6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Yönetime Katılıyorum Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 224, 225, 226, 227


6. Ünite Yönetime Katılıyorum Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı


A ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


anayasa darbe hukuk monarşi belediye yardımcısı milletvekili 1930 Medeni Kanun


1. Türk kadını ……Medeni Kanun……….. ile sosyal ve ekonomik anlamda erkeklerle aynı hakları elde etmiştir.
2. Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında yerine Cumhurbaşkanı ……..yardımcısı……… vekâlet eder.
3. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükûmeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine ………darbe……. denir.
4. ………Monarşi….. tek bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.
5. Türk kadını seçme hakkını ilk kez ……1930….. yılında ……belediye…. seçimlerine katılarak elde etmiştir.
6. Hukuk devleti olmanın başlıca koşulu ……………hukuk….. üstünlüğünün kabul edilmesidir.
7. Haklarımız ve sorumluluklarımız ….anayasa……. ile güvence altına alınmıştır.


B ) Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


8. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi

Cevap: g) kamuoyu


9. Egemenliğin bir gruba ait olması

Cevap: f) oligarşi


10. Televizyon, Genel Ağ, radyo, gazete vb. kitle iletişim araçları

Cevap: d) medya


11. Siyasi ve sosyal hayatta dinin egemen olduğu yönetim biçimi

Cevap: a) teokrasi


12. Vatandaşların hak ve ödevlerinin de yer aldığı temel yasa

Cevap: e) anayasa


13. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi


Cevap: ç) cumhuriyet


14. Yasamadan sorumlu organ

Cevap: c) TBMM


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı


C ) Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.


15. TBMM’nin yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu yazınız.


Cevap: TBMM’nin yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu yazınız.

Aziz Türk milleti tarafından 550 milletvekili ile temsil edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi yetki ve sorumlulukları aşağıda maddeler halinde sizler için paylaşılmaktadır.

Maddeler halinde TBMM’nin yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • Kanun çıkarma yetkisi
 • Kanun değiştirme etkisi
 • Varolan kanunları kaldırma yetkisi
 • Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap kanunu hazırlama ve görüşme
 • Milletlerarası anlaşmalara uygun bulma
 • Savaş hali ilanı ve Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına izin verme yetkisi
 • Genel ve özel adların kabul edilmesi
 • Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilebilmesi

Gibi maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında yer alan sorumlulukları olarak ifade etmek gerekmektedir.


16. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde yediden yetmişe tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasını demokrasi bilincimizin gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap: Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde yediden yetmişe tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasını demokrasi bilincimizin gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz gecesinde Aziz Türk milletinin 7’den 70’e kadar tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasının temel sebebi kendi seçmiş olduğu iradeye sahip çıkması anlamına gelmektedir.

15 Temmuz gecesinde Türk milletinin seçmiş olduğu Yasama yürütme organlarını koruması kendini koruması anlamına geldiği için millet ayaklanmış ve kendi iradesine sıkılan Kurşun a karşı dimdik durarak bu hain darbe girişimi engellenmiştir.

Türk milleti sürekli olarak kendi bağımsızlığına özgürlüğüne ve kudretini bilerek kendine gelebilecek hain saldırılara karşı Gene 15 Temmuz gecesi gibi dimdik Durmuş ve ülkesini dünyaya gücünü göstererek kurmuştur.


17. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?


Cevap: Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin engellenmesi için sürekli olarak insanların yeni çözümler bulunması ve daha kolay ulaşılır yöntemlerle insanları bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için yapılacak olan çalışmalar maddeler halinde örnekler şunlardır;

 • Olay gerçekleşmeden güvenlik önlemlerinin alınması
 • Şiddet gerçekleştiği zaman kolay ulaşılabilecek yöntemlerinin gerçekleşmesi
 • Korunma yöntemlerinin daha sıkı ve Gerçekçi olması
 • Devlet tarafından cezaların artırılması ve caydırıcı olması
 • Yardım ekiplerinin hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için yeni birimlerin elde edilmesi
 • Ailelerin denetimi için yeni mekanizmaları meydana gelmesi
 • Ev hapsi elektronik kelepçe gibi mekanizmaların gerçekleşmesi
 • Şiddet gören kadınların hayata adapte olabilmesi için psikolojik danışma merkezlerinin kurulması
 • Yardıma muhtaç olan bu kadınlara devlet tarafından belli bir maddi manevi desteğin gerçekleşmesi

Gibi örneklerle ülkemizde gerçekleşmiş olan kadına şiddetin önüne geçilerek kadınların tekrar hayata adapte olması sağlanabilecek örnekler yukarıda sizlere verilmektedir.


18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde yönetim yapısını oluşturan Yasama ve yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişki sürekli olarak birbirini denetleyen güçler ayrılığı ilkesine dayanan bir mekanizma tarafından sürekli olarak aktif halde tutulmaktadır.

Yasama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından seçilmiş olan 550 milletvekili ne verilmiş olan kanun koymak kaldırmak Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek kararname çıkarma yetkisine sahip olmak savaş ilanı ile ilgili kararlar vermek para basılmasına Karar Vermek ve birçok konunun konuşulduğu yer TBMM yasama etkisine sahiptir.

Yürütme kanunlar çerçevesinde ülkemizin yönetilmesi anlamını ifade etmektedir yürütme durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla oy alan bakanların oluşturmuş olduğu ve bu Bakanlara da cumhurbaşkanlığının başkanlık ettiği duruma denir.

Yargı Egemenlik ve devletin adına hukuki yorumlayan ve ona bu kanunlar hakkında yol gösteren ve kanunların işleyişi yasaların yeni çıkarılan kararnamelerin hukuka uygunluğunu sorgulayan ve mekanizmayı sürekli olarak denetleyen yapıya yargı adı verilir.

Sonuç olarak yasama yürütme ve yargı mekanizmaları iç içe birbirini denetleyerek ülkemizin en iyi şekilde yönetimini sağlayan Cumhuriyeti oluşturmaktadır.


19. MADDE 67– Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

Anayasamızın bu maddesi ile verilen seçme seçilme hakkının anayasal güvence altına alınma sebebi nedir?


Cevap: Seçme ve seçilme hakkının anayasal güvence altına alınmasının teme sebebi insanları özgür düşünce özgürlüğünden kaynaklanmaktadır.


D ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


20. MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

Anayasanın bu ilkesinde vurgulanan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?


A) Millî Egemenlik B) Kanunların üstünlüğü
C) Birlik ve beraberlik D) Yargının bağımsızlığı


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı


21. Türk kadınının, yapılan bir anayasa değişikliği ile 1934 yılında elde ettiği hak aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belediye başkanı seçme ve seçilme
B) Kadınlar Halk Fırkası’nı kurma
C) Milletvekili seçme ve seçilme
D) Türk Kadınlar Birliği Derneğini kurma


22. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?


A) Üniversite rektörünü atamak B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
C) Devleti yurt dışında temsil etmek D) Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak


23. Demokratik toplumlarda bireyler kamu yararına faaliyetlerde bulunmak için dernek, vakıf, sendika vb. oluşumlara katılabilirler.

Yukarıda verilen oluşumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Siyasi Partiler B) Sivil Toplum Kuruluşları C) Kulüpler D) Kamu Kurumları


24. Hatice Hanım, toplumda hayvan hakları konusunda duyarlılığı arttırmak istemektedir. Bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmaz?


A) Kamuoyu oluşturmak
B) Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılmak
C) İlgili makamlara dilekçe ile başvuru yapmak
D) Hayvan satış yeri açmak


25. I. Yasama yetkisi TBMM’ye,
II. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına,
III. Yargı yetkisi de bağımsız mahkemelere verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim anlayışı ile ilgili olarak yukarıda verilen öncüller doğrultusunda çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. B) Bağımsız dış politika benimsenmiştir.
C) Yargı bağımsızlığı önemsenmiştir. D) Devlet yönetiminde millet iradesi esas alınmıştır.


26. Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik bir okulda olması gereken özelliklerden değildir?


A) Ders içinde öğrencilerin söz alarak düşüncelerini ifade etmesi
B) Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi
C) Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte belirlenmesi
D) Kantinde herkesin sıraya girerek alışveriş yapması


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı


27. I. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadını birçok alanda geri plana düşmüştür.
II. Yaşama hakkı, anayasamızdaki sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır.
III. Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara siyasal haklar verilmiştir.
IV. Siyasi hak ve özgürlüklerimizden birisi de çalışma hakkıdır.

Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A) I B) II C) III D) IV


28. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk millîyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Anayasamızın bu maddesine göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Dinî kurallar devlet yönetiminde etkilidir.
B) Hukuk üstünlüğünü benimsemiştir.
C) İnsan hak ve özgürlüklerini gözetmektedir.
D) Halkın refahını gözeten sosyal bir devlettir


29. Atatürk diyor ki: “Demokrasilerde bireylerin farklı görüşlere sahip olması doğaldır. Herhangi bir konu ile ilgili karar alınırken çoğunluğun görüşü belirleyici olur.”

Atatürk’ün yukarıdaki özdeyişine göre demokrasilerde seçim yapılmasının gereği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
B) Toplam oy sayısını öğrenmek
C) Ülkeyi dış güçlere karşı korumak
D) Toplumsal dayanışmayı artırmak


30. Aşağıdakilerden hangisi, sınırları anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer almaz?


A) Eğitim Hakkı
B) Sağlık Hakkı
C) Dilekçe Hakkı
D) Çalışma Hakkı


31. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanacağı durumlar vardır. Örnek olarak ……………………………………. . Cümlenin sonu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?


A) Savaş
B) Seferberlik
C) Sıkıyönetim
D) Seyahat

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. vatandaşlar kanuna göre seçme seçilme hakkına sahip olması ülkemizdeki herkesin seçme seçilme ye katılması ülkemizde partilerin artmasına sebep olur böylelikle insanlar farklı insanlarla tanışmış ve farklı düşüncelere sahip olabilirler

 2. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 6. Ünite Yönetime Katılıyorum Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınız resmen bir harika sizleri çok seviyorum cansınız.

 3. Çok güzel hazırlanmış konu sonu ödevi olmuş . Yazdığınız cevaplar harika . başarılarınızın devamını dilerim . bana çok ama çok yardımcı oldunuz Teşekkürler

 4. Teknolojinin ilerlemesiyle gazete, televizyon ve radyolar hayatımızda önemli yer aldı. Bu teknolojik aletlerin faydaları kadar zararlarıda vardır.Bu unitede seçme ve seçilme hakkını ,kadınlarımızın haklarını ve cumhuriyet  yönetiminin esaslarını kavradım.Dersleri e yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Sizin sayenizde ödevlerini bilmediğim konularına burdan bakarak değerlendirdim.Ellerinizle sağlık. ..

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.