Eğitici Yazılar

Ahiliğin tarihçesi ile ilgili hikaye

Bu konuda  Ahiliğin tarihçesi ile ilgili hikaye konulu hikaye örneği kısa özeti ve uzun hikaye örneği hakkında bilgileri ele alacağız. 


Ahiliğin tarihçesi ile ilgili hikaye konulunun kısa özet hikaye örneği


Cevap :
ÖN SÖZ
Müslüman Türkler Malazgirt zaferinden sonra yoğun olarak Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır bu toprakları ebedi Vatan yapmak mücadelesi vermişlerdir kazanılan askeri ve siyasi başarıdan sonra Türk İslam medeniyetinin Anadolu’da Bizans medeniyetinin üstüne kurmak için fethettikleri topraklarda Vatan yapmak dağına taşına Türk İslam mührünü vurmaları gerekmektedir, bunun içinde Türklerin Anadolu’ya yerleşik hayatı ve aşiret hayatından çıkarak millet hayatına geçmeleri gerekmekteydi şehir hayatına inti kaplarında iş ve aş sahibi üretici eğitimli insan olmaları meslek sahibi olmaları İslami bir hayat insanı oluşturmaları için, edebi, mimari, zirai, iktisadi, sosyal güvenliği ve eğitimli bir sistem oturmaları gerekiyordu.
işte burada Ahi Evran devreye girerek Anadolu’yu Ahilik Teşkilatı ile şekillendirilmiş ve Selçuklu Anadolu sunu Türkleştirerek Osmanlı’nın kuruluşunda önayak olmuştur.


Ahiliğin tarihçesi ile ilgili hikaye konulunun uzun ayrıntılı hikaye örneği


Cevap :
AZERBAYCAN DA DOGAN ANAOLUDA PARLAYAN IŞIK
Ahilik teşkilatı sosyal iktisadi ve siyasi hayatımızı etkileyen Anadol unun Türkleşmesı vatan olmasını sağlayan Selçuklu nun Anadol uyu türkleştir nesini ve Osmanlı devletinin kurulmasını saglayan bu yolda Türk İslam tarihinde önemli bir yere sahip bir teşkilatır.
Ahilik kelime olarak Arapça ‘kardeşim’ Türkçe ‘ çömert’ anlamı na gelmektedir.
13 yüzyılda bir esnaf ve sanatkar anlamına gelmeye başlamıştır. 13. Yüzyıldan sonra Anadol da görülen teşkilat sosyal, kültürel, ekonomik, ve siyasi boyutları olan bir sisteme sahiptir.
Ahilik başlangıçta bir esnaf teşkilatı olsada içlerinde kadılar, müderrisler, devlet adamları ve askerleri görev liler in bulunduğu tüm toplumu içine alan bir teşkilat halini almıştır.
Ahiliğin kurucusu Azerbaycan da dünyaya geldiği bilinen Ahi Evran dır.
Ahi Evran 1171 de bugün İran ın batı Azerbaycan da bulunan Hoy kasabasında dünyaya geldi, asıl adı Mahmut olan Ahi Evran a Mahmut bin Ahmet el Hoyi denilmiştir. Yani  Hoylu Ahmetin oğlu Mahmut buradan babasının adının Ahmet olduğunu vede Hoy da doğduğunu çıkarıyoruz. Lakabı ise Nasiruddin dir.
Ahi Evran çocukluğunu ve tahsilatını Azerbaycan da gördü. Genç bir adam olduğunda tahsiline devam etmek için o dönem Selçuk lunun önemli bir bölgesi olan Horasan ve Maveraünnehir e gelerek buradaki büyük üstadlardan dersler almaya başladı yine bu dönemde Fahrettün Razi den Fen ve din ilimlerini ögrendi.
Ahi Evran haca giderek hac vazifesini yerine getirmek istiyordu 1204 yılında hacı olmak için horasandan yola koyuldu yolda büyük alim Şeyh Evhaddün Kirmani ile tanıştı bu yolculuk bir ders haline gelerek ondan tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanında dersler aldı.
Ahi Evran Hac vazifesini bitirdikten sonra Bağdat’a geldi Bağdat İslam dünyasının büyük sanat ve bilim merkezi olması Ahi evran’ın çok yönlü yetişmesinde etkili oldu bu dönemde İbni Sina Sina verdiği el Maktül ve Fahreddin razi’nin eserlerinden istifade etti Abbasi halifesinin kurduğu kötü fat teşkilatına öğrendi 12 yılbaşlarında Selçuklu sultanı bir kıyasettin Keyhüsrev döneminde Muhyiddin Arabi ve Hocası evhadüddin kirmani ile birlikte Anadolu’ya geldiler aynı dönemde hocasının kızıyla evlendi Anadolu’ya yaklaşan Moğol tehlikesine karşı halkı uyandırmaya çalıştılar Ahi Evran Anadolu’ya geldikten sonra Kayseri’de deri işleme atölyesi kurdu sana sahibi kimseler arasında çok sevilmeye başlandı moğollara karşı Kayseri’de savunma hattı oluşturarak Ahi Evran teşkilatlandırılması ştır 1237 yılında benim için Alaaddin keykubat’ın zehirlenmesi olayı ile birlikte Sultan’dan destek veren Ahi Evran 2 kıyasettin tek hüsrev’e veziri Sadettin köpeği olayın suçluları olarak görerek protesto etti bunun üzerine evren ve teşkilatın önde gelenleri Konya’da tutuklanarak hapse atıldı lar Hapis hayatı döneminde ikinci kıyasettin Keyhüsrev ölmesi ile birlikte Saltanat naibi Celaleddin Karatay tarafından ahiler ve Türkmenler affedildi ve Türkmenler üzerinde oluşan baskı ortadan kaldırılmış oldu Ahievran Konya’daki Zindan hayatından çıktıktan sonra Kırşehir’e gelerek ömrünün sonuna kadar Kırşehir’de yaşamaya başlamıştır Anadolu’nun Türkleşmesinde ve islamlaşmasında öncülük etmiştir özellikle ahilik sistemi ile Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem aşk hem iş vermiş onları tekke ve zaviyeler de iyi bir Müslüman ve masraflı bir meslek sahibi üretici insanlar haline gelmelerini sağlamıştır Ahi Evren sayesinde Anadolu İktisat iyi şekilde kalkınması imar edilmesine öncülük edilmiştir Ahievran 32 çeşit esnafı teşkilatlandırma mıştır Selçuklularda ve Osmanlılarda sanatını icra etmek isteyen herhangi bir esnaf İslam medeniyetinin Zirve kuruluşu Ahilik teşkilatının Merkezi Ahi Evran Kırşehir de olmasından dolayı buraya gelerek icazetname almak zorundaydı
Ahilik kardeşlik cömertlik yiğitlik fedakarlık doğruluk dürüstlük kalitenin üretimin ahlakın sanatın aklın ve bilimin esas alındığı bir teşkilattır Ahi evran’ın nasıl örgü tam olarak bilinmese de moğollara karşı mücadele ederken 93 yaşında Şehit düştüğü düşünülmektedir 1261 yılında ölmüştür.
Bugün Ahi evran’ın kabri Kırşehir’de kendi adıyla anılan caminin bitişiğinde bulunmaktadır gitmek gezmek bu büyük alimi tanımak ve ruhuna bir el-fatiha okumak isterseniz buraya gittiğinizde gezebilirsiniz.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Tarihte yaşamış olan atalarımızın yaşayış biçimleri kültürü gelenek ve görenekleri hala dilimizde yaş atılmakta ve tarihte olan mücadeleleri yaşamış oldukları yaşam tarzını öğrenmek bu konuda bilgi almak oldukça güzeldir. Sayısal büyüklerimizi vatanımızı kurduğu zaman hangi aşamalardan ve mücadeleden geçtiğini öğrendiğimiz zaman ve benimsemiş olduğumuz kültürü nasıl geliştiğini farklılaştığını gözlemlediğimiz zaman tarihimiz hakkında bilgi edinmiş oluruz. Ayrıca tarihimizin bir parçası olan tarihi eserlerimiz bize tarihi anlatır ister müzelerde ister doğal ortamlarda olsun tarihi eserleri gezmek görmek ve bunlar hakkında bilgi edinmek bizleri tarihi hakkında aydınlatır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.