6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 83-84 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 83, 84


3.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 83 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlere niçin çok önem vermiştir? Açıklayınız.


Cevap: Gençler o zamanın kesiminde en çok heyecanlı, meraklı, ilme aç olmaktadırlar. Gençler ne kadar bilgili ve kültürlü olursa gelecekte bir o kadar gelişmiş olur.


Soru : 2. Peygamberimiz (s.a.v.), gençlere değer verdiğini hangi davranışlarıyla ortaya koymuştur? Örneklerle anlatınız.


Cevap: Onlara nasihat ederek, iltifat ederek değer verdiğini göstermiştir.


Soru : 3. Asr-ı Saadet’te genç olmanın önemi nedir? Söyleyiniz.


Cevap: Bu zaman da genç olmak daha çok bilgi edinebilmelerini, din hakkında daha çok şey öğrenebilmelerini sağlar. peygamber efendimizin anlattıklarını iyi anlayabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlar.


Soru : 4. Reci’ Vakası nasıl olmuştur? Anlatınız.


Cevap: İslam’ı tebliğ etmek adına Allah Resulü  kabilelere muallimler göndermiştir. Gönderdiği bazı muallimler ihanete maruz kalmıştır. Bu vaka da bu ihanetlerden biridir. On kişilik bir Müslüman öğretici grubunun müşrikler tarafından hile ile pusuya düşürülerek şehit edilmişlerdir.


Soru : 5. Bi’r-i Maûne Olayı nedir? Bilgi veriniz.


Cevap: Süleymanoğulları yurdu ile Amiroğulları yurdu arasında bulunan Maune kuyusunun yakınında ashabdan yetmiş eğiticinin şehit edildiği olaydır.


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 6. I. Komutanlık II. Valilik III. Halifelik IV. Kâtiplik
Peygamberimiz (s.a.v.), gençlere yukarıdaki görevlerden kaç tanesini vermiştir?


Cevap: C
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Soru : 7. Asr-ı Saadet kavramı, hangi zaman dilimini ifade etmek için kullanılır?


Cevap: D
A) Peygamberimizden (s.a.v.) sonraki zamanı
B) Kıyametin kopacağı zamanı
C) İslam’ın en geniş sınırlarına ulaştığı zamanı
D) Peygamberimizin (s.a.v.) hayatta olduğu zamanı


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Cevap: D
A) Peygamberimiz (s.a.v.) gençlerle şakalaşırdı.
B) Peygamberimiz (s.a.v.) gençlere iltifatta bulunurdu.
C) Peygamberimiz (s.a.v.) gençlerle yakından ilgilenirdi.
D) Peygamberimiz (s.a.v.) yanlış yapan gençleri sık sık azarlardı.


Soru : 9. Peygamberimizin (s.a.v.), daha on sekiz yaşındayken içinde Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.) gibi sahabilerin de aralarında olduğu orduya komutan tayin ettiği genç sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) Hz. Ali (r.a.) B) Üsâme b. Zeyd (r.a.)
C) Abdullah b. Ömer (r.a.) D) Osman b. Maz’ûn (r.a.)


Soru : 10. Peygamberimiz (s.a.v.) onu Yemen’e vali tayin etmiştir. Giderken ona neyle hükmedeceğini sormuş, bu genç sahabi de sırasıyla “Allah’ın kitabı, Resulullah’ın sünneti ve kendi görüşümle” diyerek cevap vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) onu, “Ümmetimden haram ve helali en iyi bilen kişi” ifadesiyle övmüştür.

Sözü edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A
A) Muaz b. Cebel (r.a.) B) Habbab b. Eret (r.a.)
C) Ammar b. Yasir (r.a.) D) Cafer b. Ebi Talip (r.a.)


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 84 Cevapları


Soru : 11. Peygamberimizin (s.a.v.) ve ilk Müslümanların İslam’ın ilk yıllarında gizlice toplandığı evdir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu evde İslam’ı kabul edenlere İslam’ın ilkelerini öğretir, Kur’an ayetlerini okur ve açıklardı. Bu ev İslam tarihinde …………………………olarak bilinir.

Yukarıda boş bırakılan bölüme, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?


Cevap: A
A) Dârü’l-Erkam
B) Dârü’l-Eytam
C) Dârü’s Selam
D) Dârü’ş-Şifa


Soru : 12. Aşağıda Suffe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Cevap: D
A) İslam tarihindeki ilk yatılı okul kabul edilmektedir.
B) Burada kalanlar genellikle yoksul ve kimsesiz Müslümanlardı.
C) Hz. Peygamber (s.a.v.) de burada kalanlara ders verirdi.
D) Suffe, Medine’ye hicretten önce inşa edilmişti.


Soru : 13. Hz. Peygamberin (s.a.v.), hakkında “Ben ilmin şehriyim …………de onun kapısıdır.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, C 1, s. 415.) buyurduğu sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A
A) Hz. Ali (r.a.)
B) Osman (r.a.)
C) Selman-ı Fârisî (r.a.)
D) Hz. Ömer (r.a.)


Soru : 14. Peygamberimizin (s.a.v.) amcasının oğludur. Özellikle tefsir ve fıkıh alanında derin ilim sahibidir. Kendi adıyla anılan bir tefsiri vardır. Resulullah (s.a.v.), “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve onu dinde ilim sahibi kıl!” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, İlim, 17; Vudû’, 10.) buyurarak onun için dua etmiştir. Sözü edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: D
A) Abdullah b. Ömer (r.a.) B) Zeyd b. Hârise (r.a.)
C) Enes b. Malik (r.a.) D) Abdullah b. Abbas (r.a.)


Soru : 15. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşidir. Zekâsı, anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’i (s.a.v.) en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasıfları sayesinde mümin kadınlar arasında seçkin bir konuma yükseldi. O, Kur’an-ı Kerim ile sünneti en iyi bilen ve anlayan sahabilerden biriydi. Arap dilini ve şiirini de iyi bilirdi.
Ayetlerin indiriliş sebebi ve anlamları, bunlardan nasıl hüküm çıkarılacağı hususlarında son derece bilgiliydi. Ayet ve hadislerden hükümler çıkarıp fetvalar vermesi sebebiyle fakih ve müçtehit sahabilerin en önemlileri arasında yer aldı.

Sözü edilen kadın sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: D
A) Hz. Hatice (r.a.) B) Hz. Zeynep (r.a.)
C) Hz. Hafsa (r.a.) D) Hz. Aişe (r.a.)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu bölümdeki soruları çözme süreci benim için bazen zorlayıcı olabiliyor. Ancak, öğrenci arkadaşlarla birlikte çalışarak ve cevap anahtarını kullanarak bu soruları çözmekte daha fazla öğreniyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.