8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 189-190-191. Sayfa Cevapları Nev Yayınları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 189, 190, 191


6.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları  Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 1. Atatürk döneminde dış politikada hangi başarılar kazanılmıştır? Belirtiniz.


Cevap : Atatürk’ün dış politikalarda başarı kazanmasının temel nedeni ”Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüne dayanmaktadır. Barışçıl bir politika izleyerek Hatay’ı ana vatana katmış ve resmen İtilaf devletleri Türkiye Cumhuriyetini tanımışlardır.


Soru: 2. Atatürk’ün belirlediği Türk dış politikasının temel ilke ve hedefleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Bağımsızlık Milli egemenlik, akılcılık, barışçılık, devletler arası eşitliği temel alma olmuştur.


Soru: 3. Misak-ı Millî sınırları içinde yer alan Musul’u kaybetmemizin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : İngiltere Musul üzerindeki etkisinin azaldığını gördüğünde iç karışıklıklar çıkarmaya başladı. Bu isyanı çıkarınca Türkiye devleti bunla uğraşırken İngiltere de Musul’u geri alabilecekti. Bu isyan sayesinde İngiltere amacına ulaştı. İsyanı bastırmak üzere kurulan istiklal Mahkemeleri Şeyh Sait’in yakalanmasına aynı zamanda Musul’u da kaybetmemize neden olmuştur.


Soru: 4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemi ile ilgili neler söylenebilir?


Cevap : Türk boğazlarından geçiş ve boğazların güvenliğini düzenleyen bir sözleşmedir.


Soru: 5. Balkan Antantı’nın imzalanmasına sebep olan gelişmeler nelerdir? Belirtiniz.


Cevap : Bulgaristan tehdidine karşı Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya’nın 9 Şubat 1934 Yılında imzaladıkları dostluk  antlaşmasıdır.


Soru: 6. Sâdâbat Paktı’nın imzalanmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Habeşistan’ın işgali üzerine Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’i korumak amacıyla imzalanan antlaşmadır.


Soru: 7. Hatay’ın ana vatana katılması sürecinde Atatürk nasıl bir politika izlemiştir? Açıklayınız.


Cevap : Barışçıl bir politika izlemiştir.


B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.


Cevap :

 1. Atatürk’ün iç ve dış politikada uyguladığı temel ilke gerçekçilik tir.
 2. Türkiye 1936 yılında yaklaşan savaş tehlikesine karşı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ’nin imzalanmasını sağlamıştır.
 3. Nüfus Mübadelesi Antlaşması Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.
 4. Lozan Barış görüşmelerinde çözüme kavuşturulamayan en önemli sorunlardan biri Musul sorunudur.
 5. Hatay sorununun Türkiye lehine çözülmesi Atatürk’ün dış politika son başarısıdır.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Atina’da bir araya gelerek aralarında Balkan Antantı’nı imzaladılar.
 2. ( Doğru )Hatay sorunu, Atatürk’ün dış politika ilkeleri sonucunda Misak-ı Millî’ye uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur.
 3. ( Yanlış ) Nüfus Mübadelesi, Türkiye ile Bulgaristan arasında olmuştur.
 4. ( Doğru )Hatay, 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmıştır.
 5. ( Yanlış ) Sâdâbat Paktı Suriye, Türkiye, İran ve Irak arasında imzalanmıştır.
 6. ( Doğru )Atatürk’ün hasta olmasına rağmen 1938 yılında Silifke, Tarsus, Mersin ve Adana gezilerine çıkması Hatay konusundaki kararlılığının bir göstergesidir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru: 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının genel esasları içerisinde değerlendirilemez?


Cevap : D

A) Bütün ulusların bağımsızlıklarına saygı duyulmuştur.
B) “Yurtta barış, dünyada barış.” ilkesi uygulanmıştır.
C) Sorunların diplomatik yollarla çözümü amaçlanmıştır.
D) Yabancı sermaye, millî çıkarlar için kullanılmıştır.


Soru: 2. Aşağıdakilerden hangisi 5 Haziran 1926 yılında İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?


Cevap : D

A) Musul’un Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.
B) Türkiye ile Suriye sınırı belirlendi.
C) Türkiye’nin dış borçları silindi.
D) Türkiye’ye Musul’un petrol gelirlerinden 25 yıllığına %10 pay verildi.


Soru: 3. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin şartlarından biri değildir?


Cevap : B

A) Boğazların kontrolü tamamen Türkiye’de olacak.
B) Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçemeyecek.
C) Türkiye bir savaşa girerse Boğazları istediği gibi kullanabilecek.
D) Savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirilecek.


Soru: 4. 9 Şubat 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile son bulmuştur?


Cevap : A

A) İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla
B) Motrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle
C) Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla
D) Hatay’ın ana vatana katılmasıyla


Soru: 5. 1934 yılında Türkiye’nin çağrısı üzerine Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın da katılımıyla bir saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


Cevap : C

A) Türkiye “Yurtta barış, cihanda barış.” politikasını uygulamıştır.
B) Balkan sınırları karşılıklı güvence altına alınmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nden kalma sorunlar çözülmüştür.
D) Türkiye’nin batı sınırı güvence altına alınmıştır.


Soru: 6. Türk Hükûmeti, 26 Eylül 1925’te bir genelge hazırlayarak yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya gibi derslerin Türkçe olarak Türk öğretmenleri tarafından okutulması ve Türk müfettişlerce denetlenmesi esasını kabul etti.

Lozan Antlaşması sonrası yabancı okullarla ilgili bu karara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


Cevap : B

A) Okuma – yazma bilen kişi sayısının artırılmaya çalışıldığına
B) Türk kültürünün korunmasının amaçlandığına
C) İnanç birliğinin sağlanmak istendiğine
D) Millet egemenliğine güç kazandırıldığına


Soru: 7. Türkiye’nin yabancı devletlerle görüşmeyi kabul etmediği, kendi iç sorunu olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : D

A) Musul
B) Hatay
C) Dış borçlar
D) Yabancı okullar


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Yayınları Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları

Soru: 8. Lozan Konferansı’nda çözümü sonraya bırakılan Musul sorununu Türkiye, aşağıdaki hangi devletle görüşerek çözümüştür?


Cevap : B

A) Fransa B) İngiltere
C) ABD C) İtalya


Soru: 9. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürkçü düşünce doğrultusunda dış ülkelerle karşılıklı eşitlik prensi dayanmaktadır. Takip edilen millî dış politika ilkelerinden bazıları şunlardır:

• Millî sınırlarımız içinde kalmak.
• Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak.
• Uluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak.
• Dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak.

Verilen ilkelere göre, Atatürk’ün dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cevap : B

A) Yayılmacı amaçlar taşır.
B) Gerçekçi ve karşılıklı eşitlik ilkesine dayanır.
C) Sorunların çözümünde kuvveti esas alır.
D) Barışçı çözümlere kapalıdır.


Soru: 10. – Türkiye, Boğazlardaki egemenliğine olan uluslararası oluşturulan komisyonu kaldırmak amacıyla sorunu Milletler Cemiyetine götürerek çözmeye çalışmıştır.
– Türkiye, Hatay’ın anavatana katılması konusundaki kararı Hatay halkının onayına bırakmıştır.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin sorunlarını çözme  konusunda hangi yolu izlediğini gösterir?


Cevap : C

A) Kuvvete başvurma B) Yayılmacı C) Barışçı D) Sorun çıkarma


Soru: 11. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması’nda Musul Sorunu’nu çözüme kavuşturamamıştır. Ancak kısa bir süre sonra konuyu Milletler Cemiyetine ve Uluslararası Adalet Divanına götürmüş, sonuçta Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan Ankara Antlaşması’yla Musul, İngiliz mandası olan Irak’a verilmiştir.

Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


Cevap : C

A) Türkiye, barışçı bir politika izlemiştir.
B) Musul Meselesi uluslararası platformda değerlendirilmiştir.
C) Ankara Antlaşması Türkiye ile Irak arasında yapılmıştır.
D) Ankara Antlaşması Milletler Cemiyetinin gözetiminde gerçekleştirilmiştir.


Soru: 12. 1936 yılında, Suriye’nin bağımsızlığını kazanması üzerine Hatay’ın bu ülkeye bırakılabileceği ihtimalinin belirmesi üzerine Türkiye konuyu Milletler Cemiyetine götürmeye karar verdi. Sonuçta Milletler Cemiyetinin gözetiminde yapılan halk oylaması ile 1938’de Bağımsız Hatay Devleti kuruldu. Yeni kurulan Hatay Devleti 1939’da mecliste aldığı bir kararla Türkiye’ye katıldı.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


Cevap : C

A) Milletler Cemiyeti demokratik tercihe saygı göstermiştir.
B) Hatay halkı kendi iradesi sonucu Türkiye’ye katılma kararı almıştır.
C) Türkiye, Hatay konusunda Suriye’ye savaş açmıştır.
D) Türkiye bu sorunu çözmede barışçı bir politika takip etmiştir.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı 189-190-191. Sayfa Cevapları Nev Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Mustafa Kemal döneminde meydana gelen 1. Dünya savaşı ve II Dünya Savaşı'nın etkileri ülkemizde çok şiddetli bir şekilde gözlemlenmiştir ayrıca Mustafa Kemal döneminde kurum sorunu boğazlar sorunu Hatay sorunu ayrıca bir dış etkiliydi bunun sebebi ülkemizin coğrafi konumu dur ülkemizin Asya Avrupa ve Afrika kıtalarında yer alması ve stratejik konumu sebebiyle dış tehditlere karşı birçok mücadele vermiştir ayrıca ğazlar sorunu o tarihte çok büyük bir dış tehdit etti İstanbul ve İstanbul'un önemi ve Avrupa'ya bağlı olan topraklarıyla dış tehdide açık bir konumdaydı Mustafa Kemal Atatürk yaptığı mücadeleler ve Türk milletinin desteği ile başarmış olduğu bu sorunlarla ülkemizi düşmanlardan ve dış tehditlerden korumayı başarmıştır
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!