7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Soruları ve Cevapları Sayfa 128 129 130 131 132 133


Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları   


Soru : Aşağıdaki atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.


“Kitap alın, bildiklerinizi yazın; zira söz uçar ama yazı kalır.” (Arap atasözü)
Salim T. S. Al-Hassani, 1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası, s.219.


Cevap: “Kitap alın, bildiklerinizi yazın; zira söz uçar ama yazı kalır.” atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

“Kitap alın, bildiklerinizi yazın; zira söz uçar ama yazı kalır.” atasözüyle anlatılmak istenen yazılı olan herşeyin kalacağını, ancak sözlü olarak söylenecek konular kişiler tarafından ya unutulacağı ya da değiştirilebileceğini ifade ede bir atasözüdür.


Soru : Kütüphanelerin bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasındaki önemi nedir? Tartışınız.


Cevap: Kütüphanelerin bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasındaki önemi nedir? Tartışınız.

Yazının icadı ile birlikte insanlar bilgileri yazılı olarak kitaplara aktarmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda kütüphanelerin depolanması gereken yerler gereksinimi duyulmuştur. İlk kütüphane milattan önce 625 yılında asurlular tarafından ninova kütüphanesi kurulmuştur.

Dünyanın en önemli kütüphanesi Helenistik ve Yunan filozofların in yazma eserlerinin bulunduğu iskenderiye kütüphanesini. Mö. 3. Yy da kurulmuştur. İslami alanda kütüphanelerde ise halka açık olarak kurulan kütüphanelerin 794 te Bağdat’a kurulan kağıt fabrikaları ile bilim salonu olarak nitelendirilen kütüphaneler oluşmaya başlanmıştır.

Günümüzde kütüphanenin yani sıra Bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak gerekli bilgileri buradan elde edebilmekteyiz. Kütüphanelerin ve Günümüzdeki bilgisayarların amacı aynı noktaya hizmet etmektedir. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması, aktarılması gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için kütüphaneler önemli bir yer tutmuştur.kütüphaneler tarihler boyunca savaşlarda bile korunan yerlerin başında gelmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 129  Cevapları   


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki ifadelerden ne anladığınızı ifadelerin karşısına yazınız.


Bilginin korunması : Doğru bilginin değiştirilmeden korunması ve doğru bilginin yayılması


Bilginin yaygınlaştırılması : Bilginin kitaplar yolu ile herkes tarafından elde edilmesini sağlama


Bilginin aktarılması : Kişiler tarafından eserleri çoğaltılarak veya anlatılarak bilginin devamının sağlanması


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 130  Cevapları 


Soru : Kâğıdın icadının insanların yaşamına katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.


Cevap: Kâğıdın icadının insanların yaşamına katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.

Kâğıdın icadı İnsanların hayatına birçok alanda olduğu gibi kültürel sosyal ekonomik birçok alanda İnsanların hayatında değişiklikler meydana getirdiğini söyleyebiliriz.

Kağıdın icadı ile beraber insanlar kayıt altına aldıkları savaşları antlaşmaları kil tabletler yerine artık taşınabilir ve kolay muhafaza edilebilecek kağıtların olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca işlenmesi ve bulunması zor olan altın gümüş gibi değerli madenler yerine Kağıt paraların çıkması ile beraber kolay bir şekilde insanlar aralarında alışveriş yapabilmekte ve ticaretin hızlı bir şekilde yaygınlaşması söz konusu olacağını ifade etmek doğru olacaktır.


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır?


Cevap: İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır?

İlk çağda insanlar yazıyı genel olarak aralarında var olan anlaşmaları kayıt altına alabilmek için iki devlet arasında var olan savaşları kayıt altına almak için ayrıca yaşadıkları bölgede var olan ekonomik sosyal ve kültürel gelişmeleri ve bölgelerinde ve kendi ülkelerinde yaşanmış olan büyük doğal afetleri veya salgınlar gibi büyük etki bırakmış olayları kayıt altına almak için ilk çağdaki insanlar yazıyı bu durumlarda kullandıklarını ifade etmek doğru olacaktır.


2. İnsanlar İlk Çağ’dan günümüze yazı yazmak için nelerden yararlanmışlardır?


Cevap: İnsanlar İlk Çağ’dan günümüze yazı yazmak için nelerden yararlanmışlardır?

Yazının icadı tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İlk yazı milattan önce 3200 yılında sümerler tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmektedir.

İlk çağlarda insanlar yazıyı tarım faaliyetleri için kullanmışlardır. Zamanla yazı unsuru gelişmeye başlamış ve de günümüze kadar ulaşmıştır.

Günümüzde ses üzerinden betimleme yaparak dijital ortamda yazı yazabilen araçlar olduğu gibi kalem kağıt bulunmaya devam etmektedir.


3. Mezopotamya, Mısır ve Fenike medeniyetlerinin kullandıkları yazı çeşitleri nelerdir?


Cevap: Mezopotamya, Mısır ve Fenike medeniyetlerinin kullandıkları yazı çeşitleri nelerdir?

Yazının icadı ile her kelimenin, çıkarılan her sesin bir karşılığı olarak onu simgeleyen bir harf icad edilmiştir. İlk çağlardan itibaren her yüksek medeniyet kendi alfabesini yaratmaya özen göstermiştir. İlk yazı sümerlerin yazdığı çivi yazısıydı. Mısır medeniyeti gelişmiş bir medeniyet olduğu gibi kendi yazı sistemini bulmuştur. Mısır hiyeroglifleri adı verilen bir yazı sistemi kullanmaktadır.

Mezopotamya medeniyetleri bunlar başlıca asur, babil, elam, Akat, Hitit gibi uygarlıklar Mezopotamya dilini vede alfabesini kullanmıştır. Fenike uygarlığı ise modern alfabenin atası olarak kabul edilen Latin alfabesi kırıl alfabesi, Arap alfabesi gibi yazıların esin kaynağı olan yaklaşık mö. 1000 yıllarında kullanılmaya başlayan 22 harften oluşan Fenike alfabesidir.


4. Günümüzde ülkemizde kullandığımız alfabe hangi medeniyetlerin katkısı ile meydana gelmiştir?


Cevap: Günümüzde ülkemizde kullandığımız alfabe hangi medeniyetlerin katkısı ile meydana gelmiştir?

Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullanmışlardır. Kendi kurdukları uygarlıkların Göktürkler ve Uygular kendi alfabelerini yaratmış vede Türkçeyi kendi alfabeleriyle yazmışlardır.

Bununla birlikte farklı medeniyetlerin alfabelerini kullanmışlar, İslamiyet ile birlikte Arap alfabeleri kullanılmaya başlanmıştır. Harf inkılabı ile birlikte batılaşma hareketlerinden dolayı Avrupa’da ayak uydurabilmek için bugünkü kullandığımız Latin alfabeleri kullanılmaya başlanmıştır.

Latin alfabeleri latincenin merkezi olan roma imparatorluğu yunan kültürü vede helen medeniyetinin etkisi ile gelişmiş bugünkü halini almıştır.


5. Gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyor musunuz? Neden?


Cevap: Gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyor musunuz? Neden?

Yazı Sümerlerin çivi yazısını keşfetmesi ile icat edilmiştir. Yazının icadı ile tarih çağları başlamıştır. Yazı sayesinde geçmişten günümüze bilgiler aktarılmış, devlet kayıtları tutulmuş savaşlar ve anlaşmaları onaylayan belgeler düzenlenmiştir.

Yazının icadı ile bilginin korunması, taşınması, aktarılması daha kolay olmuştur. Eğitim ve öğretim gelişmiş bilgi ve araçları oluşmaya başlamıştır. Yazı şimdi var olduğu gibi gelecekte de var olacaktır. Yazı olmadan öğrenme ve eğitim süreçleri tamamlanamaz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 133  Cevapları 


Soru : “Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni” konusunda anlatılan gelişmelerden hangilerini günlük yaşamınızda kullanıyorsunuz? Bunlardan ne amaçla yararlanıyorsunuz?


Cevap: Hemen hemen hepsini kullanmaktayız. Örneğin ; matbaa, radyo, fotokopi makinesi, bilgisayar, cd hala bugün en çok kullandığım materyallerdir.


Soru : Günümüzde bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında başka hangi araçlardan yararlanılıyor?


Cevap:   Günümüzde bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında başka hangi araçlardan yararlanılıyor?

Günümüzde bilginin korunması ve yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında bilgisayarlar başta olmak üzere internet ortamına bağlanabilecek cep telefonları ile beraber kolay bir şekilde sağlanabileceğini ifade doğru olacaktır.

Ayrıca günümüzde bilginin yaygınlaştırılması ve aktarılmasında için gazeteler televizyonlar ve radyolarla beraber belli başlı dergiler gazete küpürleri gibi birçok alanda ve kitap Roman hikaye gibi eserlerde bildiğim kolay bir şekilde aktarılmakta ve yaygınlaştırılarak bileceğini ifade etmek doğru olacaktır.


Soru : Gelecekte bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında hangi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorsunuz?


Cevap: Gelecekte bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında hangi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorsunuz?

Bilginin korunması ve aktarılması tarih öncelerinden bu yana devam eden bir olgudur. Yazının icadından önce mağara duvarlarına kazınan hayvan tasfirleri yazının icadı ile birlikte ki tabletler yazılan yazılar filozofların yazdığı eserlerin çoğalması ile kütüphaneler kurulmaya başlanmış, geleceklere bu bilgilerin aktarılması için olanak sağlanmaya başlanmıştır.

Günümüz dünyasında bilgisayarların icadı ile Bilgiler bilgisayarlara aktarılmış vede parmak ucumuzda istediğimiz bilgilere erişmemiz sağlanmıştır.

Şu anda yapılan geleceğe yönelik yatırımlar içerisinde çipli kimlik kartları ile kişinin tüm bilgileri bu çiplere yüklenmeye başlanmış, gelecek dönem için ise bilek altına yerleştirilen çip sistemleri ile insanların yanlarında kimlik kartlarına ihtiyacı olmadan kişiye ait tüm bilgiler ten altına yerleştirilecek bu çiplerde depolanacaktır.


Etkinlik Zamanı


A. 131-133. sayfalarda yer alan gelişmelerden size göre en önemli beş tanesini seçerek tabloyu doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-133 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

B. Tabloya yazdığınız gelişmelerden hangisinin ya da hangilerinin gelecekte de kullanılacağını düşünüyorsunuz? Neden?


Cevap: Bilgisayarların ve fotokopinin gelecekte kullanılacağını düşünüyorum.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Gelecekte yazı hala kendini koruyabilir ama fazla da kullanılmayabilir.Çünkü yazının yerine dijital yazılar çıkabilir.Her geçen gün teknoloji daha da artmaktadır.Yani dijital yazı çıkarsa şaşırmamamız gerekir.Gelecekte teknoloji çok  daha ilerleyecektir.Bu yüzden çok daha farklı şeyler çıkacaktır.Gelecekte yazı hala kullanılabilir ama gerçek hayatta kendi yazdığımız yazının yerine dijitall yazıda geçebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.