8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33. Sayfa Cevapları Nev Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 32, 33


1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Osmanlının son dönemlerinde yıkılmasını önlenmesi için bazı fikir akımları ortaya atılmıştır. Bu akımlar Osmanlıcılık, Tanzimat fermanı ile birlikte Osmanlıdan yaşayan tüm halka Osmanlı milleti fikri oluşturulmaya çalışıldı Fransız ihtilali ile birlikte bu fikir tutmayacak rafa kaldırıldı.
Daha sonra İslamcılık ümmetçilik mantığı ortaya atılarak Halifelik kullanılmaya çalışılmıştır. Bu fikirde İngilizlerin Arapların kandırmasıyla bir fiyaskoya dönüşmüştür.
Dağılmanın başlaması ile birlikte birinci dünya savaşına doğru Türkçülük fikri ortaya çıkmıştır. Milli değerlere bağlı kalmakla oluşturulan bu fikre Mustafa Kemal Atatürk’e katılmıştır. Türkçülük fikri dağılmayın önleyememiş olsa da birinci dünya savaşı sonrasında Kurtuluş Savaşı mücadelesinde etkin rol oynamıştır. Birçok Türkçü yazar ve şair milli mücadeleye destek vermişe konuşmacı olarak katılmışlardır.


2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupa’da ortaya çıkan ve dünyada yayılmacılığı artıran gelişmeler hangileridir? Sanayi İnkılabı sonucu hangi ürünler önem kazanmıştır?


Cevap : konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Sanayi İnkılabı ile birlikte büyük fabrikalar kurulmaya başlandı. Bununla birlikte de sağlık, temizlik ve konfor anlayışında büyük değişiklikler olmaya başladı. Çünkü insanlar kazanmaya, refah seviyeleri yükselmeye başladı. Büyük sanayi şehirleri ortaya çıkmaya başladı.
Bunun sonucunda işsizlik gibi yeni toplumsal sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca enerji ihtiyacı doğdu. Kömür, demir, akaryakıt gibi ham maddelerin önemi arttı. Bunun sonucu olarak ham madde arayışı ve pazar arayışı başladı. Ülkeler arası ekonomik rekabet artmasıyla ülkelerin çıkar çatışmaları doğdu. Bu bloklaşma ve zıtlaşmalar zamanla birinci dünya savaşı gibi savaşlara sebep olmuştur.


3. Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.


Cevap : Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Kişinin öğretmeni ve okumuş olduğu okul ,üzerinde en az anne babası kadar etki bırakan etmenlerdir.
Mustafa Kemal Atatürk de bir çok okula gitmiştir. Okumuş olduğu okullarda gerek öğretmenlerinin kendisine olan tutumu ve sevgisi ,gerekse de kendisine örnek almış olduğu kişi veya öğretmenlerin davranışları düşünce dünyasını etkilemiştir.
okumuş olduğu askeri okullarda kendisine bir çok olayı ve öğretmeni örnek almış ,vatanına karşı içerisinde büyük bir savunma düşüncesi ve sevgisi gelişmiştir.


4. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?


Cevap : Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal Paşanın ilk görev yeri olan Şamda kurduğu cemiyetin adı vatan ve hürriyettir. Mustafa Kemal milliyetçi ve vatanperver birisi olduğu için böyle bir cemiyet kurmuştur.


5. Mustafa Kemal’in askerî başarılarının yanı sıra yeni bir devlet kurması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Belirtiniz.


Cevap : Mustafa Kemal’in askerî başarılarının yanı sıra yeni bir devlet kurması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır Belirtiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Mustafa Kemal bir Osmanlı paşasıdır. İyi bir eğitim almış, kendini iyi eğitmiş mezun olduğu okuldan rütbeler alarak paşalığa kadar yükselebilmiş, kritik zamanlarda kritik kararlar alabilen iyi bir asker başarılı bir komutan olduğunu her zaman göstermiştir. Mustafa Kemal askeri başarısının yani sıra milli mücadeleyi başlatmış halkın içine girerek halktan destek almış, sivil olarakta iyi bir lider olma vasfını göstermiştir.
Askeri özelliğinin yani sıra siyasi ve sivil hayatında yönetici pozisyonunda bilinçli ve dinamik kararlar verebilme gücü göstermiş, kurtuluş savaşında sevk ve idare ederek zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Mustafa kemal hem askeri hem siyasi yönden tüm üstün becerileri toplamış, cumhuriyetinde ilan ederek ilke ve devrimleri ile bu devletin temellerine yön vermiş bir liderdir.


B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.


 1. Atatürk, Selanik Askerî Rüştiyesi sınavlarına gizlice girerek kazanmış ve bu okulu başarıyla bitirmiştir.
 2. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisini başarı ile tamamlayarak İstanbul’da Harp Okuluna girmiştir.
 3. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra meşrutiyet karşıtları tarafından 31 Mart Olayı çıkarılmıştır.
 4. Atatürk ilk askerî başarısını Derne ve Tobruk’ta kazanmıştır.
 5. Atatürk’ün ilk görev yeri, merkezi Şam olan V. Orduya bağlı Süvari Alayı idi

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) 1876 yılında ilan edilen meşrutiyet yönetimi ile birlikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı anayasa da yürürlüğe girdi.
 2. ( Doğru ) Mustafa Kemal, Balkan Savaşları’ndan sonra Sofya’da ataşemiliter olarak görev yapmıştır.
 3. ( Doğru ) Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da çıkarttıkları isyanı bastırmak için Selanik’ten gelen orduya Hareket Ordusu adı verilmiştir.
 4. ( Doğru ) Mustafa Kemal, modern usullerde eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebine babasının vefatı ile ara vermiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi. Daha çok dinî ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmakta idi.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti’ndeki eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Gelişmiş bir eğitim sistemi mevcuttur.
B) Eğitimde birlik sağlanamamıştır.
C) Yeniliklere ve değişime açık bir eğitim bulunmaktadır.
D) Öğrenciler hem Avrupa tarzı eğitim hem de dini eğitim almaktadır.


2. Bir gün Matematik öğretmeni “Benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.” diyecektir.

Mustafa’nın “Kemal” adını aldığı bu okul aşağıdaki okullardan hangisidir?


A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Harp Okulu
D) Harp Akademisi


3. Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı ilk görev yeri aşağıdaki şehirlerden hangisidir?


A) İstanbul
B) Selanik
C) Şam
D) Trablusgarp


4. Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği bir döneme rastlar.

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Sanayileşen devletlerin pazarı hâline gelmesi
B) Türk halkının saltanat yönetimine cephe alması
C) Fransız İhtilali’nin etkisiyle azınlıkların ayaklanması
D) Kapitülasyonların ekonomiyi olumsuz etkilemesi


5. Selanik şehri, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı niteliğindeydi. Avrupa ile demir yolu bağlantısı vardı. Selanik’in deniz ve demir yolu bağlantısına sahip olması, ticaret merkezi oluşu, çeşitli dinî ve etnik yapısı, şehirde birden  çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyordu. Şehir, Avrupa tesirine açık olduğundan hem Batı kültürüne hem de Türk kültürüne ait uygulama ve yaşam biçimleri görülüyordu.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Mustafa Kemal’in yetiştiği Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı
B) Avrupa’da yaşanan olayların bölgeye çabuk ulaştığı
C) Canlı bir ticaret merkezi olması
D) Osmanlı Devleti’nin merkezine yakın olması


 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/8-sinif-inkilap-tarihi-ders-kitabi-32-33-sayfa-cevaplari-nev-yayinlari html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33. Sayfa Cevapları Nev Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
8. Sınıf Atatürkçülük ve inkılap tarihi kitabımızda yer alan ünite değerlendirme sorularını yaparken işlemiş olduğumuz tüm ünite konularını yeniden tekrar gayet kavradı Osmanlı Devleti'nin iç midir politikaları ve tehditlere karşı cevap vermemesi yeniliklere açık olmaması ve ikinci Dünya Savaşı'nın etkilerinden dolayı hızla yıkılmaya maruz kalmıştır bu alanda birçok fikir ayrımları ve ayrılıkları olmuştur ayrıca bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okulları askeri hayatını ve başarısını öğrenerek kavradı verdiğiniz bilgiler ve cevaplar bu konuları güzel bir şekilde anlamamızda ve kavramamız da yardımcı oluyor.Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine yapmış olduğu yenilikleri inkılapları ve fedakarlıkları tekrar tekrar hatırlıyoruz onun için Atatürk'e minnet borcu olduğumuzu biliyoruz
Lina Elen
İyi Güzel!
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!