7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 7. Ünite: Ülkeler Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 225 226 227


7. Ünite: Ülkeler Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları 


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Doğru ) 1. Türkiye küresel sorunlara çözüm arayan birçok uluslararası kuruluşa üyedir.
( Yanlış ) 2. Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı bir kuruluş olan FAO ile ülkelere kredi vermektedir.
( Doğru ) 3. Kalıp yargı bir kişi hakkında zihinde önceden oluşturulmuş birtakım izlenimlerdir.
( Yanlış ) 4. Küresel ısınma, dünyada ısınma için kullanılan yakıt miktarını azaltmıştır.
( Yanlış ) 5. Tsunaminin önlenmesi için ağaç dikilmelidir.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.


NATO, zorunlu göç, ön yargı, rol, UNICEF, barış, UNESCO


6. Bir kişi ya da olay hakkında yeterli bilgi edinmeden karara varmaya ön yargı denir.
7. Uyum, karşılıklı hoşgörü ile oluşturulan ortama barış denir.
8. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısa adıdır.
9. Üyesi olunan grupta üstlenilmesi gereken sorumluluklara rol denir.
10. İnsanların yaşadıkları yerden kendi iradeleri dışında ayrılmalarına zorunlu göç denir.
11. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani kısa adıyla NATO  uluslararası bir askerî kuruluştur.


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 225-226-227. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları 


Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


13. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnek olarak verilebilir?


A) Karanfil güzel kokan bir çiçektir.
B) Japonlar çok çalışkandır.
C) Yılan sürüngen bir hayvandır.
D) Hoşgörü iletişime katkı sağlar.


14. I. Açlık II. Terör III. Savaş IV. Yangın

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel sorun değildir?


A) I-II B) II-III C) III-IV D) IV


15. “Böyle olacağını biliyordum.”

Bu sözü söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Ayrımcı B) Bencil C) Çalışkan D) Ön yargılı


16. “Bu sorunun çözümü için orman varlığımızı korumalı hatta artırmalıyız.”

Bu sözü söyleyen kişi hangi küresel sorunlara çözüm önermektedir?


A) Bulaşıcı hastalıklar B) Göç C) Küresel ısınma D) Savaş


17. I. Terör II. Savaş III. Deprem IV. Çığ V. Açlık

Yukarıdakilerden hangileri doğal afettir?


A) I-II-III B) II-III-IV C) IV-V D) III-IV


18. “Kalıp yargı ve ön yargı” konusunda duyarlı bireyler hangi değer ve becerileri benimsemişlerdir?


A) Saygı – Problem çözme becerisi
B) Problem çözme becerisi – Düşünme becerisi
C) Saygı – Tablo çizme becerisi
D) Özgürlük – Değişim ve sürekliliği algılama becerisi


19. Bir ülkenin uluslararası ekonomik kuruluşlarla olan ilişkilerinin ülke ekonomisine katkısı konusuna aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?


A) Ülke bilimsel gelişmelerden haberdar olur.
B) Ülke ürünlerini satmak için pazar bulabilir.
C) Ülke, halkı başka ülkelerin kültürünü tanır.
D) Başka ülkelerden eğitim desteği sağlanır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları 


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


20. Kalıp yargıların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?


Cevap: Kalıp yargıların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

Kalıp yargılar, karşıdaki şahsı veya toplumu sadece bulunmuş olduğu gruba ait olduğu için yargılamaktır. Bu yargılar bazen iyi olsa da çoğu zaman kötü kalıplar ifade eder ve insanların birbirine karşı yanlış tepkilerde bulunmasına sebep olur. Halbuki yapılan hata şahsa aittir ve onun suçudur. Bunun için yüzlerce bazen milyonlarca insan suçlanılması akla yatan bir düşünce değildir.

Kalıp yargıların ortaya çıkış nedenleri; belli bir grup insandan benzer davranışların görülmesi, insanlar tarafından nesillere öyle aktarılması, kötü davranışlı olan bir insanın kötülüğünün bulunduğu yere hamledilmesi ve empati ve geniş olma özelliklerimizin olmamasından veya az olmasından kaynaklanır Halbuki geniş görüşlere sahip insanlar bir hata gördükleri veya bir toplum hakkında bilgi aldıkları zaman gözetleme ve araştırma yollarıyla o söylenen şeyin gerçekçiliğini araştırırlar. Körü körüne bağnazlık ve nesillere belli kalıpları aktarmak , insanlar arasında soğukluk ve çatışma hali meydana getirir. Bunun için hepimiz  geniş duygulara sahip olmayı öğrenmeliyiz.


21. Üç tane küresel sorun belirleyerek bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi yazınız.


Cevap: Üç tane küresel sorun belirleyerek bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi yazınız.

Sağlık Sorunları : Dünya sağlık örgütü tarafından dünyada var olan verilerle yardımlar sağlanarak sağlık olanakların sağlanması ve hastalıkların ortadan kaldırılması

Eğitim Sorunları : Gelecek iyi vatandaşların yetişmesi için sürekli olarak insanların iyi bir eğitim alması gerekmektedir. Uluslar arası örgütler sayesinde yardımlar sağlanmalı ve okullar açılmalıdır.

Hava Kirliliği : Arabalar, fabrikalar ve ev ısınmasında yenilenebilir enerji tercih edilmelidir. Bu kaynakları elde edemezsek doğal gaz gibi temiz enerjinin tercih edilmesi gerekmektedir.


22. BM’ye bağlı kuruluşların hangileri küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır?


Cevap: BM’ye bağlı kuruluşların hangileri küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır?

BM’ye yani Birleşmiş Milletler’e bağlı olan kuruluşlar genel olarak dünyada var olan sorunlar üzerinde çalışarak dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamak için faaliyetler yürüttüklerini ifade edebiliriz.

Birleşmiş Milletler dünyada yardıma muhtaç olan ülkelere yardım etme geri kalmış ülkelerin kalkınması savaşların sona ermesi savaş suçları insan hakları insanların temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yaparak dünyada var olan sorunların çözüme yönelik faaliyetler yürütmeleri olarak kabul edilen bir kuruluş faaliyeti göstermektedir.


23. Türkiye’nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları nelerdir? Örneklerle açıklayınız.


Cevap: Türkiye’nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgeler ve kuruluşlara genel olarak katkılarını ifade etmek ticari alanda sağlık alanda kültürel alanda sosyal alanda birçok yarar sağlamakla beraber ülkeler arasındaki var olan ilişkilerin güçlenmesi ve dünyada Birlik halinde güçlü bir yapı oluşturulması açısından Türkiye’nin katkılarının büyük bir oranda olduğunu ifade etmemiz doğru olacaktır.

Türkiye gibi dünyada var olan bütün ülkeler birbirleriyle kuruluşlar ve bölgesel olarak bir araya gelerek ekonomik siyasi ve askeri gücünü pekiştirmesi sonucunda güçlü bir güç haline gelerek dünyada söz hakkına sahip olabilmektedir.


24. Kalıp yargılar kültürler arası ilişkileri nasıl etkiler?


Cevap: Kalıp yargılar kültürler arası ilişkileri nasıl etkiler?

Bazı ülkelerin geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı birbirlerine karşı ön yargılı olmaları sonucunda o toplumlar birbirlerine ile diyaloğa girmezler veya ilişkileri en alt seviyede tutarlar. Örneğin Türkiye ve Yunanistan arasında iyi ilişkiler kurmaya çalsalar da Geçmişten gelen aralarındaki sorunlardan ve problemlerden dolayı toplumlar birbirlerine arasında ön yargı ile yaklaşarak düşmansı tavırlar tutunmaktadırlar.

Yine bir örnek vermek gerekirse Osmanlı Devleti’ndeki 1915’teki ermeni teşriinden dolayı Ermeniler bugün Türkleri soykırım ile suçlayarak Türkiye’ye haksız yere düşmanlık yapmaktadırlar. Bunun gibi olaylar toplumlar arasında ön yargılar sebep olmaktadır.


25. Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun çalışmalarını kısaca açıklayınız.


Cevap: Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun çalışmalarını kısaca açıklayınız.

Türkiye’nin  üye olduğu Uluslararası kuruluşlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler yani BM olarak ifade etmek doğru olacaktır.

Türkiye’nin üye olduğu Uluslararası kuruluşlardan Birleşmiş Milletler Dünya üzerinde var olan açlık siyasi savaşlar göçler insan hakları ihlali gibi birçok konuda yaptırım gücüne sahip olmakla beraber yardıma muhtaç olan ülkelerine ekonomik ve sosyal olarak destekli sağlayarak dünyada var olan sistemin belli bir yapı içerisinde oluşturulması ve çöküntü içerisinde olan insanların yardım edilmesi amacıyla kurulmuş olan bir uluslararası kuruluş olduğunu söyleyebiliriz.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Atmosferde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit gibi gazların güneşten gelen ve yansıyan ışınları tutarak dünyanın ısınması. ( Sera Etkisi )
2. BM’ye bağlı ülkelere kredi vermesiyle tanınan bir uluslararası kuruluş. ( Dünya Bankası )
3. Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu. ( Saygı )
4. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kısa adı. ( Türk Konseyi )
5. Dünya çapında etkili olan. ( Küresel )
6. BM’ye bağlı uluslararası eğitim bilim ve kültür örgütünün kısa adı. ( UNESCO )
7. Amaçları ve çıkarları bir olanların bu yolda çalışmalarını birleştirmeleri durumu. ( İş Birliği )
8. Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı, önceden verilmiş yargı. ( Ön Yargı )
9. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma. ( Göç )
10. Belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkânları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşma. ( Problem Çözme )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 225-226-227. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Arkadaşlarımız arasında bencil davranmalıyız. Insanları sevmeli hoşgörülü davranmalıyız. Böyle Hem daha çok mutlu oluruz hem de daha çok seviniriz .Bu soruları cevaplayarak bunu anladım ormanlarımız bizim akciğerlerimiz dir onları korumalı ve ağaçları kesmemeliyiz, aksine ağaçsız yerleri fidan dikerek doldurmalıyız .Böylece daha temiz bir ülkeye sahip oluruz sitemizdeki soruların cevaplarına bakarak kendime değerlendirdim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.