8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 163-164-165-166 Cevapları


inkilap Tarihi

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi 4. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 163, 164, 165, 166


4. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 163-164-165-166 Cevapları

A. Aşağıdaki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.


Cevap :

 1. Atatürkçülük akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.
 2. İnkılap var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumlan kaldırmak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.
 3. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi Halkçılıktır.
 4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanarak laik ve ulusal eğitime geçişte önemli bir adım atılmıştır.
 5. Laiklik devletin bütün dinler karşısında tarafsız kalmasıdır.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin Türk devletine ait olması sağlanmıştır.
 2. ( Doğru ) Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki en önemli kaynak “Nutuk ”tur.
 3. ( Yanlış )Yeni harfleri halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Halk Evleri açılmıştır.
 4. ( Doğru ) 4. Türklerin Orta Asya’dan başlayan geçmişini, dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkartan çalışmalar yapmak amacıyla “Türk Tarih Kurumu” kurulmuştur.
 5. ( Doğru ) Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verildi.
 6. ( Yanlış ) Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929’da başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’dır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 164 Cevapları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. I . TBMM’nin açılması
II . Saltanatın kaldırılması
III . Cumhuriyet’in ilanı
IV . Türk Dil Kurumunun kurulması

Yukarıda verilenlerden hangileri, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yönelik olan gelişmelerdendir?


A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III


2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar arasında yer almaz?


A) Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması
B) Devletin ulus egemenliği esasına dayanılarak yönetilmesi
C) Toplumun aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkartılması
D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi


3. “Siyasal, askerî başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yukarıda verilen ifadesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerdendir?


A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Ankara’nın başkent oluşu
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Limanların millileştirilmesi


4. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte gerçekleşen durumlar arasında yer alır?


A) Devlet başkanlığı makamının oluşturulması
B) Meclis hükümeti sistemine geçilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Egemenliğin millete ait olması


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 165 Cevapları

5. I . Halifeliğin Kaldırılması
II . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III . Erkân-ı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
IV . Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması

Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?


A) Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi
B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması
C) Askerî idarenin siyasetin dışına çıkarılması
D) Çağın gereklerine uygun ulusal bir eğitim anlayışının benimsenmesi


6. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna kazandırdıkları arasında yer alır?


A) Egemenlik haklarının millete ait olması
B) Herkesin eşit miktarda vergi vermesi
C) Bağımsızlığın kazanılması
D) Milli gelirin artması


7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılap ve gerçekleşen değişimler amaçları ile doğru eşleştirilmiştir?


A) Yeni Türk Harflerinin Kabulü – Öğretim birliğinin sağlanması
B) Soyadı Kanunu – Herkesin istediği unvan ve lakapları kullanabilmesi
C) Türk Medeni Kanunu – Kişilerarası ilişkilerin çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenlemesi
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu – Köylünün üzerindeki ekonomik yükün ortadan kaldırılması


8. I . Türk Tarih Kurumunun kurulması
II . Türk Dil Kurumunun kurulması
III . Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?


A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 166 Cevapları

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk döneminde tarımın gelişmesine hizmet eden çalışmalardan biri değildir?


A) Ziraat okullarının açılması
B) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
C) Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması


10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”

Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Geleneksel toplum yaşantısının değişmemesi gerektiği
B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği
C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği
D) Uygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği


11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması

Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?


A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV


Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.


1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.


Cevap :
Atatürk tiyatroyu çok severdi. Bedia Muvahhit bugünlere gelmesinin Atatürk sayesinde olduğunu ifade eder. Anısını şöyle aktartmaktadır; Bir akşam Ankara’da köşkte kendi tasarladığı küçük bir piyesi ve rollerini söyleyip bize yazdırdı. Ben Vasfi Rıza, Hüseyin Kemal ve Hazım Beylerle beraber o gece huzurunda ezberleyip hemen oynadık. Bu olay hayatımın Atatürk’le ilgili en güzel hatırasıdır.
İtalyanları yenen Milli Güreş Takımımız, Florya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkünde ağırlanmış ve kendilerine hürmette bulunulmuştu. Atatürk ona takılmış ancak o Atatürk’ e olan saygısından onunla güreşmemiştir. Atatürk onu alnından öpmüştür.
Atatürk bu gibi birçok olayda sanata verdiği değeri ortaya koymuş ve sanat okulları açarak insanları sanata teşvik etmiştir.


2. Atatürk Dönemi’nde kadınlara verilen sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.


Cevap :
Atatürk Dönemi’nde kadınlara verilen sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığı zaman çok fazla ve hızlıydı. Bu durum Atatürk’ ün samimiyetinden ve Türk kadının kahramanlığından kaynaklanmıştı.


3. “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.


Cevap :
Bu büyük eser 1919 1927 yılları arasındaki yaşananlara ışık tutmuş bir eserdir ki, Atatürk hem olayları sağlam ağızdan yazmak hem de Türk gençlerine ve evlatlarına armağan ederek onları bilinçlendirme amacı taşımıştır. Türk siyasetinin önemli aşamalarını anlattığı için tarihi vesika önemi taşımaktadır. Günümüzde aslı Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmaktadır.


4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.


Cevap :
Savaştan çıkıldığı için hem eğitim alanında gelişmeler duraksamıştır. Mustafa Kemal Atatürk bir lider olarak sağlık alanında bir çok yenilikler yaparak milletin ücretsiz bir şekilde sağlık alanından yararlanmasını sağlamıştır.
23 Nisan 1920 gününde Cumhuriyet ilan edildikten sonra hükümette bağlı bir şekilde çalışacak ve sağlık alanında var olan gelişmeleri sağlamak, aksaklıkları gidermek ve milletin sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi için Sağlık Bakanlığını kurmuştur.  Sağlık alanında ayrıca verem, kolera, çiçek, tifo, sıtma, kızamık ve menenjit gibi hastalıklar üzerinde tedavi yöntemleri geliştirilirken bununla birlikte halk bu hastalıklara yakalandığında hükümete bildirmekle sorumlu tutulmuştur.
1924 senesinde Ankara, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır ve Sivas gibi illerde örnek olabilecek hastaneler kurmuştur. Ayrıca sürekli olarak bütün illerde hastaneler ve sağlık imkanları oluşturulması için bir çok çalışma yapmıştır. Kızılay’ı kurarak sağlık alanında çalışmaları için devlet tarafından bütçe ayrılmıştır.


5. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde temel aldığı ölçütleri yazınız.


Cevap :
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ile millet çıkarlarını en üstte tutan politikası ile başarılar elde edilmiştir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 163-164-165-166 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Atatürkçülük bir toplumda yenilikleri ve inkılabı benimseyen aydınlık geleceği yeniliklerle gidebilen bir sistemdir. Ayrıca inkılap toplum arasında yenilikleri benimsemek yeniliklere ayak uydurmak ve yenilikleri yasalar ve kurallarla benimsetmek anlamına gelebilir. Laiklik ise din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak devletin yönetimini ve devletin temel biçimini oluşturmak anlamına gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurarak cumhuriyetle ülkemizi yönetmiş demokrasi kalmış ilke ve inkılaplar da aydınlık bir geleceği olan Türkiye cumhuriyeti'ni temellerini atmıştır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!