6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 80, 81, 82, 83, 84


3.Ünite Ölçme Değerlendirme Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 80 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.


Cevap:

 1. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaşadığı döneme Asr-ı Saadet adı verilmiştir.
 2. Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Mus’ab b. Umeyr isimli genç sahabi Medinelilere İslam’ı öğretmek için görevlendirilmiştir.
 3. Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma anlamına gelen istişare, Peygamberimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir.

 B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz. 


Cevap:

 • 4. Peygamberimizin teşvikiyle birkaç yabancı dil öğrenip resmi yazışmaları
  tercüme eden genç sahabi (Zeyd b. Sabit)
 • 5. Yemen halkına İslam’ı öğretmek ve aralarında hüküm vermek üzere görevlendirilen genç sahabi (Muaz b. Cebel)
 • 6. Küçük yaşlarından itibaren Peygamberimize hizmet eden ve onun duasını
  alan genç sahabi (Enes b. Malik)
 1. A. Enes b. Malik
 2. B. Asım b. Sabit
 3. C. Mus’ab b. Umeyr
 4. D. Zeyd b. Sabit
 5. E. Muaz b. Cebel

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 81 Cevapları


C. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız. 


Soru : 7. Asr-ı Saâdet’te genç sahabiler hangi alanlarda görev almışlardır? Örnekler veriniz.


Cevap: Yaşlı sahabileirn bulunduğu ordunun ve birçok keşif birliğinin  başına genç sahabileri atamıştır. Genç sahabilere ayrıca İslam’ı diğer şehirlere yayma görevini de vermiştir.


Soru : 8. Sevgili Peygamberimiz gençlerin hatalarını gördüğünde onlara nasıl davranırdı?


Cevap: Onların yanlışlarını ve hatalarını gördüğü zaman kızmaz ve konuşarak iyi bir dille hatalarını anlamalarını sağlardı.


Soru : 9. Ashâb-ı Suffe ne demektir?


Cevap: Medine’de tanıdığı olmayan ve kalacak bir yer bulamayan Müslümanlar da olmuştur. Bu sahabiler için, Mescid-i Nebevi’nin hemen bitişiğinde bir mekan oluşturulmuş ve adına da “suffe” denilmiştir. Suffe içerisinde kalan ve eğitim alan kişilere de Ashab-ı Suffe sıfatı verilmiştir


Soru : 10. Genç sahabiler İslam’ı iyice öğrenebilmek için nelere dikkat ederlerdi? 


Cevap: Peygamberimizin hayat görüşünü dikkate alıp onun yolundan gitmeye dikkat ederlerdi.


Soru : 11. Recî’ olayı nedir? Kısaca yazınız.


Cevap: On kişilik Müslüman grubunun müşrikler tarafından hileye düşürülmesi sonucunda şehit edilmesidir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 82 Cevapları


Soru : 12. Allah’ın emirlerini iyice öğrenip o emirleri yerine getirmek, özellikle gençlik yıllarında daha önemli sayılmıştır. Bunun sebepleri nelerdir? Kısaca yorumlayınız. 


Cevap: Gençlik zamanında kolayca yanlış yolara gidebiliriz. Güzel olmak, eğlenmek daha hoş gelir. Buz zamanlar da yanlış yollara gitmeyip Allah yolunda devam edersek Allah katında yerimiz yükselir.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


Soru : 13. Hz. Muhammed (s.a.v), ordusu ile birlikte Tebük Seferi’ne giderken sancağı Zeyd b. Sâbit’in üvey babası Ümâre b. Hazm’dan alarak Zeyd’e (r.a) vermiştir. Peygamberimiz bu davranışının sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?


Cevap: B
A) Üvey babasının Zeyd b. Sâbit’e kötü davranması
B) Zeyd b. Sâbit’in Ümâre b. Hazm’dan daha fazla Kur’an biliyor olması
C) Zeyd b. Sâbit’in sancağı almak için ricada bulunması
D) Ümâre b. Hazm’ın Peygamberimizi kızdıracak bir hata yapması


Soru :14. Peygamberimiz “Birini İslam’a davet edip hidayetine vesile olan kimse, daveti kabul edip Müslüman olan kişi kadar sevap alır.” buyurmuştur. (Müslim, İlim, 16.)

Yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdaki kavramlardan hangisine teşvik etmektedir?


Cevap: A
A) Tebliğ
B) İman
C) Şehadet
D) İstişare


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları


Soru :15. Aşağıdakilerden hangisi Zeyd b. Hârise’nin İslam’a davet sürecinde yaptığı katkılardan biridir?


Cevap: D
A) Yemen’e vali olarak gönderilmiştir.
B) Medinelilere İslam’ı öğretmek için görevlendirilmiştir.
C) Yabancı dil öğrenerek Peygamberimize tercümanlık yapmıştır.
D) Peygamberimize Taif yolculuğu sırasında arkadaşlık etmiştir.


Soru : 16. “Ukbe b. Âmir otlattığı develeri arkadaşlarına bırakıp Suffe’ye koşardı. Suffe’de kalamayan sahabiler nöbetleşerek Mescid-i Nebi’ye giderek Peygamberimizi dinlerlerdi.”

Sahabilerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Cevap : C
A) Savaşlardaki cesaretleri
B) Çalışmak istememeleri
C) Öğrenme arzuları
D) İhtiyaç sahibi olmaları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 84 Cevapları


17, 18 ve 19. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


Soru :17. Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi tebliğ faaliyetleri için neden önemlidir? Evin konumunu göz önünde bulundurarak açıklayınız.


Cevap: İlk Müslüman sahabilerden biridir. İslam’ın ilk müessesini kuran, İlk İslam yurdunu oluşturan bir kahramandır. Mekke’de İslam’ın nuruna gönlünü açan ilk genç sahabilerdendir. Evin Mekke’de olması Müslümanlar için hayati önem taşımaktadır.


Soru : 18. Peygamberimiz Erkam’ın (r.a) evinde hangi faaliyetlerde bulunmuştur?


Cevap:   Namaz kılmış, sohbet etmiş dersler vermiştir.


Soru : 19. İslam’ın ilk yılları ile ilgili olarak metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A
A) İslam’ın ilk yıllarında Peygamberimize en fazla destek olanlar gençlerdir.
B) Erkam’ın evinin konumu gizlilik açısından avantaj sağlamıştır.
C) Birçok kişi gibi Hz. Ömer de Erkam’ın evinde Müslüman olmuştur.
D) İlk Müslüman olanlar arasında çok az kişi otuz beş yaşın üzerindedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Bu derste genç sahabilerin hayatını öğrenirken bazı sorulara takıldım ve cevap anahtarından yardım aldım. Aslında, Sevgili Peygamberimizin genç sahabilere verdiği önemi ve onların İslam’ı yayma görevini nasıl üstlendiklerini daha iyi anladım

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.