8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 29-30 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi 1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 29, 30


1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 29-30 Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.


Cevap :

 1. Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısı Trablusgarp Savaşı ’dır.
 2. Mustafa Kemal Sofya’da ataşemiliter olarak çalıştı.
 3. Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği Selânik çeşitli din ve mezheplerden insanların yaşadığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerinden biriydi.
 4. 1910 yılında Fransa’da İngiliz ve Fransız askerî birliklerinin ortaklaşa düzenlediği Picardie (Pikardi) Manevraları’na Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal de katıldı.
 5. Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisini İstanbul’da okudu.
 6. Mustafa Kemal askerî idadiyi Manastır’da okudu.

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz. 


Cevap :

 1. ( Doğru ) Mustafa Kemal Harp Akademisinden mezun olunca Şam’da 5. Ordu emrine atanmıştır.
 2. ( Doğru )  Ali Rıza Efendi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır.
 3. ( Doğru ) Mustafa Kemal Birinci Balkan Savaşı’nda Gelibolu Yarımadası’nda görev aldı.
 4. ( Yanlış ) Mustafa Kemal’in gittiği ilk askerî okul Manastır Askerî İdadisidir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. 


1 . Mustafa Kemal’in doğduğu; çocukluk, ilk ve ortaöğrenim dönemini yaşadığı Selânik; çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi.

Selânik’in bu durumu Mustafa Kemal’in kişiliğinde hangi özelliğe yol açmamıştır?


A) Hoşgörülü olmasına
B) Çeşitli kültürlere saygı duymasına
C) Kültür çatışması yaşamasına
D) Farklı düşüncelere açık olmasına


2. Atatürk’ün öğrenim gördüğü dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda;
• Dinî derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
• Batı örneklerine göre kurulmuş, çağdaş ve laik eğitimi esas alan okullar varlığını sürdürmekteydi.
Bu durumun Osmanlı İmparatorluğu’nda;
I . Eğitimde ikiliklerin ortaya çıkması,
II . Toplumda kültür çatışmasının yaşanması,
III . Askerî okullara öncelik verilmesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 30 Cevapları

3. Mustafa Kemal’in okul yıllarından başlayarak ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmesi, Trablusgarp’ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermesi onun;
I. Örgütleyici olması,
II. Barışsever olması,
III. İnsan sevgisine sahip olması,
IV. Liderlik özelliğinin olması

özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV


4. Mustafa Kemal Harp Akademisi yıllarında en çok tabiye öğretmeni Kurmay Yarbay Nuri Bey’den etkilenmişti. Nuri Bey’in anlattığı gerilla savaşları konusu Mustafa Kemal’in özellikle ilgisini çekmiş ve öğretmeninden herhangi bir bölge üzerinde uygulanmasını istemişti.

Mustafa Kemal’in gerilla savaşlarına özellikle ilgi duymasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Askerî başarıların sadece bu savaş türüyle mümkün olabileceğini düşünmesi
B) Osmanlı Devleti’nin düzenli ordusunun bulunmaması
C) Osmanlı Devleti’nden ayrılmayı amaçlayan milliyetçi hareketlerin bu savaş türünü uygulaması
D) Nuri Bey’in ders anlatımının oldukça etkili olması


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.


1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen önemli olaylar ve sonuçları nelerdir?


Cevap :
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen önemli olaylar şunlar olarak özetlenebilir:

 • Rusların Balkanlara göz dikmesi
 • İngiltere ve Almanya arasında ekonomik bir rekabet başladı.
 • Fransa’da yaşanan ihtilal milliyetçilik akımına hız verdi ve yayılığ benimsenmesini sağladı
 • İtalya ve Avrupa ülkeleri de ham madde arayışına girerek sömürge devletler bulmak istemeleri

2. Osmanlı Devleti’ni bir arada tutma amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yaşanan gelişmeler nelerdir?


Cevap :
Osmanlı Devleti ’ni bir arada tutma amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi her ne kadar benimsenmiş bir düşünce olsa da yine de istenilen başarı elde edilememiştir. Osmanlıcılık akımı neticesinde, Balkan Savaşları yapılmış ve Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etmiştir.


3. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selânik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap :
Mustafa Kemal Atatürk’ ü tanıyanlar çocukluk dönemlerinde de saygılı  ve akıllı bir çocuk olduğunu söylemişlerdir. Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşıyordu.
Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde bir yer olup, Türk sayısı diğer yerlere oranla fazla olan, sosyal ve kültürel alanda gelişmiş bir yerdi. Avrupa’da oluşan yeni fikir akımları önce Selanik’ e ulaşırdı. Makedonya’nın sosyal yapısından dolayı Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı burada hızla yayılmıştır.


4. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı süresince okuduğu okulları ve bu okulların bulunduğu şehirleri kronolojik olarak yazınız.


Cevap :
Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi (1887’de İlk olarak okul hayatı burada başladı.)
Şemsi Efendi İlkokulu (Babasının isteği üzerine çağdaş eğitim veren bu okulda ilkokulu bitirdi, ortaokul eğitimine başladı.)
Selanik Mülkiye Rüştiyesi (1893 yıllarında Selanik’ te)
Selanik Askeri Rüştiyesi (Selanik’ te 1894  kendi isteği ile bu okula geçti)
Manastır Askeri İdadisi (13 Mart 1896’da Selanik’ te)
10 Ocak 1902’de teğmen rütbesi ile Harp Akademisi’nde öğrenimine başladı.
11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun oldu. (İstanbul’ da)


5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yabancı ve yerli düşünürler hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap :
Mustafa Kemal’ in düşüncelerini etkileyen yerli ve yabancı fikir adamları ;Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu Voltaire Ziya Gökalp, Ömer Naci, Namık Kemal ve tarih öğretmeni Tevfik Bey’den ve şair Tevfik Fikret’tir.
Mustafa Kemal Atatürk gerek okul dönemlerinde gerekse daha sonraki hayatında düşünürlerin kitaplarını okur ve kitap okumaya çok önem vererek düşüncelerini geliştirirdi.


6. Mustafa Kemal’in askerî başarılarını ve bu başarılara ulaşmasında etkili olan kişilik özelliklerini ilişkilendiriniz.


Cevap :
Mustafa Kemal’in askerî başarılarını ve bu başarılara ulaşmasında etkili olan kişilik özellikleri kararlılığı, cesareti, ilerigörüşlülüğü , idealist olması, vatanseverliğidir. Bu özellikleri onun başarılı olmasında en büyük etkendir.


7. Şemsi Efendi Okulunda uygulanan eğitimin Mustafa Kemal’e katkıları hakkında bilgi veriniz.


Cevap :Şemsi Efendi Okulu’nda usuli Cedid yani modern bir eğitim anlayışı vardı. Buda Atatürk’ e modern düşünme ve farklı fikirler edinme adına büyük katkılar sağlamıştır. 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,https://www forumsayfacevaplari com/8-sinif-inkilap-tarihi-kitabi-bir-yay-yayinevi-sayfa-29-30-cevaplari html,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 29-30 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Selanik Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduğu şehirdir. Seda ne o dönemde Osmanlı devleti himayesinde olan çeşitli dillere ve çeşitli ırkları içinde barındıran hoşgörülü bir şekilde yaşayan bir liman kentidir. Selanik'te Doğan ve çocukluk dönemlerinde burada geçiren Mustafa Kemal Atatürk ilk askeri başarısını katılmış olduğu cephede verdiğini bilmekteyiz. Trablusgarp Savaşı'nda verdiğini bu konuyla beraber öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk çocukluk döneminden itibaren asker olmayı çok sevmiş ve asker olarak çeşitli başarıları elde etmiştir.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!