8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Atatürk İlkeleri Cevapları Sayfa 128, 129, 130, 131, 132, 133


Atatürk İlkeleri Cevapları 


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları


1-İlke nedir? Araştırınız.


Cevap: İlke nedir? Araştırınız.
İlke ; Baş düşünce temel düşünce manalarına gelir. Bazı konular konusunda her ne kadar tartışma mümkün ise de ilkeler bütün tartışmalardan uzak herkes tarafından kabul edilen ana düşünce demektir. İlkeler sadece devleti otoritelere mahsus olmayıp bilakis matematik fizik gibi bilimlerin bile ilkeleri vardır.
Bu ilkeler değişmez. İlke , başlangıç ve temel kural olarak nitelendir ki ,her şeyin kendisinden çıktığı esas kaynak olarakta açıklanabilir. Devletler tarafından kabul edilmiş ilkeler vardır.  Devlet ve halkça kabul edilen bu ilkelerin dışındaki davranışlar yanlış olarak nitelendirilir. Devlet ve halk tarafından ise bu ilkeler doğrultusunda yaşanır ve bu ilkeler doğrultusunda yasalar yürürlüğe konur. Bunun için ilkeler ,devletin ve halkın temel kaynağı olarak isimlendirilebilir.


2-Atatürk ilke ve inkılaplarının ortaya çıkmasında Türk halkının hangi ihtiyaçları etkili olmuştur? Söyleyiniz.


Cevap: Atatürk ilke ve inkılaplarının ortaya çıkmasında Türk halkının hangi ihtiyaçları etkili olmuştur? Söyleyiniz.
Türk toplumunun çağdaş medeni toplumlar düzeyine çıkabilmesi için hukuk, sosyal, medeni hayat, ticari hayatta diğer ülkeleri yakalayabilmesi için ölçü, ağırlık birimlerinde değişiklik daha kolay, daha anlaşılabilir.
Bir dilde yazı eğitimi alabilmesi için eğitim öğretimde birlik vede harf inkılabı gibi inkılaplar yaparak Sosyal, ekonomik, ticari gibi laik olarak toplumun tüm alanlarında devrimler gerçekleştirilmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları


Soru : Cumhuriyetin getirdiği değerleri yaşatmak ve geliştirmek için neler yapılabilir? Tartışınız.


Cevap: Cumhuriyetin getirdiği değerleri yaşatmak ve geliştirmek için neler yapılabilir? Tartışınız.
Cumhuriyet bize atamızdan kalan mirastır. Onu korumak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapmamız gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve onu yaşatmaktır.
Devrimlerin izinde olmak, onları yok etmeye çalışanlara asla izin vermememiz gerekir. Cumhuriyeti ayakta tutabilmemiz için her zaman çalışmamız, dünya devletleri içerisinde çalışmalarımızla ön sırada olma hakkını elde etmemiz gerekir.


Soru : Günümüzde yürürlükte olan anayasadaki siyasal hakların neler olduğunu araştırınız.


Cevap: Günümüzde yürürlükte olan anayasadaki siyasal hakların neler olduğunu araştırınız.
Anayasamızdaki siyasi haklar şunlardır ;
Türk vatandaşı olan herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devletinde siyasi hakları bulunmaktır. Bunlar başlıca seçme ve seçilme, siyasi faaliyetler de bulunma hakkı

  • Siyasi partilere kaydolma, siyasi partilerde faaliyetlerde bulunma hakkı
  • Kamu hizmetlerine girme hakkı vergi verme zorunluluğu
  • Dilekçe ve bilgi edinme hakkı

Soru : Atatürk’ün zengin hatıra mirası olarak bahsettiği miras neleri kapsar? Açıklayınız.


Cevap: Atatürk’ün zengin hatıra mirası olarak bahsettiği miras neleri kapsar? Açıklayınız.
Atatürk’ün zengin hatıra mirası olarak bahsettiği miras şunları kapsar ;

  • Milletin bağımsız bir şekilde yaşadığı bir vatan
  • Milletin çıkarlarını yüceltmek
  • Aynı milletin parçası olarak gören insanlar

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları


Soru : Atatürk milliyetçiliğine göre dış politika anlayışı nasıldı? Açıklayınız.


Cevap: Atatürk milliyetçiliğine göre dış politika anlayışı nasıldı? Açıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk modern Türkiye’nin kurucusu milli mücadelenin lideri devrim ve reformların babası Türk milliyetçisi Türk Dil ve tarihi üzerine çalışmalar yaptırmış, vatanperver bir kişidir.
Devlet adamlığı ve yöneticilik alanında gösterdiği başarılarla günümüzde dahi geçerliliğini koruyan barışçı ve demokratik vizyonuyla bizlere ışık tutmaktadır. Yaşadığı dönemde dış politikada koyduğu vizyonu Yurtta sulh cihanda sulh sözleri ile çizmiştir. Yabancı ülkelerle politikası her zaman kararlı ve barışçıl yönde olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları


Soru : Bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması Atatürk ilkelerinden hangisi veya hangileri ile ilgilidir? Söyleyiniz.


Cevap:
Tüm insanların kanun önünde eşit olması, hukuksal eşitlikten kaynaklı olarak yasa önünde eşitlikten kaynaklanmaktadır.
Özellikle çoğulcu demokrasilerde gelişmiş bir kavramdır. Yasalar herkes için toplum içindeki yeri  ekonomik gücü, toplumsal kökeni, dili, dini ayrım yapılmadan aynı haklara sahip olması Atatürk ilkelerinden laiklik ve halkçılığa dayanmaktadır. Ayrıca insan hakları çerçevesinde herkesin yasalar önünde eşit ve ayrım gözetilmeksizin yaşlardan eşit olarak yararlanması hakkına sahiptir.


Soru : Devletçilik ilkesi çerçevesinde cumhuriyet döneminde çeşitli alanlarda yapılan yatırımlara örnekler veriniz.


Cevap: Devletçilik ilkesi çerçevesinde cumhuriyet döneminde çeşitli alanlarda yapılan yatırımlara örnekler veriniz.
Devletçilik ekonomik Sosyal ve kültürel kalkınma için gereken işlerin yapılması demektir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygulamaya konulan ekonomik politikadır.
Devlet özel sektörün gerçekleştirdiği başarılı atılımlar destekler ve teşvik ettiği gibi başarının yakalanması gerektiği alanlarda ilgili çalışmaları daha fazla ağırlık vererek kalkınmayı topyekun gerçekleştirmeyi amaçlar ekonomik kalkınma, Yatırım, üretim, kalkınma planı sermaye planı gibi kavramlar Devletçilik ilkesinin kavramlardır. Devletçilik çerçevesi içerisinde yapılan birinci ve ikinci 5 yıllık kalkınma planı, eti bankın kurulması , deniz bankın kurulması, Sümer bankın kurulması milli koruma kanunun çıkarılması, özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi,


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları


Soru : Din ve vicdan özgürlüğünün korunmasında ve geliştirilmesinde laikliğin önemini açıklayınız.


Cevap: Din ve vicdan özgürlüğünün korunmasında ve geliştirilmesinde laikliğin önemini açıklayınız.
Laiklik insanların dinine ırkına bakmaksızın herkese eşit mesafede, olmak. Eşit haklara sahip olması anlamına gelmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde yaşayan her insan kendi özgür iradesiyle kendi vicdanı duygularıyla hareket etme, kendi dinini istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahiptir. Devlet tüm dinlere aynı mesafede olarak hiçbir vatandaşına öncelik tanıyamaz. Her insan kanunlar önünde eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.


Soru : Laiklik ilkesi neden Türk inkılabının en vazgeçilmez unsurlarından biridir? Açıklayınız.


Cevap: Laiklik ilkesi neden Türk inkılabının en vazgeçilmez unsurlarından biridir? Açıklayınız.
Laiklik temelde Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Devlet hiçbir vatandaşına dininden veya mezhebinden dolayı yakınlık veya uzaklık duymaz.
Tüm vatandaşlarına aynı olmak zorundadır. Devletin bir dini kurumu yoktur. İnsanlar arasındaki inançları ne olursa olsun kanunlar önünde herkes eşittir. Türkiye cumhuriyetinde yaşayan tüm insanların devlete eşit mesafeli olmasından dolayı laiklik önemli bir ilkedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları


Soru : Aşağıdaki görseller, Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Boşluklara yazınız.


Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Soru : Türkiye’nin geleceği açısından Atatürk ilkelerine sahip çıkılmasının önemini tartışınız.


Cevap: Türkiye’nin geleceği açısından Atatürk ilkelerine sahip çıkılmasının önemini tartışınız.
Atatürkçülük, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millet sevgisi milli dil ve tarihe, milli kültüre vede güçlü bir ekonomiye sahip olmak demektir.
Mustafa Kemal Atatürk ün ilkeleri Türk toplumunu daha çağdaş daha uygar seviyeye çıkarmak için Türk toplumu için yapılmış, ilke ve inkılaplarıdır. Atatürkçülük le düşünce sisteminin ve ilk erinin uygulanabilmesine bağlıdır.


Soru : Atatürk ilkelerinin bir bütün olarak temel amacı nedir? Açıklayınız.


Cevap: Atatürk ilkelerinin bir bütün olarak temel amacı nedir? Açıklayınız.
Atatürk ilkelerinin temel amacı Türk ulusunu daha çağdaş, daha modern bir seviyeye taşımak, Avrupa’yla Türk toplumunu entegre ederek, geride kalmış, Türk toplumunu çağdaş, medeni uygarlıklar seviyesine yükseltmek tir.
Türk toplumu Osmanlı döneminde Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip edememiş, toplum olarak,   dünya toplumlarının gerisinde kalmıştır.
Bir millet görüntüsü içerisindeyim. Bu geride kalmışlığına ancak Mustafa Kemal Atatürk yaptığı ilke ve inkılaplar la aşabileceğinin farkındaydı. Onun içinde Türk Sosyal hayatına ilkeleri ile müdahale ederek gerekli seviyeye ulaştırmayı başarmıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. ilkeler Bir ülkenin yönetimi orada bulunan insanların hak ve özgürlüklerini tanınması için konulmuş kurallar Iğdır Cumhuriyet ilan edildikten sonra birçok ilkeleri ve inkılapları sahip olduk bunların arasında seçme ve seçilme hakkı eğitim hakkı sağlık hakkı gibi birçok ilkelerle ülkemizdeki özelliklerimiz yeniden yenilenmiştir Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri bir ülke için çok önemli olduğumu yeni ilkelerin eğitim ve sağlık için çok önemli olduğunu her defasında vurguladı

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.