8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 177-178-179-180 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi 5. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 177, 178, 179, 180


5. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 177-178-179-180 Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.


Cevap :

 1. Türkiye Devleti’nin ilk siyasi partisi 9 Eylül 1923’te kurulan Halk Fırkası ’dır.
 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayalı olarak kapatıldı.
 3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanı Kazım Karabekir’dir.
 4. Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından 1930 yılında kuruldu.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel ve en vazgeçilmez öğeleridir.
 2. ( Doğru ) 23 Nisan 1920’de açılan BMM’de kurulan gruplardan biri de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu idi.
 3. ( Yanlış ) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
 4. ( Doğru ) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi benimsemiştir.
 5. ( Yanlış ) Mustafa Kemal’e 15 Haziran 1926’da Ankara’da suikast planlanmıştır.
 6. ( Doğru ) Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programına, kadınlara seçimlere katılma hakkının tanınacağı hükmünü koymuştur.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. 1930 yılında, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının yarattığı ekonomik güçlükler yanında, basında ve mecliste bir takım hoşnutsuzluklar belirdi. Mustafa Kemal, çok partili siyasal hayata geçilmesinin, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çözüm olabileceğini düşündü.

Aşağıda verilenlerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?


A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B) Halk Fırkası’nın kurulması
C) Erken seçim yapılması
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 178 Cevapları

2. Bağımsızlığına ve devletine kavuşan Türk vatandaşı için güncel en büyük sorun, oturabileceği bir konut, kendini ve ailesini geçindirebilecek bir iş ve gelir elde edebilmekti. Devlet ve yöneticiler için de vatandaşın aş ve iş bulacağı ortamı hazırlamak, arkasından yıkıntıları gidermek, yurdu imar etmek görevlerin başında geliyordu. Oysa vatandaşın kazancı ve devlet gelirlerinin yetersizliği bu sorunların kısa sürede çözülmesine olanak bırakmıyordu. Üstelik yeni Türk Devleti Osmanlı yönetiminin borçlarını da üstlenmek yürekliliğini ve erdemliliğini de göstermişti.

Yukarıda cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan sorunlara değinilmiştir. Buna gör aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Her vatandaşın sorununu kendisi çözmesi gerekmektedir.
B) Vatandaşların en önemli sorunu barınma konusundadır.
C) Kişilerin ve toplumun huzurunu, mutluluğunu ve refahını sağlamak devletin görevlerindendir.
D) Bütün ekonomik yatırımlar devlet tarafından yapılmaktadır.


3. Mustafa Kemal 15 Haziran 1926’da İzmir’de planlanan suikast girişimine tepkisini şu sözlerle dile getirmiştir; “Alçak girişimin benim kişiliğimden çok mukaddes Cumhuriyet’imize ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik bulunduğuna şüphe yoktur… Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Buna göre,
I. Suikastı düzenleyenler cumhuriyet değerlerine ve yapılan inkılaplara karşıdırlar.
II. Mustafa Kemal cumhuriyet değerlerini ve yapılan inkılapları temsil etmektedir.
III. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal yaşadıkça var olacaktır.

yargılarından hangilerine varılabilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


4. “Çeşitli partilerin muhalefeti, birbirleriyle mücadeleleriyle beraber, aralarında adeta memleketin ve milletin gerçek çıkarları karşısında kendiliğinden bir anlaşmaya varmak içindir.”

Mustafa Kemal’in verilen konuşmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?


A) İktidar ve muhalefet partileri birbirleriyle mücadele içindedir.
B) İktidar ve muhalefet partileri ülkenin çıkarları için çalışır.
C) Siyasetçiler milletin çıkarlarına göre hareket etmelidir.
D) Muhalefet partileri, iktidarın savunduklarının tersini savunmak zorundadır.


5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir?


A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) Demokrat Parti
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 179 Cevapları

6. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde çok partili hayata geçilememesinin temel nedenidir?


A) Siyasi partilerin kurulmasına izin verilmemesi
B) Ekonomik koşulların elverişsiz olması
C) Ülkede demokratik koşulların henüz oluşmaması
D) Atatürk’ün çok partili hayata karşı olması


7. “Milli egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlıkları doğaldır.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürk’ün sözünü destekler niteliktedir?


A) Bütün vatandaşlar siyasi partilere üye olabilir.
B) Siyasi partiler sadece cumhuriyet yönetimlerinde görülür.
C) Siyasi partiler devlet tarafından kurulurlar.
D) Siyasi partiler demokrasinin temel öğeleri arasındadır.


8. “Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun partileşmiş halidir. Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren parti, ekonomide ‘devletçiliği’ benimsemiştir.”

Yukarıda sözü edilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Demokrat Parti


9. “Mustafa Kemal Paşa ülkede ulusal egemenlik anlayışını, cumhuriyet rejimi ve demokrasiyi yerleştirmek istiyordu. Bu amaçla Meclis açıldı, saltanat kaldırıldı ve cumhuriyet ilan edildi. Sırada ……..”

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa paragraf tamamlanmış olur?


A) Çok partili hayata geçmek vardı.
B) Ankara’nın başkent yapılması vardı.
C) Türk Medeni Kanunu’nu kabul etmek vardı.
D) Soyadı Kanunu’nu ilan etmek vardı.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 180 Cevapları

10. Mustafa Kemal, muhalefet olmadan demokrasinin işleyemeyeceğini düşünüyordu. 3 Mart 1931’de CHP Genel Başkanı olarak Meclis Grup Başkanlığına gönderdiği yazıda milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini yazmıştır. Yazısında, CHP’nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istemiştir. Bu seçim bölgelerinde 30 milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştır.

Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir.
B) Kadın hakları konusunu önemsemektedir.
C) Laikliği savunmaktadır.
D) Cumhuriyetin ilanından yanadır.


11. 4 Mart 1925 tarihinde çıkartılan Takrir-i Sükûn Kanunu iki yıllık bir süre için uygulamaya konulmuştur. Ancak bu yasanın uygulanma süresi iki yıl daha uzatılarak 1929 yılına kadar devam etmiştir.

Yasanın uygulama süresinin uzatılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kanunun hükûmetin yetkilerini sınırlandırıcı özellikler taşıması
B) Yasanın verdiği yetkilerle inkılapların kolayca gerçekleştirilebilmesi
C) Bu tür yasalar için iki yılın yetersiz olması
D) Yasanın kişi hak ve özgürlüklerini genişletmesi


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.


1. Demokrasi için siyasi partilerin varlığı neden gereklidir? Yazınız.


Cevap :
Demokrasi halkın iradesiyle istediği kişiyi başa geçirmesi sebebi ile kendi kendini yönetmesidir. İnsanların fikirleri birbirinden farklıdır. Farklı fikirler için siyasi partilerinde olması gerekir .
İnsanların fikirlerine ışık olacak şekilde yönetimi bilen ve bunları uygulayan insanların olması gereklidir. Bu yüzden demokrasi ve halkın seçmiş olduğu bir yönetim anlayışı için siyasi partilerin varlığı önemlidir.


2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partilerinin adları nelerdir? Yanıtınızı “iktidar” ve “muhalefet partileri” olarak ayırarak yazınız.


Cevap :
İktidar partisi; Halk Fıkrası, Muhalefet partileri ise; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ‘dır.


3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularını yazınız.


Cevap :
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kâzım Karabekir, Rauf (Orbay) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Refet (Bele) Paşa ve Adnan (Adıvar) Bey tarafından kurulmuştur.


4. Atatürk, kurulacak olan siyasi partilerin hangi kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir. Yazınız.


Cevap :
Atatürk, kurulacak olan siyasi partilerin ülke çıkarlarını en üst düzeyde tutacak, inkılaplara bağlı laik partiler olmasını bu kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 177-178-179-180 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Türkiye Büyük millet meclisinin kuruluş sebepleri elbette Türk milletinin huzurlu güvenilir ve yaşanılabilir bir ortam olabilmesi için koymuş olan yasaları ve kanunları esas alan milletin seçmiş olduğu yöneticilerin ve partilerin başa geçtiği bir kuruluş olan ve ülkemizin gerekli olan tüm müdahalelerinde kararların alındığı yetkili bir yerdir. Seçme ve seçilme hakkı ile Türk milletinin oy birliğine seçmiş olduğu yöneticilerin ülkenin genel yönetimini ele alan ve ülkemizin bir arada tutan güvenliği ve iyiliği için çalışan yöneticiler olarak tanımlanırlar. Aynı şekilde sivil toplum örgütleri de ülkemizin çeşitli alanlarda iyileşmesini ve güzelleşmesini esas almıştır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!