cephesi’ne kaydırılması
B) Rusya’dan silah ve cephane alınması
C) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
D) Mustafa Kemal’e süresiz olarak başkomutanlık yetkilerinin verilmesi


17-Başkomutan Mustafa Kemal’in, “Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları her koşulda yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır.” sözü onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?


A) Açık sözlülük B) Çok yönlülük C) İleri görüşlülük D) Kararlılık


18-Millî Mücadele’nin 1920-1921 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, yeni Türk Devleti’nin gelirleri, ordunun ihtiyaçlarını ve savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Buna karşılık işgal devletleri silah, cephane ve her türlü malzeme bakımından üstün durumdaydı.

Bu olumsuzluk aşağıdakilerden hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?


A) Sanayileşmeye önem verilmesiyle B) Millî ekonominin kurulmasıyla
C) Tekalif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasıyla D) Avrupa’dan borç alınmasıyla


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

19-Aşağıda, Büyük Taarruz’la ilgili doğru, yanlış tablosu verilmiştir. Tablodaki işaretlemelerde hangisi yanlıştır?


A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV


20- I. Gümrü Antlaşması
II. Ankara Antlaşması
III. Kars Antlaşması
IV. Moskova Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Türkiye’nin doğu sınırının belirlenmesi ile ilgilidir?


A) I ve III B) I ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV


21-Lozan Barış görüşmeleri devam ederken İtilaf Devletleri temsilcilerinin uzlaşmaz tavırlarını gören İsmet (İnönü) Paşa şunları söylemiştir: “Beyler bizi karıştırmayın, biz buraya Mondros’tan değil, Mudanya’dan geldik.”

İsmet (İnönü) Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?


A) Saltanatın kaldırılacağını
B) Türk heyetinin yıkıcı değil yapıcı taraf olduğunu
C) Osmanlı Devleti’nin yerine yeni bir devletin kurulacağını
D) Türkiye’nin zafer kazanan taraf olduğunu


22-Sakarya Meydan Savaşı öncesinde Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?


A) Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Müdafaa-i Hukuk Grubu
C) Temsil Heyeti D) Mebusan Meclisi


H. Görseldeki insanların yerinde olsaydınız o anki duygularınızla geleceğe nasıl seslenirdiniz veya gelecek nesillere nasıl bir öğüt verirdiniz? Yazınız.


“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Meb Yayınları”


Cevap :
Ey Kahraman ve Şanlı Türk Milleti ;
Sizlerin bu vatan için yatmış olduğunuz mücadele yüz yıllar boyunca Türklerin bağımsızlığa ne kadar önem verdiğini ve vatanını ne kadar sevdiğinin bir kanıtıdır. Bu vatan, millet ve bağımsızlık aşkı gelecek nesillere örnek olarak ve vatanın yükselmesi için çalışacaklardır.


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/8-sinif-inkilap-tarihi-ders-kitabi-122-123-124-125-sayfa-cevaplari-meb-yayinlari html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
8. Sınıf Atatürkçülük ve inkılap tarihindeki ünite değerlendirme sorularını yaparken yaptığımız birçok ödevlerin tekrarını yapmış oluyoruz ünite değerlendirme soruları dersleri anlamamıza verilen tekrarlama mıza yer yok öyle değerlendirme soruları illa anlamadığınız konuları pekiştiriyor ve derslerimizi tarihimize daha iyi anlamamız gerçekleşir ı Dünya savaşı II Dünya savaşı'na etkileri Kurtuluş Savaşı'nda yapılan milli mücadelenin iç ve dış politikayı nasıl etkilediğine bu konularda pekiştir dik Türk millet vermiş olduğu milli mücadeleyi Türk milletine vatanına bağlılığını yeniden tekrarlayıp öğrendik verdiğiniz cevaplar ve verdiğiniz bilgilerle konuyu kavramamız daha kolay oldu
Merve
8. Sınıf Atatürkçülük ve inkılap tarihindeki ünite değerlendirme sorularını yaparken yaptığımız birçok ödevlerin tekrarını yapmış oluyoruz. Ünite değerlendirme soruları dersler verilen tekrarlama mıza yer yok öyle değerlendirme soruları illa anlamadığınız konuları pekiştiriyor ve derslerimizi tarihimize daha iyi anlamamız gerçekleşir ı Dünya savaşı II Dünya savaşı'na etkileri Kurtuluş Savaşı'nda yapılan milli mücadelenin iç ve dış politikayı nasıl etkilediğine bu konularda pekiştir dik Türk millet vermiş olduğu milli mücadeleyi Türk milletine vatanına bağlılığını yeniden tekrarlayıp öğrendik verdiğiniz cevaplar ve verdiğiniz bilgilerle konuyu kavramamız daha kolay oldu. Teşekkürler
Sude
güzel cevaplar için teşekkür ederiz
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!