5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 97, 98, 99, 100


4. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 97-98-99-100


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama, sıvının her noktasında meydana gelir.
 2. ( Doğru ) Kolonyanın elimizi serinletmesi, elimizden ısı aldığını kanıtlar.
 3. ( Yanlış ) Donma ve yoğuşma sırasında madde, ısı alır.
 4. ( Yanlış ) Bir maddenin donma ve yoğuşma noktası aynıdır.
 5. ( Yanlış ) Isıları farklı olan maddeler arasında ısı alışverişi olur.
 6. ( Doğru ) Sıcaklık, ısının bir ölçüsüdür.
 7. ( Doğru ) Isı alışverişi farklı sıcaklıktaki maddeler arasında olur.
 8. ( Yanlış ) Sadece katı maddeler büzülür.
 9. ( Doğru ) Termometre sıvıların genleşme ve büzülme ilkesine göre çalışır.
 10. ( Doğru ) Köprü ve demir yolu yapımında, maddelerin ısı karşısında genleşme ve büzülme ilkesini göz önüne almalıyız.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


(donma noktası-kalorimetre-termometre-büzülme-erime noktası-yukarı-süblimleşme-°C-kalori-genleşme-sıcaklık-yoğuşma noktası-buharlaşma-ısı-kırağılaşma-kaynama noktası)


 1. Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesine buharlaşma denir.
 2. Bir maddenin katı hâlden gaz hâle doğrudan geçişine süblimleşme denir.
 3. Saf maddelerin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklığa donma noktası denir.
 4. Saf bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklık değerine erime noktası denir.
 5.  Isının birimi olarak genelde kalori kullanılır.
 6. Farklı sıcaklıktaki maddeler birbirine temas ederse aralarında ısı akışı olur.
 7. Sıcaklık ölçen araçlara termometre denir.
 8. Isı alan maddelerin boyutlarında oluşan artışa genleşme denir.
 9. Bir maddenin ısı vermesi sonucu boyutlarının azalmasına büzülme denir.
 10.  Sıcak hava balonunu yukarı doğru hareket ettirmek için balon içindeki havanın ısıtılarak genleşmesi gerekir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 98 Cevapları


C. Aşağıda numaralandırılarak verilen açıklamaların hangi olaylara ait olduğunu bulunuz. Olayların başındaki harfleri örnekte verildiği gibi açıklamaların karşısına yazınız.


(a. Genleşme-b. Büzülme-c. Erime-ç. Donma-d. Yoğuşma-e. Kaynama-f. Buharlaşma)


1) Isı alarak gerçekleşir.
2) Sadece katı maddelerde görülen hâl değişimidir.
3) Isı vererek gerçekleşir.
4) Sadece sıvı maddelerde görülen hâl değişimidir.
5) Sadece gaz maddelerde görülen hâl değişimidir
6) Maddelerin üç hâlinde de gerçekleşir.
7) Sadece belirli bir sıcaklık değerinde oluşur.
8) Her sıcaklıkta oluşur.
9) Yazın elektrik tellerinin uzamasına neden olur.
10) Termometredeki sıvı seviyesinin düşmesini sağlar.
11) Buzdolabına bırakılan balonun küçülmesine neden olur.
12) Tren raylarının aşırı sıcaktan bozulmasına neden olur.


Cevap:

 1. a, c, e, f
 2. c
 3. b, ç, d
 4. ç, e, f
 5. d
 6. a, b

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 99 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi birbirinin tersidir?


A) Erime-Kaynama B) Donma-Yoğuşma
C) Erime-Donma D) Erime-Yoğuşma


2. Yukarıdaki şemada numaralandırılan olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) Yoğuşma Süblimleşme Buharlaşma
B) Donma Kırağılaşma Yoğuşma
C) Donma Donma Kaynama
D) Erime Kırağılaşma Yoğuşma


3. • Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
• Sıvılarda gerçekleşir.
• Isı alarak gerçekleşir.
Yukarıda özellikleri verilen olay, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kaynama B) Buharlaşma C) Donma D) Erime


4. Bazı maddelerin erime/donma noktaları aşağıdaki gibidir. Hangi madde ya da maddeler 50 °C’ta sıvı hâlde olabilir?


A) Yalnız su B) Yalnız beyaz fosfor
C) Su ve beyaz fosfor D) Beyaz fosfor ve kurşun


5. Isı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Birimi, Joule’dür (jul).
B) Sıcak maddeden soğuk maddeye akar.
C) Enerji çeşididir.
D) Termometre ile ölçülür.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 100 Cevapları


6. Fen bilimleri öğretmeni, yandaki deney düzeneğini kurup ısı kaynağını açtıktan sonra öğrencilerin bir süre gözlem yapmalarını istemiştir. İçinde su bulunan 1. kap bir süre ısıtıldıktan sonra kabın içinde hiç su kalmadığı ancak aynı miktarda suyun 2. kapta biriktiği gözleniyor. Bu olayın nedeni,

I. Sıvıların buharlaşması için ısı alması gerekir.
II. Gaz hâlindeki maddeler ısı vererek yoğuşur.
III. Sıvıların katı hâle geçmesi için ısı vermesi gerekir.
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?


A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve II


7. Aşağıdaki cisimlerden hangi ikisi arasında ısı alışverişi olmaz?


A) B) C) D)


8. Aşağıda genleşme olayı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi bilgi yanlıştır?


A) Madde ısı alınca gerçekleşir. B) Maddenin hacmi artar.
C) Maddenin sıcaklığı artınca oluşur. D) Sadece katılarda görülür.


9. Aşağıdaki olaylardan hangisi büzülme olayına örnek verilebilir?


A) Güneşte bırakılan topun büyümesi
B) Termometredeki cıvanın alçalması
C) Sıcak yemek konan tabağın çatlaması
D) Tren rayları arasındaki boşluğun küçülmesi


10. Genleşme ve büzülme ile ilgili verilen örneklerden hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır?


A) Elektrik tellerinin sarkması
B) Konserve kavanozunun kapağını sıcakken kapatmak
C) Tren raylarının kıvrılması
D) Güneşte kalan deodorant şişesinin patlaması

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Buharlaşma herhangi bir maddenin kaynadıktan sonra havaya verdiği kafayı zinde oluşan ve maddeleri değiştiren bir özelliktir sıvı maddeyi kaynattığında zaman buharlaşabilir ve buharlaştığı için az alabilmektedir bunun yazısı sıvı maddeler donduğu zaman katı maddeleri oluşabilmektedir ay bereketi katı maddeler diş hekimleri olan maddelerdir yalnız bazı katı maddeler istisna sıcağa maruz kaldıkları zaman eriyebilir veya şekil değiştirebilirler. Elbette ki her maddenin kendine göre özellikleri vardır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.