7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Soruları ve Cevapları Sayfa 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları


Soru : Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


PTT’nin 177. Kuruluş Yıl Dönümü


Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 177. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. 23 Ekim 1840’ta posta hizmetlerini yürütmek üzere temelleri atılan kurum günümüzde küresel bir marka hâline geldi. 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında PTT AŞ Genel Müdürlüğü binası süslenecek ve İstanbul’da “PTT’nin Tarih Yolculuğu Metroda” konulu pul sergisi açılacak.
Genel ağ haberi, 20 Ekim 2017 (Düzenlenmiştir.)


1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?


Cevap: Osmanlı Devleti döneminde hizmet vermeye başlamıştır.


2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?


Cevap: Mektuplarla birlikte halka iletişim olanaklarını sağlamaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları 


Soru : İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.


Cevap: İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

Osmanlı Devletinde ilk matbaa Avrupa’da kullanılmaya başladığından tam 200 yıl sonra gelebilmiştir. Osmanlı ya matbaayı İbrahim müteferrika 1726 yılında getirmiştir.

Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesinin sebebi el yazmaları bir sektör olmasından dolayı bundan geçinen birçok insanın olmasından dolayı matbaanın gelmesi halinde birçok insanın işsiz kalacağından matbaa 200 yıl kadar gecikerek Osmanlı’ya gelebilmiştir.

Osmanlı da matbaanın gelmesi ile basılan ilk eserler içerisinde askeri kitapların olmasının sebebi o dönemde Avrupa’daki askeri gelişmeleri takip ederek yeni kurulan Osmanlı ordusuna gerekli bilgiyi hızlı bir şekilde aktarabilmek için askeri kitaplar basılmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları 


Soru : Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?


Cevap: Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

Osmanlı Devleti döneminde ilk defa 18. Yy içerisinde tulumbacılar adı ile teşkilat kuruldu. Bu teşkilat meydana gelen yangınları söndürmek amacı ile faaliyet göstermiştir.

O dönem ki tulumbacılar yeterli eğitim ve bilgileri olmadığı için vede donanımları eksik olduğu için yangınlara etkin şekilde müdahale edememişlerdir. Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ise devlet tarafından organize edilen, tam teşekküllü donanıma sahip erleri gerekli bilgilere ve beceriye sahip olan bir kuruluştur.


Etkinlik Zamanı


A. Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

B. Yukarıda verilen yeniliklerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine etkilerini söyleyiniz.


Cevap: Yukarıda var olan gelişmeler her alanda topluma ve ekonomiye büyük bir katkısı olduğunu ifade etmek gerekir. Yabancı eserler ve kütüphanelerle toplumda eğitim seviyesi arttırılmış, çiçek aşısı ile sağlık olanakları sağlanmış, elçiliklerle siyasi bir olanak sağlanmış, mimari özellikler alınarak sanatta gelişmeler elde edildiğimizden söz etmek mümkün olacaktır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları 


Soru : Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?


Cevap: Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?

Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı halkının hayatına gazete girmiştir. Gazete o dönemde önemli havadisleri ve gelişmeleri konu alır, olayların içini araştırırları. Osmanlıdan çok önemli gazeteler sadece kültür, kitap, din siyaset, edebiyat alanında yayın yapabilmişlerdir.

Günümüzde ise gazeteler ağırlıklı olarak haberlerden bahsetmektedir. Daha sonra kültür, magazin, ekonomi, sosyal ihtiyaç,ilanlar,bulmacalar yer almaktadır.Günümüzde gazeteler içerisinde haberlerin yer kaplaması tefrikaların yani iki düşünce arasındaki görüş ayrılığının yorumlanması gibi yorumların gazetelerde yer bulamaması ve magazin haberlerinin fazlalıkları artmasından dolayı gazeteler işlevsiz hale gelmiştir. İnternetin hızlı bir şekilde yayılması ile gazete hayatının sonu gelmeye başlamıştır.


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Gazete Avrupa’da büyük yeniliklerin başlatıcısıdır ancak Osmanlı toplumunda yerine getirdiği görev Batı’ya göre daha kapsayıcı boyutlardadır. Gazete, kitabın gördüğü fonksiyonu da yerine getirmiştir. Âdeta bir broşür hacmine ulaşan uzun makaleler, gazetenin kitap yerine kullanıldığını göstermektedir. Örneğin, Ali Suavi’nin Londra’da çıkarttığı Ulûm gazetesinde, “muhasebe sistemleri”, “astronomi”,  dil teorileri” anlatılmaktadır. Osmanlı aydını, Avrupa karşısında geride kalmış ve dağılmakta olan bir devleti ayakta tutmaya çalışan, acelesi olan bir aydındır. Bunun için toplumu bir an önce ilerletmek, devleti kurtarmak için büyük bir enerji ile her konuda yazmaya çaba göstermiştir. Bu çabaların halkın önüne çıktığı yerler de gazetelerdir.
Osmanlı Ansiklopedisi Tarih/Medeniyet/Kültür, C. 6, s. 115 (Düzenlenmiştir.)


1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?


Cevap: Gazetelerde “muhasebe sistemleri”, “astronomi”,  dil teorileri” gibi hemen hemen bütün konularda sanatla ilgili ve bir çok konuda bilgiler vermesi nedeniyle kitap görevi gördüğü söylenebilmektedir.


2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap: Avrupa’nın gerisinde kalan dağılmakta olan bir devletin kurtarmak amacıyla her konuda yazılar yazarak toplumu bir an önce ilerletmek, devleti kurtarmak için büyük bir enerji ile her konuda yazmaya çaba göstermiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları 


Soru : İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.


Cevap: İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.

Osmanlı Devleti üzerinde mesafeler milyonlarca kilometre kare olduğu için devletin bir ucundan bir ucuna gitmek aylarca sürdüğü için ulaşım ve iletişim geç zor ve zahmetli olarak gerçekleşiyordu.bu sebeple iletişim ve ulaşım alanında yapılan gelişmeler Osmanlı toplumu ve ekonomisinde olumlu yönde  katkılar sağlamıştır.

Posta teşkilatının kurulması sayesinde iletişim ve haberleşme telgraflarla hemen her yerde ulaşım sağlamış ve devletin otoritesi güçlenmiştir. Ayrıca toplumun iletişim ihtiyacı kısa sürede gerçekleşmeyen başlamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Osmanlı padişahları ve devlet adamları demir yoluna çok büyük ilgi gösterdiler. Sultan Abdülmecit (1839-1861), saray duvarına tren resmi asıyor ve özel doktoruna bu resmi göstererek “Ülkemde bu trenlerin bulunması en büyük arzumdur.” diyordu. Aynı padişah, 1855 yılında devlet adamlarına hitaben yaptığı bir konuşmada, dış borç almamak için çok gayret gösterildiğini ama sonuçta buna mecbur kalındığını vurgulayarak artık borçların ödenmesi ve ülkenin kalkınması için demir yolları yapmanın bir zaruret hâline geldiğini ifade ediyordu. Sultan Abdülaziz (1861-1876) ise tren yolu hattının saray bahçesinden geçmesi söz konusu olduğunda “Memleketime demir yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım.” demek suretiyle demir yoluna verdiği büyük önemi göstermiş oluyordu.
Osmanlı Ansiklopedisi, C. 3, s. 463.


Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamid hatıralarında şunları ifade ediyor: “Bütün kuvvetimle Anadolu demir yollarının inşasına hız verdim. Bu yolun gayesi Mezopotamya ve Bağdat’ı, Anadolu’ya bağlamak, İran Körfezi’ne kadar ulaşmaktır. Alman yardımı sayesinde bu başarılmıştır. Eskiden tarlalarda çürüyen hububat şimdi satılabilmektedir. Madenlerimiz dünya piyasasına arz edilmektedir. Anadolu için iyi bir istikbal hazırlanmıştır.”
www.tcdd.gov.tr


1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?


Cevap: Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?

Osmanlı Devleti 1700 l yıllardan itibaren Avrupa’daki gelişmeleri incelemiş, ülkenin kalkınmasını sağlamak için birçok alanda yeni girişimlerde bulunarak, Osmanlı devletinde yeni gelişmelere ayak uydurmaya çalışmıştır. Bunlardan en önemlisi ulaşım olduğunu fark eden Osmanlı, denizlerde önemli gemilere sahip olmaya çalışmış, ayrıca kara ulaşımında güçlü olmanın gerektiğini anlayarak demiryolları na yatırım yapmaya başlamıştır.

Osmanlı padişahları demiryolu yapımına çok önem vermiştir. İkinci Abdülhamid döneminde de bu yapılan yatırımların karşılığını alabilmiştir. Osmanlı padişahlarının demiryolları na önem vermelerini sebepleri demiryolları nin daha güvenilir, olması, zaman ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlaması askeri sevkıyatların daha kolay bir şekilde yapılıyor olmasıdır.


2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?


Cevap: Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

Osmanlı Devleti gelişmenin ve kalkınmanın sağlanması için Avrupai takip etmiş Avrupa’da öğrenciler göndererek eğitim aldırmıştır.birçok alanda yenilik hamlelerinde bulunmuştur. Buharlı makinelerin icadı ile Buharlı gemiler vede trenler ulaşımı kolaylaştırmıştır ve hızlandırmıştır.

Osmanlı Devleti bu iki ulaşım aracının ülkesine getirilmesi gerektiğini fark ederek öncelikle deniz ulaşımına yatırım yaparak bununla birlikte demiryolları yapılmaya başlamıştır. Kara ulaşımında demir yolları, daha güvenilir olması Osmanlı devletinin çok geniş bir coğrafyada konumlanmış olması bir uçtan bir uca at arabaları ile gitmek yerine tren ile ulaşmak daha rahat ve daha cazip hale gelmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.


Elçilikler

Toplumsal : Avrupa’da var olan sanat, kılık kıyafet, yenilikler tespit edilerek toplumda uygulanmıştır.

Ekonomik : Elçilerle beraber bu ülkelerde ekonomik ilişkiler gelişmiş ve burada var olan yenilikler ülkeye taşınmıştır.


Matbaa

Toplumsal : Kitaplar basılarak ve büyük eseler dilimize çevrilerek çoğaltılması okuma yazma oranını arttırılmıştır.

Ekonomik : Ucuz maliyetli eserler elde edilerek bilginin yayılması için gerekli ekonomik olanaklar sağlandı.


Posta Nezareti

Toplumsal : Toplum içerisinde iletişim olanakları sağlandı.

Ekonomik :  Ulaşım alanında ucuz iletişim sağlandı.


Tulumbacılar

Toplumsal : Toplumda afetlere karşı güven sağlandı.

Ekonomik : Maddi hasarlar tulumbacılar sayesinde azaltıldı.


Buharlı gemiler ve demir yolları

Toplumsal : Ulaşım alanında çeşitlilik ve daha rahat bir ulaşım sağlandı.

Ekonomik : Farklı ulaşım olanakları ile gelirler arttı.


Telgraf Müdürlüğü

Toplumsal : İletişim hızlı bir şekilde yapılmıştır.

Ekonomik : İletişim daha ucuz olmuştur.


Gazeteler

Toplumsal : Toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sağlanmıştır.

Ekonomik : Reklamcılık olanakları ve iş olanakları sağlanmıştır.


Yeni okullar

Toplumsal : Eğitimli bireylerin yetişmesi, okur yazarlık oranının artması

Ekonomik : Kaliteli birey yetişmiş, iş olanakları sağlanmıştır.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Tulumbacılar Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur .Osmanlı zamanında mahallelerde çıkan Yangınlarda hizmet vermekteydi ler. Yeniçeri ocağına da bağlıydılar .Zamanımızda itfaiyeciler daha gelişmişlerdir ,ileri teknoloji telefonlar araçlar onlara yardımcı olmaktadır .Bu araçlar sayesinde yangın çıkan yerleri zamanında yetişebilmek dediler. Böylece çıkan yangınlar en kısa zamanda söndürülür.

  2. hocam ilk öncellikle size cook tesekkur ediyorum diger siteler hep birbirinin aynisi, hocam you tube kanalınız veya instagram adresiniz varsa takip etmeyi dusunuyorum tekrardan teşekkürler

    1. İlginiz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımızı Forum Sayfa Cevapları olarak aratmanız yeterlidir. Aklınıza takılan her konuda yardımcı olmaz bizlerin görevidir. Sizler bizlerin veli nimetimizsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.