7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-55-57-58-59-60-61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Soruları ve Cevapları Sayfa 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları 


Soru : Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?


Cevap: Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

Ticaret yollarının üzerinde bulunan yollar hem maddi hemde stratejik açıdan çok önemli yollardır. Bu yollara sahip olan devletler hem buradan geçen insanlardan para alacak hemde bu insanların konaklamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için para harcadıklarında ekonomisi güçlenecektir. İnsanların bu yolları kullanmak zorunda olmaları , bu devleti aranan güç haline getirecektir.

Diğer devletler bu yolları kullanmak zorunda oldukları için bu devletle iyi geçinmek zorunda olacak ve bu devlete karşı olumlu davranmak zorunda kalacaklardır. Bu yolların değeri bu yüzden tarih boyunca değişmemiştir. Devletlerin tarih boyunca bu yollara hakim olmak istemelerinin nedenleri budur. Bu yüzden iç ve dış savaşlar yaşanmış, ülkeler karıştırılarak bu yolları ele geçirmeye zemin hazırlanmıştır. Bazen elde edilmiş bazende savaşlar devam etmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları 


Soru : Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?


Cevap: Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?

Günümüzde gazi; savaştan dönen askerlerimize denir. Bazen bu gazilerimiz teröristlerle kahramanca vatanlarını savunduktan sonra yaralanır ve sakatlanırlar , bazıları ise yarasız olarak gazi unvanını alırlar. Gazi olmak çok büyük bir şereftir. İnsanın vatanı üzerinde yaşamış olduğu kara parçasıdır. İnsan vatanı içerisinde rahatça ailesi ve sevdikleri ile beraber mutlu bir yaşam sürebilir.

İnsanın vatanı canı, namusu, dini ve değerleri demektir. Askerlerimiz bu değerlerimizi elimizden almak ve ülkede kaos çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek için kendi canlarını hiçe sayarak savaşırlar. Eğer onlar kendi canlarını ortaya koymasalardı, bizler yataklarımızda bu kadar rahat uyuyamaz ve bu kadar rahat bir hayat süremezdik.  Vatan bunun için çok değerlidir .

Türkiye’ de yaşını dolduran her genç askere giderek bu kutsal vazifesini yerine getiri. Askere giden gençlerimizden bazıları evlerine sapasağlam döner , bazıları ise şehit veya gazi olurlar. Bu kahraman askerlerimiz , düşmanlara fırsat vermez ve kar kış, sıcak demeden ellerinden gelen her fedakarlığı yaparlar. Bizlerde onlara olan tazimimizi eksik etmemeli ve bizleri korumak için sakatlanmış bu kahraman asklerierimize ve zor durumda kalmış olan yakınlarına elimizden geldikçe hürmet  ve yardımda bulunmalıyız.


Soru : Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.


Cevap: Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Osmanlı beyi Orhan bey tekfurun veziri ile konuşması şu şekilde geçmiştir. ”Orhan Bey neden bunaldınızda Hisarı bize verdiniz diye sorduğunda vezir: sizin devletiniz günden güne büyüdü. Bizim devletimiz zayıfladı. Babanız bursa üzerine hisar yaptı gitti. Onun devleti köylerimiz zapdetti.

Size itaat ettiler bağladılar. Bizi hiç anmaz oldular. Bizde onların huzura kavuştuklarını, bu huzur ve rahatlık sebebiyle bizi anmadıklarını öğrendik ve bizde bu rahatlığa heves ettik diyerek Osmanlı devletinin fetih ettiği yerlerde insanlara hoşgörülü davrandığını dinine, inancına karışmadığını herkesin örf ve adetin istediği gibi yaşadığını Osmanlı sınırları içerisinde olan herkesin korunduğunu söyleyerek bunun için bu güveni kendilerininde istediklerini söylemek istemiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları 


Soru : Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.


Cevap: Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.

Osmanlı’nın uzun yıllar içerisinde gayrimüslim milletler devlete bağlı olarak yaşamışlardır. Fakat Fransız devriminden sonra milliyetçilik akımları ile Osmanlı Devleti içerisindeki gayrimüslimlerden çeşitli haklar istemişlerdir.

Osmanlı devletinde Tanzimat fermanıyla azınlıklara siyasi askeri ekonomik, sosyal haklar sunulmuştur. Osmanlı Devleti özgürlükleri genişleterek azınlıklar memnun etmeye çalışmış olsa da ileri ki dönemde bu milletler Osmanlı devletinden ayrılmak için isyanlar çıkarmışlardır.


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Osmanlı istimâlet politikasının asıl dikkat çekici neticeleri Rumeli fetihlerinde ortaya çıkar. Edirne’nin alınmasından sonra gelişen fetihlerin sadece kılıçla değil, yerli Hristiyan halkın himaye edilip haklarının iadesi, onlara dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi ısındırıcı bir politika sonucunda gerçekleştiği bilinmektedir. Eskisine oranla daha güvenli bir hayata ve koruma altına alınmış haklara sahip olan Gayrimüslim tebaa ile uzun yıllar boyunca çok büyük problemler ortaya
çıkmamıştır. Osmanlıların asırlarca Balkanlar’da ve Orta Avrupa’da tutunabilme sebepleri bunlardır. Özellikle eski yönetimlerin baskısından ve ağır yüklerinden kurtulan Balkan köylüleri Osmanlıları kurtarıcı gibi görmüşlerdir. Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında da istimâlet politikasının büyük rolü vardır.
Kalıcı Osmanlı fetihleri çeşitli safhalardan geçerek gerçekleşmekteydi. Halil İnalcık’a göre fethedilen yer önce vergiye bağlanır, bunu alışma dönemi takip ederdi. Daha sonra halkın memnun olmadığı yerli hanedanın barışçı yollarla bertaraf edilmesine sıra gelirdi. Ancak eski idari uygulamalar bütünüyle ve ani bir şekilde kaldırılmayıp Osmanlı sistemiyle uyumlu hâle getirilirdi. Dinî kurumlar ve gelenekler korunurdu. Böylece öteden beri baskı altındaki halk, bu uygulamalar sayesinde Osmanlı tebaasıyla uyum sağlar ve Osmanlılık kavramı etrafında birleşirdi.
Mücteba İlgürel, “İstimâlet” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.23, s.362 (Düzenlenmiştir.)


1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?


Cevap: Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

Osmanlı Devleti kendi yönetim şekline insanları ısındırmak için gayrimüslimlerden vergi almamıştır. Vergi muafiyeti sayesinde halk rahatlamış vede üretimde verimli olmaları sağlanmıştır.

Osmanlı devletinde her kesimin kendi haklarını kendi inanç sistemleri üzerinden savunması sağlanmış, adaletli olmaları sayesinde yapılan bir mahkemede dahi kadınlar Müslim ve gayrimüslimleri eşit davranmaya çalışmışlardır.buda fethedilen yerlerdeki insanların yönetime ısınmasını vede güvenmesini sağlamıştır. Balkanlar vede orta doğu sadece osmanlının yönettiği dönemlerde huzur içinde yaşayabilmişlerdir.

Son elli yıla bakacak olursak balkanların sürekli karışık halinde olması örneğin Bosna, Sırbistan, Hırvatistan, kosova savaşları ortadoğunun aynı şekilde, karışıklık içinde olması hala devam eden Suriye iç savaşırak savaşı, İsrail devletinin kurulması vede Filistin in işgal edilmesi, mısır, Libya, Yemen gibi ülkelerin yönetimlerinin sürekli el değişiklik göstermesi Osmanlı devletinin artık olmamasından kaynaklanır.


2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?


Cevap: Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

Osmanlıda fetihler bazen stratejik olmasından dolayı bazen ise zulüm altında olan halkların istekleri ile yapılmıştır. Örneğin:ikinci Mehmet’in yaptığı yani fatih Sultan Mehmed’in yaptığı İstanbul fethi stratejik konumundan dolayı Osmanlının tam ortasında olduğu için fethedilmesi zorunluydu.

Fakat aynı zamanda fatih Sultan Mehmed’in yapmış olduğu Bosna ‘nin fethi  sırların yapmış olduğu zulme karşı fatihte yardım istemelerinden dolayı yapılmıştır. Yapılan fetihler önceki yönetimi köklü olarak değiştirmez, bu sayede halkı isyana  teşvik etmemiş olurlardı. Adaletli ve eşit olduğu için halk kendini Osmanlı’ya  Osmanlı tebaası olarak görürdü. Boşnaklar bu sayede zaman içerisinde Müslümanlığı kabul etmiş, Avrupalı millettir.


3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?


Cevap: Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

Günümüzde balkanlarda yaşayan devletler göz önüne alındığında Osmanlının ilk fetih hareketleri ile fethedilmiş, uzun yıllar Osmanlı idaresinde yöneltilmiş, ülkeler olduğunu görürüz. Balkanlar 1912 yılında balkan savaşı ile Osmanlı yönetiminden çıkmıştır.

Bu kadar uzun bir süre göz önüne alındığında o bölgede yaşayan insanların asimile olmuş olması beklenirken aksine günümüzde hala kendi dillerini, inanışlarını ve kültürlerini yaşamaktadırlar. Bunun en büyük sebebi Osmanlının tüm Milletlere eşit mesafede davranması herkesi kendi dini inanışında özgür bırakması kültürlerine karışmaması yatmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, fetih siyaseti ve adalet prensiplerine dayanıyordu. Buna göre hükümdar adaletli olursa halk emniyet içerisinde serbestçe sosyal ve ekonomik faaliyette bulunabilirdi. Böylece üretimde artış kaydedilirdi. Üretim artışı vergi gelirinin artmasını ve dolayısıyla devletin zenginleşmesini sağlardı. Zenginleşen devlet, daha güçlü ordular besler ve yeni ülkeler fethedebilirdi. Fethedilen yerlerde de adaletli olunursa… şeklinde devam eden bu sisteme daire-i adalet denilirdi.
Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s.111 (Düzenlenmiştir.)


1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap: Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde her zaman adalet prensibine bağlı kalarak hareket etmiştir. Halkın diline, inanışlarına karışmamış, adaletli davranmış böylece fetih edilen yerler sömürge veya işgal altında hissetmeyecek kendisini o devletin tebaası yani vatandaşı olarak hissetmiştim.

Güven ortamı sayesinde her türlü ekonomik ve sosyal etkinlikler devletin yararına olmuştur. Buda devletin büyümesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti duraklama dönemine kadar devletin başına geçen bilgili adaletli yöneticiler sayesinde bir Osmanlı halkı oluşturmayı başarabilmişlerdir. Ne zaman ki  kayırma, torpil, iltizam gibi bozulmuş devlet yönetimi ortaya çıkması ile halkta huzursuzluklar başlamış ve buda ileri ki dönemlerde dağılmaya doğru gitmiştir.


2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.


Cevap: Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

Yönetimin adaletli olması sonucunda suçun az olması insanların barış ve huzur içerisinde yaşaması, toplum içerisinde birlik ve beraberliğin olması gibi sonuçlar çıkmasıdır. Bu nedenle herkes için adalet önemlidir. Adil ülkelerde insanlar hakkettiklerini kazanırlar.

Refah seviyeleri yüksektir. Devlete güven olduğu için mutlu ve huzurludurlar. Avrupa ülkelerinin yönetimde şeffaf olmaları buna en güzel örnektir. Örneğin Norveç Danimarka gibi ülkelerde başbakanlar halkla aralarına uçurum koymazlar devlet görevlerine dahi günlük işe gider gibi trafikte ayrıcalık olmadan giderler. Buda halkın Sosyal seviyesini gösterir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız. Sebepler :


Siyasi : Osmanlı Devletinin ortasında bir engeldi.


Askerî : Düşmanlara destek vermesi


Ekonomik  : Denizlerin mutlaka kontrolü için kesin bir şekilde alınması gerekmektedir.


Dinî : Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadsi


Soru : Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?


Cevap: Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?

İstanbul’u fethi 1453 yılında gerçekleştirilmiştir. 2. Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra Fatih unvanını almıştır. İstanbul’u fethi orta çağı kapatır.

Yeni bir çağı açmıştır. Bunun en büyük sebebi İstanbul’u fethi için yapılan hazırlıklardan bulunan fatih Sultan mehmed ‘in bizzat kendi tasarladığı havan topları vede Macar urban ustanın yaptığı 12 karşılık dev toplardır. Bu toplar sayesinde surlar yıkılmıştır.

İstanbul’u fethi tüm dünyaya toplarla surların yıkılabileceğini göstermiştir. Bunun sonucunda surlar arkasına saklanan derebeylikler çökmüş, o zaman ki teknolojiyi kullanan büyük imparatorluklar çıkarak, dünya üzerinde büyük askeri güçler oluşmuştur. Bu sebeple fatih Sultan Mehmet bir çağı tamamen kapatan bir askeri dehadır.


Soıru : II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?


Cevap: II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?

İstanbul’u fethetmek için yapılması gereken hazırlıklar:

Öncelikle İstanbul’a gelecek yardımları önlemek için rumeli’ye akıncı birliklerini gönderirdim. 200 bin kişilik o zamanki en büyük orduyu kurardım.

Çevresindeki önemli kaleleri alarak yardımların önünü keserdim. Anadolu hisarının karşısına bir hisar yaptırarak boğazdan gelecek yardımları önler, 400 parçadan oluşan o dönemki osmanlının en büyük donanmasını oluşturur, yeni ocaklar kurarak asker sayısını arttırır.

Uzun menzilli dev topar dökerek surları yıkar havan topunu icat eder, surların altından geçmek için lağamcıları kullanır, gerekirse gemileri karadan yrütürdüm. Yani anlıyacağınız ikinci Mehmet 1453 te İstanbul’u fethederek boşuna fatih olmamıştır. Yapılabilecek herşeyi yapmıştır. Bir tek bile eksik nokta yoktur. Dönemine göre böyle bir askeri deha yoktur. Havan topu yapacak kadar hesaplamaları bilen madenden anlayan, yedi dil bilen bir liderdir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları 


Soru : İstanbul’un fethinden sonra istimâlet  politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?


Cevap: İstanbul’un fethinden sonra istimâlet  politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?

İstanbul’un fethinden sonra İslamiyet politikası vede millet sistemi uygulanmamıştır. Fatih Sultan Mehmet ileri görüşlü vede insanları kendi tarafına çekmek için böyle bir uygulamayı yapmamıştır. Bütün halka rahat olmalarını vede yerlerinden edilmeyeceklerini beyan etmiş.

Ayasofya’da toplanmış olan halkın önüne çıkarak, canlarına ve hürriyetlerine asla zarar gelmeyeceğini bu halkın bir Osmanlı tebaası olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Ortodoks Hristiyanların din ve vicdan hürriyeti tanıyarak onları korumuş patrikhaneye yeni bir görevli tayin etmiştir. Bu sayede Ortodoksların merkezi olan İstanbul sayesinde tüm Ortodoksların lideri konumuna gelmiştir.


Etkinlik Zamanı


Soru : II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.


Cevap:

 1. Gaza ve fetih açısından önemli bir yerdi.
 2. Denizler hakimiyet sağlandı.
 3. Devletin ortasında var olan sorun kaldırıldı.
 4. Düşmanları sürekli olarak kışkırtan bir devlet ortadan kaldırıldı.
 5. Hz. Muhammed s.a.v’in hadisine nazil oldu.
 6. Roma İmparatorluğu son buldu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları 


Soru : Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?


Cevap: Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?

Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine sefere çıkmadan önce mısıra elçiler göndererek, iran a  sefer yapacağını bildirmiş, yanına hafif toplar almıştır.

Bu arada Mısır üzerine suriye üzerinden donanmayı harekete geçirmiştir. Ardından avrupadan top satın alan memlüklüleri topları kullanmamaları için yandan saldırmış, çölü geçerek mercidabıkta vede ridaniyede memlük ordusunu büyük bir hazimete uğratmıştır. Bu sayede mısır fethedilmiştir.


Etkinlik Zamanı


Soru : İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.


Cevap: İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

İstanbul’un fethi ile Mısır seferi arasında uzun bir süre olmasına rağmen birbirlerine benzer yönleri bulunmaktadır.

Benzerlikler

 1. ikisindede büyük hazırlıklat yapılmıştır.
 2. Toplar döktürülmüştür.
 3. Donanma kullanılmıştır.
 4. Her ikisindede büyük zaferler elde edilmiştir.
 5. Fakat yinede bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Bu farklılıklar ise:

 1. İstanbul fethi  için yapılan toplar daha büyüktür.
 2. İstanbul fethi için daha uzun hazırlanılmıştır.
 3. İstanbul şehir kuşatmasıdır, Mısır ise seferdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları 


Soru : Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?


Cevap: Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

Rodos akdeniz üzerinde bilinen en önemli adalardan birtanesidir. Akdeniz üzerinde çok kritik bir nokta üzerinde bulunmakta coğrafi hakimiyeti ve olduğu yer üzerinde oluşmuş olan askeri gücü ile döneminde akdeniz güvenliğine tehdit oluşturmaktaydı.

Ayrıca rodosum kaleleri yüksek vede kalın duvarlar bulunmaktaydı.Rodos şövalyeleri adı verilen eğitimli askerler vede iyi eğitim almış askerler tarafımdan korunmaktaydı. Osmanlı devleti rodos kuşatmasında büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorluklar askeri ve coğrafi zorluklar olarak ortaya çıkmaktadır. Rodos kalesinin duvarlarının çok kalın vede yüksek olması bu duvarların açılmasını zorlaştırmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.


Fetheden padişah : 2. Selim


Fethedildiği devlet : Venedik


Fethedildiği tarih : (1570-1573)


Fethedilen yer : Kıbrıs


Fethin sonuçları : Akdeniz Osmanlı Hakimiyeti sağlandı


Fethin sebepleri : Vendiklerin otoritisini kaldırmak, Akdenizi türk gölü haline getirmek


Fetihte izlenen yöntem : İlk olarak halk fethe hazırlandı, sonra ada kuşatılarak alındı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları 


Etkinlik Zamanı

 


Soru : Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53-55-57-58-59-60-61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?


Cevap: Disiplin bir yapıda olmaları dikkatimi çekti.


2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.


Cevap: Devlet büyüklerine gelebilecek tehlikeleri önlemek için ön sağlarda durmaktadırlar.


3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.


Cevap: Surlar gibi zorluklarla karşılaşmışlardır.


4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?


Cevap: Surları patlatmak ve askerlere yol açmak için toprağı kazmaktadır.


5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?


Cevap: Disiplinli olması, çareler üretmesi ve her anlamda savaşa hazır olması ön plana çıkmaktadır.


6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?


Cevap: Kanuni Sultan Süleyman

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Gazi unvanı savaşa girmiş bir kişinin savaşı kazanıp savaştan sağ çıktıktan sonra unvanı verilir.Gazi olmak bence gerçekten de güzel bir duygudur.Gazi olan insanlar olduğu gibi şehit olan insanlar da vardır.Şehit olan insanlar için gerçekten çok üzülüyorum.Bizim için savaşıyorlar.Ülkeleri içinde savaşıyorlar.Tabii ki de gaziler savaşta yer almaktadırlar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.