8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 205-206-207-208 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi 7. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 205, 206, 207, 208


7. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 205-206-207-208 Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.


Cevap :

 1. 1933’te Almanya’da Hitler Versailles (Versay) Antlaşması’nın getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırma girişimleri ve yayılmacı politikalarıyla yeni bir dünya savaşına zemin hazırladı.
 2. Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya topraklarına girmesiyle İkinci Dünya Savaşı resmen başladı.
 3. 1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarihimize Dörtlü Takrir olarak geçen bir önerge verdi.
 4. Atatürk’ün naaşı, 21 Kasım’da görkemli bir törenle geçici olarak  Etnografya Müzesi’ne konuldu.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Atatürk vasiyetinde, İş Bankasındaki hissesinden kaynaklanan gelirden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna pay verdi.
 2. ( Doğru )Atatürk 1937’de ölümünden yaklaşık bir buçuk yıl önce geometri terimlerini kendi el yazısıyla Türkçeye çevirmiştir.
 3. ( Yanlış ) 18 Temmuz 1945’te, Nuri Demirağ’ın başkanlığında kurulan Demokrat Parti ile Cumhuriyet tarihinde çok partili hayata geçiş sağlandı.
 4. ( Doğru )1950’den itibaren artan traktör kullanımı ile işlenen tarım alanları genişledi, tarım üretimi arttı.
 5. ( Yanlış ) Devlet savaş, seferberlik, olağanüstü hal durumlarında, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını korumak için hukuk çerçevesinde özgürlüklerin kullanımını durduramaz.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. Atatürk, demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçişin öncülüğünü yapmış, Halk Fırkasını kurmuş; onun açtığı yolda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak bu son iki parti kısa sürede kapanmıştı.

Bu durumun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mustafa Kemal’in çok partili yaşama karşı olması
B) Türkiye’de kurulan tüm partilerin kısa ömürlü olması
C) Atatürk’ün yaşadığı dönemde çok partili hayata geçilememesi
D) Çok partili yaşamın Türkiye’ye uygun olmadığının anlaşılması


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 206 Cevapları

2. 1946’da yapılan ilk çok partili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 1950’de yapılan genel seçimleri ise Demokrat Parti kazandı ve iktidar oldu.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) TBMM’de farklı düşüncelerin temsil edilmesi sağlanmıştır.
B) Demokrat Parti ülkeyi tek parti olarak yönetmiştir.
C) İlk çok partili seçimler 1946’da yapılmıştır.
D) Demokrat parti 1950’de iktidar olmuştur.


3. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de, gazetelerin sayfa sayıları sınırlandırıldı. Ayrıca, savaşın ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için Millî Korunma Kanunu adıyla bir kanun hazırlandı. Bu kanunla ekmek yapımında yalnızca buğday kullanılması, pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması, ekmeğin karne ile dağıtılması ve Varlık Vergisi alınması gibi önlemler getirildi.

Yukarıdaki bilgilerden çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamıştır.
B) Türkiye İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ekonomik önlemler almıştır.
C) Ekmek buğday unundan yapılmıştır.
D) Milli Korunma Kanunu askerleri korumak amacıyla çıkartılmıştır.


4. Türkiye tarafsızlık ve denge politikası ile İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kaldı. Ancak savaşa girme olasılığı nedeniyle bir milyona yakın erkek nüfus askere alındı.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir?


A) Tarım ve sanayide işgücü kaybının yaşanması
B) Evliliklerin ve doğum oranlarının azalması
C) Nüfus artış hızının azalması
D) Dış göçlerin yaşanması


5. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da demokratik olmayan yönetimler yıkılmış; barış, özgürlük, hak ve demokrasi kavramları önem kazanmaya başlamıştı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Örgütü’ne girişi ve Batılı devletlerle yakınlaşması daha demokratik bir sistemin yerleşmesine zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul eden Türkiye, bu anayasanın demokratik ilkelerine uygun davranmak durumundaydı.

Yukarıdaki gelişmenin iç politikaya yansıması aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ekonomik önlemlerin yoğunlaşması
B) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması
C) Demokratik olmayan yönetimlerin ortaya çıkması
D) Türkiye’de çok partili yaşama geçilmesi


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 207 Cevapları

6. 1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan muhalif bir tavır sergiledi. Bu grup daha fazla demokrasi talep eden ve tarihimize Dörtlü Takrir olarak geçen bir önerge verdi. Aynı milletvekilleri daha sonra Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdu. 1946’da Demokrat Partiden başka on üç parti daha kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki gelişmelerden çıkartılacak sonuçlardan biri değildir?


A) Cumhuriyet Halk Partisi içinde muhalefet eden milletvekilleri vardır.
B) Celal Bayar Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanıdır.
C) Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekilleri tarafından kurulmuştur.
D) 1946’da çok partili bir siyasal yaşam görülmektedir.


7. “Yeni Türkiye’nin kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mustafa Kemal Paşa’nın şahsında büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük şef ölmüştür. O’nun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki epik mücadelede İngilizlere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi davasına tam ve parlak bir zafer temin etmiştir. Hasta Adam’ın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini mahcup etmiştir.” İngiliz basınında

Atatürk’ün ölümünün ardından yukarıda yer almış olan makalede,  O’nun kişilik özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?


A) Cumhuriyet’in kurucusu olduğuna
B) Askerliğine
C) Devlet adamlığına
D) Avrupa’nın emellerini gerçekleştirmesine yardımcı olduğuna


8. * İkinci Dünya Savaşı, Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya girmesiyle başladı.
* Savaş, 6-9 Ağustos 1945 tarihinde ABD’nin, Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atmasıyla sona erdi.
* Türkiye 1945’te Mihver Devletlerden Japonya ve Almanya’ya karşı savaş ilan etti.

Yukarıda İkinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerde aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur?


A) Türkiye savaşa hangi grupta katılmıştır?
B) Savaş, hangi eylemle başladı?
C) Türkiye savaşa fiilen katılmış mıdır?
D) Savaş nasıl sona erdi?


9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden biri değildir?


A) Türk’ün Ateşle İmtihanı
B) Cumalı Ordugâhı
C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
D) Nutuk


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 208 Cevapları

10. Türkiye, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek izlediği savaş dışı kalma politikasını terk etmiştir.

Bu bilgiye göre Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na aşağıdaki gruplardan hangisinde katılmıştır?


A) Mihver Devletler
B) Anlaşma Devletleri
C) Bağlaşma Devletleri
D) Müttefik Devletler


11. Hastalığın kesin olarak saptanmasından sonra Atatürk, Cumhurbaşkanlığı görevlerini aksatmadan yürütmek, uluslararası toplantılara katılmak ve özellikle belirli bir aşamaya gelmiş bulunan Hatay sorununu sonuçlandırabilmek için tüm gücünü kullanmıştır. Nitekim Ankara’ya döndüğünde toplanmış olan Balkan Antantı Konseyi üyelerine Çankaya’da bir çay ziyafeti vermiştir.

Yukarıdaki paragrafa göre Atatürk’le ilgili varılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Cumhurbaşkanlığına seçimle gelmiştir.
B) Hatay sorununu tam olarak çözüme kavuşturmuştur.
C) Balkan Antantı’nın toplanmasına öncülük etmiştir.
D) Yaşamının en zor anlarında dahi devlet işlerini ihmal etmemiştir.


12. Aşağıdaki liderlerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür?


A) Mustafa Kemal Atatürk
B) İsmet İnönü
C) Celal Bayar
D) Kazım Karabekir


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.


1. Atatürk’ün mazlum milletler tarafından örnek alınması, O’nun hangi özellikleri ile ilgilidir? Açıklayınız.


Cevap :
Atatürk’ün mazlum milletler tarafından örnek alınması, O’nun mücadeleci, merhameti, evrensel sevgisi özellikleri ile ilgilidir.


2. Atatürk, hangi konuları içeren eserler kaleme almıştır? O’nun bu tür bir faaliyet içinde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap :
Atatürk siyasi bilgiler, nasihatler , anılarını içeren eserler kaleme almıştır. Böylece Mustafa Kemal tarih hakkında güvenilir bilgiler vermiş ve nasihatlerde bulunarak , Türk milletine gideceği yolu göstermiştir.


3. İkinci Dünya Savaşı’nda yer alan gruplar ve bu gruplarda bulunan ülkeler hangileridir? Yazınız.


Cevap :
İkinci Dünya Savaşı’nda yer alan gruplar ; Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik Devletler olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletleri adı atında katılmıştır.


4. Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumu nasıl olmuştur? Açıklayınız.


Cevap :
2. Dünya Harbi, bizim harbimiz değildir anlayışı ile hareket etmiştir. Türkiye savaşın başından itibaren silahlı tarafsızlık ilan etti.
1943 Kahire Konferansı ile müttefikler Türkiye’yi savaşa davet etmiş, silahsızlık sebebiyle savaşa katılmak istenmemiştir. 25 Şubat 1945’de Türkiye 2. dünya savaşına dahil olmuştur. Bu durum Almanya’ya harp ilanıdır. Müttefikler ile Almanya’ya karşı ittifak kurulmuştur. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 205-206-207-208 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Türkiye Büyük millet meclisi açıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetilmesi gereken yasalar burada belirlenmiş ve ülkenin yönetimi buradan sağlanmıştır. Cumhuriyetle yönetilen Ayrıca demokrasi esas alan Türkiye cumhuriyeti'nde elbette tek partili sistemden sonra çok partili sisteme geçiş yapılmıştır. Tek partili sistemde öncelikle Cumhuriyet Halk partisi'nin başında Mustafa Kemal Atatürk vardı ve ülkenin yönetimini elindeydi. Daha sonraları farklı düşünceler olduğu için çok partili döneme geçiş yapılmak istenmiştir. Çok partili sisteme geçiş temelini temel sebebi insanlar arasındaki farklılıkları da ortam hazırlamaktır.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!