8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 68-69-70 Cevapları


İnkilap Tarihi Öğretmeni

İçindekiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi 2. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 68, 69, 70


2. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 68-69-70 Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde özelliği verilen devletlerin hangisi olduğunu kutudan bularak cümlenin sonundaki noktalı yere yazınız.


1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Çünkü sömürgelerine giden yol, Osmanlı topraklarından geçiyordu.


Cevap : İngiltere


2. Sıcak denizlere ulaşmak istiyordu. İstanbul’u merkez alan bir Slav İmparatorluğu kurmak ve Panslavizm politikası ile Balkan Yarımadası’ndaki Ortodoks ulusları ayaklandırmak istiyordu.


Cevap : Rusya


3. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge arayışlarına sonradan katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İttifak Bloku içinde yer aldı.


Cevap : Almanya


4. Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi ortaya çıkardığı değerler ile Osmanlı İmparatorluğu’nu derinden etkiledi. Ayrıca Osmanlı sınırları içindeki azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda ayaklandırdı.


Cevap : Fransa


5. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal etti.


Cevap : İtalya


6. XX. yüzyılın başında askerî ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kaldı. Sömürgeci devletlerin, topraklarını ele geçirmek ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak istedikleri devlettir.


Cevap : Osmanlı Devleti


B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle tamamlayınız.


Cevap :

 1. Çanakkale Cephesi  Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım gönderip tehlike içindeki Çarlık rejimini güçlendirmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla açtıkları cephedir.
 2. Amasya Genelgesi hem Osmanlı Hükûmeti’ne hem de işgallere karşı çıkan ilk belgedir.
 3.  İzmir’in işgaline karşı Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur.
 4. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Sivas Kongresi’nde tek çatı altında toplanmıştır.
 5.  Millî hareketin, İstanbul Hükûmeti karşısındaki ilk başarısı   Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 69 Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletlerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu.
 2. ( Yanlış ) Adana ve çevresinde, Fransızlarla, Ermenilerin işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiyetidir.
 3. ( Doğru ) İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe Kuva-yı Millîye denir.
 4. ( Yanlış ) Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır.
 5. ( Yanlış ) Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez Havza Genelgesi’nde söylenmiştir.
 6. ( Doğru ) Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
 7. ( Yanlış ) Amasya Görüşmeleri’nde Misak-ı Millî kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı Devleti’nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu tedirginliğine yol açan bir durum değildir?


A) İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgeleri ile bağlantısının tehlikeye girmesi
B) Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması
C) Sömürge alanlarının daha da genişlemesi
D) Açılacak yeni cephelerin kayıplarını artırması ve savaş süresini uzatması


2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biridir?


A) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi.
B) Fransa’nın, 1871’de Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdığı zengin kömür ve demir kaynaklarına sahip Alsace-Lorainne (Alsas Loren) bölgesini geri almak istemesi.
C) Rusya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Balkanlara ve Doğu Avrupa’ya egemen olmak için çekişmesi.
D) Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar diğer bir deyişle sömürgecilik mücadelesi.


3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını doğrudan sınırlandırmaz?


A) Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda satın alma kolaylığı sağlanacak.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.
C) Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler.
D) Çanakkale ve Karadeniz boğazları açılacak ve Karadeniz’e geçiş sağlanacak. Çanakkale ve Karadeniz boğazları kaleleri Müttefiklerce işgal edilecek.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 70 Cevapları

4. Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer alır?


A) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir.
B) Bir yerel örgütlenme biçimi olarak bölge bölge Türk ulusunun bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir.
C) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını desteklemişlerdir.
D) Aralarındaki iş birliği ve iletişim düşmanlara karşı birlikte mücadele etmelerini sağlamıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-yı Millîye birliklerinin sağladığı kazanımlardandır?


A) İstanbul’daki işgal güçlerine karşı Osmanlı hükümetini korumuşlardır.
B) Yunan işgallerine karşı koyarak Batı Anadolu’da yayılmalarını engellemişlerdir.
C) Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında rol oynamışlardır.
D) Doğu Anadolu’da Ermenistan’ı yenilgiye uğratmışlardır.


6. Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır. Erzurum Kongresi’nin;
I. Kuva-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.
II. Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
III. Manda ve himaye kabul olunamaz.

kararlarından hangileri, Amasya Genelgesi’nin kararını karşılar niteliktedir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


7. Aşağıda verilenlerden hangisi, Misak-ı Millî kararlarının sonuçları arasında yer almaz?


A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın programı Meclis-i Mebusan tarafından onaylanmıştır.
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağı açıklanmıştır.


D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.


1. Misak-ı Millî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.


Cevap :
Misaki millî kararları ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, Türk ulusu tam bağımsızlık amacını tüm Dünya’ ya kabul ettirmiştir.


2. BMM’ nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.


Cevap :
TBMM’nin açılış gerekçeleri:
Milli iradeyi başa geçirmek,
Bağımsızlığı elde etmek,
Bağımsızlık ve egemenliği sağlayacak otorite ve gücü meydana getirerek bunu yönetmek,
TBMM’nin açılmasının önemi:
Milli egemenlik ilkesi yasa haline gelmiştir.
Halkçı, ulusçu ve demokratik bir anlayışa sahip olan Türk devleti meydana gelmiştir.
Ulusal örgütlenme işlemi tamamlanarak istenilen özgür irade meydana gelmiştir.


3. BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.


Cevap :

BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmalar ve çıkartan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

İstanbul Hükûmeti’nce Çıkarılanlar;

 1. Anzavur Ayaklanması
 2. Kuvayıinzibatiye (Halife Ordusu) Ayaklanması

İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri’nin Kışkırtması Sonucu Çıkartılanlar;

 1. Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları
 2. Çapanoğulları Ayaklanması
 3. Çopur Musa Ayaklanması
 4. Milli Aşireti Ayaklanması
 5. Koçgiri Ayaklanması
 6. Cemil Çeto Ayaklanması
 7. Delibaş Mehmet Ayaklanması
 8. Ali Batı Ayaklanması

Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar Şu Şekildedir:

 1. Rumların Çıkardığı Ayaklanmalar (Pontus)
 2. Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar

Sonradan Çıkanlar;

 1. Çerkez Ethem Ayaklanması
 2. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

4. Sevres (Sevr) Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.


Cevap :
Sevres (Sevr) Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından bir yıkılma ve kaybetme göstergesidir. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Bir-Yay Yayınevi Sayfa 68-69-70 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
I Dünya Savaşı'nda itilaf devletleri ve ittifak Devletleri birbirlerine karşı olan cephelerde savaşmış uzun uzun süren bu savaşta ölümler yağmalar ve sömürgeler meydana gelmiştir. Osmanlı devleti de Almanya'nın yanında ittifak devleti olarak savaşa katılmış büyük zararları ve yıkımlara uğramıştır. I Dünya Savaşı'nın kazananı elbette iltifat Devletleri olduğu için Osmanlı devleti'nde kaybedenler arasında yer almıştır. Osmanlı devleti ı Dünya Savaşı'nın etkilerini yurdumda iyideniyi hissetmiştir.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!