8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 49-50 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 49, 50


1.Ünite Sonu Değerlendirme Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 49 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


Soru : 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk yılları hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap: Peygamber efendimiz doğmadan önce babasını doğduktan sonra altı yaşında da annesini kaybetmiştir. Sekiz yaşına kadar dedesi bakmış sekiz yaşında da dedesi vefat edince de amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başlamıştır. Amcası ile beraber de ticarete atılmıştır. Yirmi beş yaşına kadar da amcası ile beraber kalmıştır.


Soru : 2. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu çevrede dinî ve ahlaki durum nasıldı? Kısaca bilgi veriniz.


Cevap: Peygamber efendimizin doğduğu dönem Cahiliye dönemi olarak adlandırılmaktadır. Güven olmayan, putlara tapılan, hırsızlık olan, kızlara değer verilmeyen bir toplum da büyümüştür.


Soru : 3. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy nerede ve nasıl gelmiştir? Anlatınız.


Cevap: İlk vahiy Hira mağarasında 610 yılında Cebrail (a.s) tarafından gelmiştir. Cebrail (a.s) peygamber efendimize ”oku” ile başlayarak Alak suresinin ilk beş ayetini bildirmiştir.


Soru : 4. Hicret’in sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı zorbalıklarından dolayı peygamber efendimiz Müslümanların rahatı için hicret etmek gerektiğini düşünmüştür. Ayrıca İslamiyet’i daha hızlı yaymak için hicret etmiştir.


Soru : 5. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve Müslümanların müşriklerle mücadelesi hakkında kısaca bilgi veriniz


Cevap: Müslümanlar müşriklerden dolayı dinlerini rahatça yaşayamamış ve zorbalığa uğramışlardır. Bu zorbalıklara ne kadar direnmek isteseler de en son çareyi hicret etmekte bulmuşlardır.


Soru : 6. Mekke’nin fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir? Kısaca bilgi veriniz.


Cevap:
Muhammed, Hicret’in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine’den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan’da (11. Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:
“Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz. Peygamberimiz  360 put bulunan Kâbe’ye yönelerek tek tek putları devirmiştir. Daha sonra Müslümanlar ile Kabe’yi tavaf etmiştir.


Soru : 7. Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Hutbesi’nde ne gibi konular üzerinde durmuştur? Söyleyiniz.


Cevap:

 • Faizin haram olduğundan bahsetmiştir.
 • Can, mal ve namusun güvenliğinden,
 • Kadın haklarının korunması gerektiğinden,
 • Sünnetten ayrılmaması gerektiğinden,
 • kan davalarının güdülmemesinden bahsedilmektedir.

B Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


Soru : 1. …………………….., annesinin ölümünden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bakımını üstlenmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer, hangisiyle doğru bir şekilde tamamlanır?


Cevap: D
A) Hz. Ömer (r.a.) B) Hz. Ebû Bekir C) Hz. Hamza (r.a.) D) Abdülmuttalip


Soru : 2. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi yılda, hangi şehirde doğmuştur?


Cevap: C
A) 615 – Medine B) 610 – Mekke
C) 571 – Mekke D) 622 – Medine


Soru : 3. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Dönemi’nde gerçekleşmiştir?


Cevap: A
A) Akabe Biatları B) Hudeybiye Barış Antlaşması
C) Hz. Hamza’nın (r.a.) şehit edilmesi D) Bedir Savaşı


Soru : 4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılan savaşlardan biridir?


Cevap: D
A) Uhud Savaşı B) Bedir Savaşı C) Hendek Savaşı D) Hayber Savaşı


Soru : 5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?


Cevap: D
A) Fâtıma B) Abdullah C) Kâsım D) Hamza


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 50 Cevapları


C Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan, putlara tapmayı reddeden, Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği din üzere yaşayan kişilere Hanif denirdi.
2. Mekkeli putperestlere, Allah’a (c.c.) ortak koşan anlamında müşrik denilmektedir.
3. Müslümanların hicret ettikleri ilk yer, adil bir hükümdarı olan Habeşistan ’dır.
4. Peygamberimiz’in (s.a.v.) Arafat’ta yüz bini aşkın Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya, veda hutbesi denir.
5. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacir, onlara kucak açıp her türlü yardımı yapan Medineli müminlere de ensar denir


D Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap:

 • ( Yanlış ) Peygamberimiz (s.a.v.) 671 yılında Medine’de doğmuştur.
 • ( Doğru ) Peygamberimiz (s.a.v.) doğmadan önce babası Abdullah vefat etmiştir.
 • ( Doğru ) Medine Sözleşmesi, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır.
 • ( Doğru ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde, Mekke’de yaşayan insanların çoğu Allah’a (c.c.) şirk koşuyordu.
 • ( Yanlış ) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethedince kendisine ve Müslümanlara her türlü kötülüğü yapan bu şehrin halkını cezalandırmıştır.
 • ( Doğru ) Hz. Muhammed (s.a.v.) 8 Haziran 632 yılında Pazartesi günü Medine’de vefat etmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok zor bir çocukluk geçirmiştir. Peygamber efendimizin daha doğmadan önce babası doğduktan sonra annesi ve çocukluk dönemini de amcası ve dedesi vefat etmiştir. Hem yetim hem öksüz kalan Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zorluğa karşı çocuk yaşta bile sabırlı olmayı başarmıştır. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik hayatında ahlaklı eder imanla ve cehaletten uzak bir gençlik geçirmiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.