8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı 2. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 76, 77, 78


2. Ünite Neler Öğrendim Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 76-77


A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.


Cevap:

 1. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu Irak Cephesi’nde kazandığı  Kut’ül-Amâre Zaferi’yle bu cephedeki İngiliz birliğini teslim almıştır.
 2. 21 Aralık 1918’de kurulan  Kilikyalılar Cemiyetinin amacı Adana ve çevresinin Fransızların eline geçmesini önlemektir.
 3. Millî Cemiyetler  Sivas Kongresi’nde alınan kararla tek çatı altında toplandı.
 4. Mustafa Kemal’e  Anafartalar Kahramanı unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları nedeniyle verilmiştir.
 5. Mustafa Kemal  Kafkas Cephesi’nde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.
 6. Rusya, I. Dünya Savaşı öncesinde  Panslavizm politikası gereği Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmeye çalışmıştır.
 7.  İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Cephesi’nde yenilmeleri üzerine bu devletlerden
  yardım alamayan Rusya’da çarlık rejimi yıkılmıştır.
 8. Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak-ı Millî belgesini kabul etmiştir.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap:

 1. ( Yanlış ) I. Dünya Savaşı sonrasında Antalya, Muğla ve Konya illeri Fransa tarafından işgal edilmiştir.
 2. ( Doğru ) Fahrettin (Türkkan) Paşa I. Dünya Savaşı’nda Medine’yi savunan Osmanlı komutanıdır.
 3. ( Yanlış ) Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları korunmuştur.
 4. ( Doğru ) Wilson İlkeleri Cemiyeti, millî varlığa zararlı cemiyetlerden biridir.
 5. ( Yanlış ) Sivas Kongresi toplanış amacı bakımından bölgesel bir kongredir.
 6. ( Doğru ) İstanbul, Misak-ı Millî’nin kabulü üzerine İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir.
 7. ( Doğru ) stiklal Mahkemelerinde Büyük Millet Meclisinden seçilen milletvekilleri görev yapmıştır.
 8. ( Yanlış ) Alsace-Loren, İngiltere ile Fransa arasında çekişme konusu olan bir toprak parçasıdır.
 9. ( Doğru ) Milletler Cemiyetinin kurulması Wilson İlkeleri ile gündeme gelmiştir.
 10. ( Doğru ) Sevr Antlaşması ile kapitülasyonların devamına karar verilmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 77 Cevapları


C) Aşağıda verilen her bir olayın numarasını ilişkili olduğu tarihin başındaki kutucuğa Antlaşması ile  kapitülasyonların devamına karar verilmiştir. yazınız.


Cevap:

 • A 4
 • B 2
 • C 5
 • Ç 6
 • D 1
 • E 3

Ç)  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması gibi şartları ağır bir anlaşmayı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesinde Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisinin diğerlerine göre daha fazla etkisi olduğu söylenebilir?


A) Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlikleri tanınacaktır.
B) Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı almayacaktır.
C) Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.
D) Boğazlar dünya ticaretine açık olacaktır.


2. Erzurum Kongresi’nde alınan;

I. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bölünemez.
II. Kuvâ-yı Millîyeyi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
III. Mebusan Meclisinin derhâl toplanmasına çalışılacaktır.

kararlarından hangilerinin millî egemenliğin hayata geçirilmesine yönelik olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


3. Aşağıdakilerden hangisinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu söylenemez?


A) Haberleşme araçları İtilaf Devletlerinin kontrolüne geçmiştir.
B) Doğu Anadolu, Ruslar tarafından işgal edilmiştir.
C) Osmanlı ordusu terhis edilmiştir.
D) İtilaf Devletlerinin donanması İstanbul önlerine gelmiştir.


4. Misak-ı Millî kararlarında Kars, Ardahan ve Batum ile Batı Trakya için gerekirse halkın oyuna başvurulabileceği belirtilmiştir.

Bu kararın alınmasında o bölgelerimizin hangi özelliği etkili olmuştur?


A) Mebusan Meclisinde temsilci bulundurmaları
B) Sınır bölgelerinde yer almaları
C) Türk ve Müslüman nüfusa sahip olmaları
D) Uzun süredir Osmanlı yönetiminde kalmaları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 78 Cevapları


5. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Suriye-Çanakkale-Kafkas B) Çanakkale-Kafkas-Suriye
C) Kafkas-Çanakkale-Suriye D) Suriye-Kafkas-Çanakkale


6. Çanakkale Savaşları, I. Dünya Savaşı’nın seyrini değişterecek nitelikte önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Boğaz’ın geçilememesi nedeniyle yardım alamayan Rusya’da çarlık rejimi yıkıldı. Yeni yönetim Rusya’nın savaştan çekildiğini ilan etti. Diğer yandan İtalya, İtilaf Devletleri; Bulgaristan ise İttifak Devletlerinin yanında savaşa girdi.

Yukarıda anlatılan gelişmelerin;

I. Savaştan etkilenenlerin sayısının artması,
II. İttifak Devletlerinin kazanma umudunun artması,
III. Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısının kurulması,
IV. Irak Cephesi’nin kapanması

durumlarından hangilerini ortaya çıkarması beklenir?


A) I ve III B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV


7. Mustafa Kemal başkanlığındaki Temsil Heyetinin Ankara’yı merkez seçmesinde Ankara’nın;

I. Batı Cephesi’ne yakın olması,
II. Güvenli bir yerde bulunması,
III. Ulaşım ve haberleşme imkânlarına sahip olması

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Millî Mücadele’ye karşı çıkarılan iç isyanların ortak amaçları nelerdir?


Kısa Cevap : “Millî Mücadele’ye karşı çıkarılan iç isyanların ortak amaçları nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Milli mücadele döneminde doğrudan doğruya Osmanlı hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar, itilaf devletlerinin kışkırtmaları sonucunda çıkan ayaklanmalar ve azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar olarak 4 farklı ayaklanma söz konusudur.

Bu ayaklanmalardan bir kısmı vatanı parçalamak ve milli mücadeleyi engellemek bir kısmı ise eski Osmanlı’nın devamını sağlamak amacıyla olsa da ortak amaç milli mücadele engellemektir.


2. Kuvâ-yı Millîye’nin Millî Mücadele’nin kazanılmasına katkıları nelerdir?


Kısa Cevap : “Kuvâ-yı Millîye’nin Millî Mücadele’nin kazanılmasına katkıları nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kuvayi milliye’nin milli mücadele’ye katkıları;

 • Halka moral vermiş ve milli mücadelenin ruhunu sağlam tutmuştur
 • Ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır
 • Düzenli bir ordu kuruluncaya kadar halkı korumuş ve ordu görevi görmüştür
 • TBMM’ye karşı başlayan iş ayaklanmaların bastırılmasında büyük görevler üstlenmiştir
 • Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır

Kuvayi milliye milli kuvvetler demektir. Kuvayi milliye hareketinin en önemli özelliği alka arkasına alarak işgalci kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için savaşmaktır.


3. Amasya Genelgesi’ne göre Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi nedir?


Kısa Cevap : “Amasya Genelgesi’ne göre Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Amasya Genelgesi Maddeleri

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir.
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Her türlü baskıdan uzak, milli bir heyetin oluşturulması gerekmektedir.
Anadolu’nun güvenli bir bölgesi olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır. Bu kongreye katılacak olan her bir sancaktan üç delege, kongreye yetişmek için en kısa sürede yola çıkmalıdır.
Askeri kuruluşlar terk edilmeyecek; silah ve cephaneler teslim edilmeyecektir.
Doğu vilayetlerinin durumunu konuşmak üzere 10 Temmuz günü Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

Amasya kongresinde ilk defa milli irade kavramından bahsedilmiş, ulusal egemenlik ilk defa burada geçmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı’nın amacı gerekçesi ve yöntemleri belirlenmiştir. İstanbul hükümeti yerine halkın kurmuş olduğu bir hükümet ve halkın aldığı kararlar öne geçirilmiştir.


4. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması karşısında Osmanlı hükûmetinin tutumu ne olmuştur?


Kısa Cevap : “Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması karşısında Osmanlı hükûmetinin tutumu ne olmuştur?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması karşısında Osmanlı hükümeti İtilaf devletleri ile iyi geçmeyi benimsemiş ve kurtuluşun bunda olacağına inanmıştır. İngilizlerin kendilerine destek çıkacakları zannı ile büyük bir hataya düşmüş ve düşmanların kandırmalarıyla zor durumda kalmışlardır.


5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?


Kısa Cevap : “Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Amasya görüşmeleri iğer bir resmiyle Amasya protokolü 22 Ekim 1919 tarihinde İstanbul hükümeti ile heyeti temsili yerinin arasında yapılmış olan bir protokoldür.

Burada asıl mesele Sivas kongresinde kabul gören esaslardan daha detaylı görüşmelerin yapılmasını sağlamaktı. Amasya görüşmeleri sayesinde milli mücadele resmen tanınmış ve böylece hızla kazanarak başarıya giden yolda daha hızlı adımlar atılmıştır.


6. İngiliz Muhipleri Cemiyetinin amaçları nelerdir?


Kısa Cevap : “İngiliz Muhipleri Cemiyetinin amaçları nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

20 Mayıs 1919’da kurulan cemiyet aslında Türklere karşı düşmanlık politikası güzel ve Türkiye üzerindeki planlarını gerçekleştirmek için kuran bir casusluk örgütüdür

İngiliz muhipleri cemiyeti’nin amacı milli mücadeleyi hayal ve macera olarak gören kişilerle illi mücadele’ye karşı gelmek ve İngiliz himayesini desteklemektir.


7. BMM hükûmetinin iç ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?


Kısa Cevap : “BMM hükûmetinin iç ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

BMM hükûmetinin iç ayaklanmalara karşı aldığı önlemler;

 • Hıyaneti vataniye ve firariler kanunu çıkarıldı
 • İstiklal mahkemeleri kuruldu ön mahkemelerde yargılamalar yapıldı
 • İrşad heyetleri oluşturuldu
 • Anadolu ajansı kuruldu
 • Hakimiyeti milliye gazetesi çıkarıldı
 • Kuvayi milliye yerde düzenli bir ordu getirildi
 • Çıkan görüşler yerine karşı fetvalar yayınlandı
 • İstanbul hükümeti yoksa yılda ve ilişkiler kesildi
 • Sadrazam damat Ferit paşa vatan haini ilan edildi.

8. Millî Kongre Cemiyetini diğer millî cemiyetlerden ayıran özellikler nelerdir?


Kısa Cevap : “Millî Kongre Cemiyetini diğer millî cemiyetlerden ayıran özellikler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Milli kongre Cemiyeti’nin diğer cemiyetlerden en büyük parkı bölgesel tehlike değil ulusal olmasıdır.

Bütün yararlı örgütleri bir araya getirmek için çaba harcamıştır.

Kuvayı milliye deyimini ilk kez kullanan cemiyettir

Basın yayın yolunu kullanmıştır

Cemiyet 16 Mart 1920’de dağılmıştır.


9. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangisiyle ülke bütünlüğü vurgulanmıştır?


Kısa Cevap : “Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangisiyle ülke bütünlüğü vurgulanmıştır?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

23 Temmuz Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar şöyledir:

– Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

– Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir.

– Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir.

– Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.

– Kuvayımilliye’ yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

– Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

– “Manda ve himaye kabul edilemez”

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongredeki diğer kararlar ise şu şekilde:

– Manda ve himaye kabul edilemez.

– Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.


10. Mustafa Kemal’in Havza’dan yaptığı bir çağrıyla yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemesinin nedenleri nelerdir?


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in Havza’dan yaptığı bir çağrıyla yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemesinin nedenleri nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal, Havza’da orduların terhisini önlemek, milis kuvvetlerin kurulmasını teşvik etmek, milli derneklerin yaygınlaşmasını sağlamak ve halkı tehlikelere karşı uyarmak üzere bir dizi çalışmalarda bulunmuştur.

Mustafa Kemal’in Havza’dan yaptığı bir çağrıyla yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemesinin nedenleri; milli bilinç sağlanması, İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerine Türk halkının işgallere karşı sessiz kalmayacağını göstermek istemiş ve direnişe davet etmiştir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Tuğçe dedi ki:

  Yukarıdaki bilgi ve cevapları da 3 üniteyi hazırlandığımız zaman yukarıda verilen bilgi ve cevaplar sayesinde birçok konuyu hızlı bir şekilde öğrenme imkanına sahip olabildim vermiş olduğunuz bilgi ve cevaplarla ödevimi hemen yaptım ödevimde ki tüm bilgileri bu sayfaya bakarak yapıyorum özellikle araştırma konusu olduğu zaman tarih konusu olduğu zaman ve inkılap tarihi Atatürk ders kitabımızda bir bilgi edinmek istediğiniz zaman Forum sayfa sitesinden yardım alıyorum bu sayfadaki bilgi ve cevapları sizler de çok beğeneceksiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.