8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları Meb Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları Sayfa 153, 154, 155, 156, 157, 158


Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları

Soru : “Üretim” ve “tüketim” nedir? Açıklayınız.


Cevap : “Üretim” ve “tüketim” nedir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Tüketim: İnsanların ihtiyaç duymuş oldukları gereksinimleri karşılamaları ,üretilen malları kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalarıdır.
Bir başka deyişle
tüketim ,insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları mal ve hizmetlerin toplamıdır.
Üretim: İnsanların ihtiyaç duymuş olduğu şeyleri karşılamak için mal ve hizmet miktarını ya da faydalanmayı artırmaya yönelik olan çabalar ve bunların sonucunda ortaya çıkan şeyler olarak açıklanabilir.
Bir başka deyişle üretim, İmalattan farklı olarak bir malın sayısını veya faydasını artırmayı velik olan çalışmalardır.
Ekonomik faaliyetlerin temeli ve zengin olmanın kaynağı üretime bağlıdır. İsim olmadan tüketim de olmaz.


Soru : Bir ülkede üretim ve tüketim dengesinin bozulması ne gibi durumlara neden olur? Tartışınız.


Cevap : Bir ülkede üretim ve tüketim dengesinin bozulması ne gibi durumlara neden olur? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir kere güzel ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi üretim ve tüketim dengesinin düzgün olmasına bağlıdır. Bir şey üretmek için çok sayıda doğal kaynak tahrip edilir ve bu üretimi sağlayabilmek için yüksek miktarlarda para ve insan , makina gibi bir çok şey harcanır . Bunları sağlayabilmek için ciddi bir maddi güce ihtiyaç vardır. Bu kadar para kaybından sonra bu ürünlerin alınmaması bu malların telef olmasına ve doğal kaynakların da boş bir şekilde gitmesine sebep olur.
Tam tersi olarak tüketimin çok olması ve üretimin az olması olayına bakarsak, bu seferde ciddi bir fiyat farkı ve az olan malların insanlara gitmemesi sebebiyle ciddi artışlar ve anarşi gibi kötü durumlar meydana gelebilir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları

1-İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan Misak-ı İktisadi kararlarından hangileri millî ekonomiyi oluşturmak amacıyla alınmıştır? Açıklayınız.


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
İzmir İktisat kongresinde alınan kararlarla milli bir ekonomi oluşturulmaya çalışılmıştır. Milli ekonomi oluşturmak için ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması ve desteklenmesi  özel teşebbüsler kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulması, diş rekabete dayanabilecek sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması


2- Türkiye İktisat Kongresi’nde ekonominin hangi sektörlerine yönelik kararlar alınmıştır? Açıklayınız.


Cevap : Türkiye İktisat Kongresi’nde ekonominin hangi sektörlerine yönelik kararlar alınmıştır? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Türkiye İktisat Kongresi ile ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalı, küçük imalattan hızla fabrika üretimine geçilmeli, özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalı, devlet iktisadi alandaki yerini almalı ve özel sektörün gerçekleştiremediği yatırımları devlet eliyle yapmalıdır.
Demir yolu inşaatına önem verilmelidir. Ayrıca iktisat kongresinde özellikle çiftçiler için özel kararlar alınmış, çiftçilerin ekonomik problemlerine büyük önem verilmiş, çiftçilerin eğitilmesine önem verilirken 1924 yılında alınan silah altına alma yasası ile ordunun askere alınan köylülere askerlik hizmeti sırasında tarım makineleri ve yeni yöntemlerin öğretilmesi ön görülmüştür.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları

Soru : Vergi adaleti ne demektir? Açıklayınız.


Cevap : Vergi adaleti ne demektir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Vergi adaletinin temeldeki amacı, insanlar üzerine verilmiş vergi dağılımının eşit bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Alanda malik üç yaklaşımından faydalanılır.
Vergi adaleti, hem bilimsel olarak bilim adamlarının hem de insanların üzerinde en çok tartıştığı kavramlardan bir tanesidir.
Bir devlet tarafından insanlara verilmiş olan vergi yükünün , adaletli olarak dağıtıldığından emin olabilmek için kişilerin gelir düzeyi göz önüne alınarak vergi dağılımının yapılmış olması lazımdır. Bir başka değişle geliri yüksek olan kişiler daha fazla düşük gelirli olan kişiler ise daha düşük miktarda vergi vermelidir.


Soru : Atatürk, sanayileşmeyi niçin millî bir dava olarak görmektedir? Söyleyiniz.


Cevap : Atatürk, sanayileşmeyi niçin millî bir dava olarak görmektedir? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir ülkenin gelişmesi kalkınması, dünyada söz sahibi olabilmesinin tek yolu ekonomik yönden güçlü olmasından geçmektedir.
Ekonomisi güçlü olan devletler dünya üzerinde söz sahibi olan ülkelerdir. Ekonominiz güçlü olduğu zaman halkınızın refah seviyesi yüksek olur. Yatırım yapmak isteyen yatırımcıların güveni tam olur. Güçlü bir ekonominin yolu ise sağlam bir sanayiden geçmektedir.
Sanayisi  gelişmiş, güçlü ülkeler ekonomisinde güçlü olan ülkelerdir. Atatürk bunu çok iyi bildiği için sanayinin güçlü olmasına önem vermiş, sanayileşme milli bir dava olarak görmüştür.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları

Soru : “Borsa” nedir? Araştırınız.


Cevap : “Borsa” nedir? Araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Borsa kurumsal bir piyasadır . Güvenli ve kazançlı yatırımlar için kurulmuştur.
Borsa içerisinde hisse senetleri, endeksler ve tahvil gibi enstrümanlarla işlem yapılır. ancak Bursa’da istenilen başarıyı elde edebilmek için tüm konulara hakim olunması iyi olur.
Borsa; ticarete konu olan herhangi bir malın veya kıymet ifade eden evrakların el değiştirdiği kurumsal piyasa olarakta isimlendirilebilir. Genel olarak hisse senetlerinin ve emtiaların alınıp satıldığı yer olarak bilinir.
Borsaların bulmuş olduğu ülkeye ve dünyaya ait katkıları çok büyüktür. İnsanlar genellikle gelir artırmak için borsayı takip eder ve burada işlemler yaparlar. Borsayı bir ticaret kervanı olarak düşünürsek bazı insanların yüksek miktarlarda para kazanması bazı insanları ise zarar etmesi kaçınılmazdır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları

1-Yandaki görselde çocuklar, ellerinde bulunan dövizlerle ne anlatmak istemişlerdir? Söyleyiniz.


Cevap : Ekonomide var olan işsizliği ve ekonomik olarak yaşanan zorlukları anlatmak istenmiştir.


2- “Hisse senedi”, “şirket”, “holding” kavramlarını araştırınız.


Cevap : “Hisse senedi”, “şirket”, “holding” kavramlarını araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Hisse senedi: Sermaye şirketlerinin ortaklarına kendi paylarını ve ortaklarına belgeyi dökmek için verdikleri kıymetli evraklara denir.sermaye şirketlerinin ortaklarına kendi paylarını ve ortaklarına belgeyi dökmek için verdikleri kıymetli evraklara denir
Şirket: Diğer bir ismi ile firma, Türkiye’de olan yasalara göre şu şekilde açıklanabilir. Birden fazla kişinin gerçek veya tüzel olarak bir araya gelerek emeklerini ve mallarını ortak bir amaç doğrultusunda yaptıkları sözleşmeyle birleştirme sonucunda ortaya çıkardıkları tüzel kişiliktir.
Holding: Şirketler toplulu olarak isimlendirilebilir. Holdinglerde iki veya ikiden daha fazla şirket kar amacıyla bir araya gelir ve ticari bir yapı oluşturur. Bir holdinge bağlı şirketler tek merkezden yönetildiği halde farklı alanlarda faaliyetler gösterebilir.holdingler genellikle bir grup girişimcinin oluşturduğu kişiler tarafından veya bir aile tarafından yönetilebilir.


Soru : 1929 Ekonomik Bunalımı ABD’deki sosyal hayatı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.


Cevap : 1929 Ekonomik Bunalımı ABD’deki sosyal hayatı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ham madde ve tarım ürünlerinin fiyatlarında düşüş yaşanmış, bu ürünleri ihraç eden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelirlerinde azalma yaşanmıştır. Birinci Dünya savaşı sonrasında gelişmiş ülkelerin ekonomisinde ciddi anlamda daralma meydana gelmiştir.
1929 yılında yaşanan ekonomik kriz dünya ülkelerinde derin etkiler meydana getirmiştir. İlk olarak Kuzey Amerika ve Avrupa kıtası başta olmak üzere çok sanayileşmiş ülkeler etkisine alarak, işsizler ve evini kaybedenler ordusu yaratmış, kriz üretimde azalmaya, talepte daralmaya konut sektöründe durgunluğa, tarım ürünlerinin fiyatlarının büyük oranda düşmesine dış ticaret açıklarının oluşmasına sebep olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları

Soru : Bulmacada koyu yeşil renkle gösterilen başlangıç noktasından başlayıp okları takip ediniz. Türkiye İktisat Kongresi’yle ilgili kavramların eksik harflerini tamamlayıp bulduğunuz sözcükleri aşağıdaki tabloya yazınız.


CevapMilli Sanayi, İzmir, Ekonomi ve Tasarruf


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Mustafa Kemal Atatürk ve ülkenin ekonomisinin güçlü olmasının özellikle çalışan işçilerin desteklenmesi tarım ve hayvancılık gibi alanlarda destek verilerek bu mesleklerin güçlendirilmesi ticaret sanayi alandaki birçok iş olanaklarının desteklenmesi gibi olanakların olması gerektiğini biliyordu Mustafa Kemal Atatürk Bir ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun kalkınması ve insanların ferah bir şekilde yaşaması için elinden gelen birçok ilke ve inkılapları Türk milletine sunmuştur özellikle çiftçilerin ülkenin ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu vurguluyordu gelişen dünya ekonomisinde ticaretin ve sanayi ne kadar önemli olduğunu biliyordu bu alanda birçok yenilikler yapmıştır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!