8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 108-109-110 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi 3. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 108, 109, 110


3. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 108-109-110 Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.


Cevap :

 1. Lozan Barış Görüşmelerinde Türk tarafını TBMM’nin tek başına temsil etmesi için saltanat kaldırılmıştır.
 2. Sovyet Rusya, brestlitovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.
 3. TBMM Hükümeti tarafından On Beşinci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa Doğu Cephesi Komutanlığına atandı ve yetkileri artırıldı.
 4. Gümrü Antlaşması, TBMM Hükümeti’nin uluslararası alandaki ilk diplomatik başarısıdır.
 5. Misak-ı Millî’den ilk ödün Moskova Antlaşması ile verilmiştir.
 6. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi Sakarya Savaşı öncesinde verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Kuva-yı Millîye, işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birliklerdir.
 2. ( Doğru ) Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi’nde savaş sona erdi ve Güney Cephesi kapandı.
 3. ( Yanlış)  Paris Barış Konferansı’nda alınan karar doğrultusunda İzmir ve çevresi İngilizler tarafından işgal edilmişti.
 4. ( Yanlış)  Sivas Kongresi’nden sonra Kuva-yı Millîye birliklerinin görevi sona erdi. Böylece düzenli orduya geçildi.
 5. ( Yanlış)  Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı Sakarya Zaferi’dir.
 6. ( Doğru )  İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasına karar verdi.
 7. ( Doğru )  Sakarya Meydan Savaşı, Yunanların Anadolu’daki son saldırı savaşıdır.
 8. ( Yanlış)  Lozan Barış Antlaşması, Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belgedir.
 9. ( Doğru ) Tekâlif-i Millîye Emirleri, Eskişehir-Kütahya Savaşlarındaki yenilgiden sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 109 Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde “İtilaf Devletleri Vilayat-ı Sitte’de bir karışıklık çıkarsa işgal edecektir.” ifadesi yer almıştır.

Bu madde, Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasına neden olmuştur?


A) Yunanlara karşı açılan Batı Cephesi
B) Ermenilere karşı açılan Doğu Cephesi
C) Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi
D) Fransızlara karşı açılan Güney Cephesi


2. Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’nde, Temsil Kurulunun görevlendirdiği subayların örgütlemesi ile yerli halk, Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdi.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?


A) Güney Cephesi Osmanlı Hükûmeti tarafından desteklenmiştir.
B) Güney Cephesi TBMM tarafından desteklenmiştir.
C) Güney Cephesi’nde mücadele Kuva-yı Millîye birlikleri tarafından yapılmıştır.
D) Güney Cephesi’ndeki direniş zaferle sonuçlanmıştır.


3. Aşağıda verilenlerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun kurulmasının nedenleri arasında yer almaz?


A) Kuva-yı Millîye birliklerinin düzensiz ve disiplinsiz olması
B) Kaybedilen toprakların düzenli ordu tarafından daha kısa sürede alınabileceğinin düşünülmesi
C) Savunma hatlarının daha fazla geri çekilememesi
D) Kuva-yı Millîye’nin, BMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında etkili olması


4. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı zor günlerde, “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” diyerek Maarif Kongresi’ne katılmıştır. Kongrede yaptığı konuşmada, “Şimdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir millî eğitim programı yapmaya emek sarf etmeliyiz.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Bütün güç kaynaklarının eğitim için harcandığı
B) Toplumu geri kalmışlıktan kurtarma mücadelesinin, düşmanlarla savaşmak kadar önemli olduğu
C) Toplumu çağdaşlaştıracak mücadelenin eğitim mücadelesi olduğu
D) Türk milletinin karakterine uygun bir eğitim programına ihtiyaç duyulduğu


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 110 Cevapları

5. Tekâlif-i Millîye Komisyonları halktan eşyalarının bir bölümünü bedelleri ödenmek üzere almıştır. Ancak Türk halkı, alınan malların bedelinin ödeneceği beklentisi içine girmemiştir. Türk ulusu, vatanını kurtarabilmek için ordusuna büyük destek vermiş, kadın erkek herkes varını yoğunu ortaya koymuştur.

Buna göre Tekâlif-i Millîye Emirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Türk ordusu her bakımdan güçlendirilmek istenmiştir.
B) Türk milleti, millî birlik içerisinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.
C) Halkın elindeki eşyaların tamamına el konulmuştur.
D) Halk, Tekâlif-i Millîye Emirleri’ne gönüllülük içerisinde uymuştur.


6. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk milletinin elde ettiği askerî başarıların uluslararası etkileri arasında yer alır?


A) Londra Konferansı’nın toplanması
B) Orduya katılımın artması
C) TBMM’ye olan güvenin artması
D) TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılması


7. Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanları ve Abidin Dino’nun “Kuva-yı Millîye İnsanları” adlı resim dizisi Kurtuluş Savaşı ve Anadolu gerçeğini çarpıcı şekilde anlatan eserlerden bazılarıdır.

Verilen açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Türk edebiyat ve sanatı tamamen Kurtuluş Savaşı’nı konu alır.
B) Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşananlar sanat ve edebiyat eserleri üzerinde etkili olmuştur.
C) Türk edebiyatı ve sanatı Kurtuluş Savaşı ile başlamıştır.
D) Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserler savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.


1. Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.


Cevap :
Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen ilk zafer; Doğu Cephesi’dir. Savaş sonunda Gümrü Anlaşması imzalanmıştır ki , bu elde edilen ilk zaferdir. Büyük Ermenistan projesi hayali bitmiştir.
6-11 Ocak 1921 Batı Cephesinde Yunanlılarla olan savaş sonrasındaki başarı da ise zafer alınmış, TBMM’nin itibarı uluslararası düzeyde artmış, Ruslar ile Moskova Anlaşması, Afganistan’ la bir dostluk anlaşması imzalanmış, İtilaf devletleri , Londra’ da bir konferans düzenleyerek bizide buraya davet etmişlerdir.
23 Mart- 1 Nisan 1921 ‘ de ki 2. İnönü Savaşı da kazanılmıştır. İtalyanlar işgal ettikleri topraklardan çekildi, İngilizler Malatya’daki esir türkleri serbest bıraktı ve Fransızlar TBMM ile ilişki kurabilmek için Zonguldak’ tan çekildi.
23 Ağustos -11 Eylül 1921 tarihlerinde Sakarya Meydan Savaşı’nda da başarılar elde edilmiş, diğer devletlerin TBMM’ ye karşı bakış açıları değişmiştir. Anlaşmalarla Doğu sınırlarımızı belirlenmiş, Ankara Anlaşması ile Güney Cephesi’ndeki savaşta son bulmuştur.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda kazanılan zafer sonucu Kurtuluş Savaşı kazanılarak bitmiş ve Yunanlılar yurdumuzdan tamamen temizlenmiştir. İşgal devletlerinin ateşkes çağrısı ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.


2. Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi yazınız.


Cevap :
İstiklal Marşı aslında büyük bir mücadelenin ve çekilen sancıların en büyük delilidir. Büyük acılar ve kahramanlıklardan sonra kazanılan zaferin bir hatırası olarak bizlere armağan edilmiştir.
Atatürk’ ün İstiklal Marşımızı taşıyacak olan şiiri bulma çalışmaları üzerine yarışma düzenlemesi ve bu güzel insanın ödül olmaksızın şiirini sunması asil Türk milletinin ahlakını göstermektedir.


3. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolünü örneklerle açıklayınız.


Cevap :
Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolü
Mustafa Kemal savaşı bizzat kendisi yönetmek için Başkomutanlık Yasası ile Meclisin bütün yetkileri üç aylığına alması, Mustafa Kemal’in attan düşüp kaburga kemiklerinin kırılmasına rağmen bu haliyle savaşa katılması, orduyu komutansız bırakmamak için mücadele etmesi, uluslararası bütün ordularının uyguladıkları savunma kavramını tamamen değiştirmesi, bir yıl içerisinde orduyu hazırlaması, bunları gizlilikle sürdürmesi, İzmir’ e kaçmaya başlayan Yunan ordusunu denize dökmesidir.


4. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız.


Cevap :
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerler İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya’dır.


5. Sevres (Sevr) ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini karşılaştırınız.


Cevap :
Sevr Antlaşması’na Göre Kapitülasyonlar: Kapitülasyonlardan bütün müttefik devletler yararlanacaklardı Lozan Antlaşması’na Göre kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
Sevr Antlaşması’na göre azınlıklar  sosyal, kültürel ve siyasi hakları genişletilecek ve kendilerine karışılmayacaktı, Türkiye içinde yaşayan azınlıklar hukuken Türk uyruklu sayılacak ve Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olacaklardı
Sevr Antlaşması’na Göre boğazlar gerek barış gerekse savaş zamanlarında bütün devletlerin gemilerine açık hâle getirilecek, yönetim Boğazlar Komisyonu tarafından yapılacaktı.
Lozan Antlaşması’na göre barış zamanında bütün ticaret gemilerinin geçişine açık hâle getirilecek. Boğazlar Türkiye’nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti.
Sevr Antlaşması’na göre asker sayısı 50.700 rakamını aşmayacaktı. Lozan Antlaşması’na göre boğazların askerden arındırılması dışında askere bir sayı getirilmeyecekti.
Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti iç ve dış borç alamayacaktı, bütçe halinde İngiliz, Fransız, İtalyan ve Osmanlılardan kurulacak bir komisyon tarafından kontrol edilecekti. Lozan Antlaşması’na göre borçlar bağımsızlığını alan daha önce Osmanlı topraklarında olan ülkeler arasında bölünecekti.
Sevr Antlaşması’na göre sınırlar  İzmir, Ege Bölgesi ve Doğu Trakya Yunanistan’ın kontrolüne bırakılacaktı.
Güney sınırımız; Mardin, Urfa, Gaziantep ve Osmaniye’nin kuzeyinden geçmekte ve bu sınırın güneyi (Suriye) Fransa’ya bırakılmaktaydı. Van, Muş, Bitlis ve Erzincan’ı içine alan bir Ermenistan kurulacaktı.
– Yunanistan sınırı ise İstanbul’un bittiği yerden başlıyordu. Ayrıca Türkiye Gökçeada ve Bozcaada’yı Yunanistan’a bırakacaktı.
– İtalyanlar Antalya ve Konya, Fransızlar Adana, Sivas ve Malatya, İngilizler ise Irak’ın kuzey kısmında nüfuz sahibi olacaklardı.
Lozan Antlaşması’na Göre Sınırlar: Lozan Antlaşması’na göre ise sınırlar şu şekilde düzenlenmiştir:
Güney sınırı; Daha önce Fransa ile yaptığımız Ankara Antlaşmasında kabul edilen sınır aynen kabul edildi. Hatay bu sınırın dışında kaldı.
Irak sınırı; Yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Bölgede Türk nüfusunun fazla oluşu nedeniyle halk oylaması yapılması istendi ancak İngiltere bunu kabul etmedi. Konuda uzlaşma sağlanamaması durumunda konu Milletler Cemiyeti’ne götürülecekti. Sonuçta Irak sınırı konusunun Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde çözümlenmesi kararlaştırıldı. Türkiye, İngiltere’nin işgali altında bulunan Irak, Mısır, Kıbrıs Adası üzerindeki egemenlik haklarından İngiltere’nin lehine vazgeçecektir.
Batı sınırı; Misakı millide olduğu şekilde kabul edildi. Buna göre Meriç Nehri Yunanistan ile aramızda sınır olarak kabul edildi. Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’de kaldı. Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verdi. Asker bulundurmamak şartıyla Ege Adaları Yunanistan’a verildi.
– Musul (Irak) meselesi Lozan’da çözümlenemeyen tek sorundur.
– Hatay sorunu daha sonra lehimize çözülmüştür.
– Lozan Antlaşması ile Misakımillî büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.
– Sevr’e göre Doğu Anadolu’da kurulması planlanan iki devlet (Ermeni ve Kürt) Lozan’da yer almamıştır. 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/8-sinif-inkilap-tarihi-kitabi-bir-yay-yayinevi-sayfa-108-109-110-cevaplari html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 108-109-110 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Biz Türk gençlerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını öğrenmek hayatı boyunca izlediği yolu bilmek ve askerlik hayatı boyunca yönetime geçtiği zaman nasıl bir yönetici ve nasıl bir asker olduğunu benimsemek ve bizim ve Türk gençleri olarak bize emanet edilen bu vatanı aynı yolda ilerletmek ve sahip çıkmak elbette vazifemizdir. Mustafa Kemal Atatürk her zaman cesur kararlı ileri görüşlü ve mücadeleyi asla elden bırakmayan bir kişiliğe sahipti. Sahip olduğu özellikler sebebiyle elbette yalnız Türk milleti tarafından değil tüm dünyada takdir görülen ve sevilen bir kişiliğe sahip olmuştur.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!