8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 32, 33, 34, 35


1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları


A- Aşağıdaki tabloda I. Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal’in görev yaptığı yerler ve bu yerlerin Mustafa Kemal için önemini belirten ifadeler yer almaktadır. Boş bırakılan bölümlere uygun olan yerleşim yerlerini yazınız.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33-34-35. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

B. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Selânik şehrinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla ilgili bazı ifadelere yer verilmiştir. Verilen ifadenin ilgili olduğu alana ( X ) işareti koyunuz.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33-34-35. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

C. Aşağıda, Osmanlı Devleti zamanında faaliyet gösteren ve Mustafa Kemal’in de öğrenim gördüğü bazı okullar verilmiştir. Bu okullarla ilgili soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.


6-Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulları tablodaki harfleri kullanarak kronolojik olarak sıralayınız.


Cevap : g, e, ç, b, f, a, h


7-Mustafa Kemal’ in mezun olduğu okulların adını simgeleyen harfleri yazınız.


Cevap : a, b, e, f, h


8-Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü ortaokulların adlarını simgeleyen harfleri yazınız.


Cevap : b, ç


9-Mustafa Kemal’in Ömer Naci ile tanıştığı okulun adını simgeleyen harfi yazınız.


Cevap : f


10-Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin başkentinde okuduğu okulları simgeleyen harfleri yazınız.


Cevap : a, h


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları


Ç. Tabloda sömürgeci Avrupa Devletleri’nin I. Dünya Savaşı öncesindeki yüzölçümleri ve nüfusları, sahip oldukları sömürgelerin yüzölçümü ve nüfusları ile birlikte verilmiştir.


11-En fazla sömürge alanına sahip ülke hangisidir? Yazınız.


Cevap : İngiltere.


12-Nüfusu en fazla olan sömürgeci ülke hangisidir? Yazınız.


Cevap : Almanya.


13-İngiltere’ nin yüzölçümünün 94.000 km2 olmasına rağmen “üzerinde güneş batmayan ülke’’ olarak adlandırılmasını tablodaki verileri kullanarak açıklayınız.


Cevap : Kolonilerin Yüzölçümü (km²) 13.100.000  olması onu üzerinde güneş batmayan ülke olarak nitelendirmektedir.


D. Aşağıda Mustafa Kemal’le ilgili verilen bilgilerin onun hangi kişilik özelliklerine ait olduğunu yandaki boşluklara yazınız.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33-34-35. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

E. Fransız İhtilali ile yayımlanan “Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’nde” kişilere özgürlük ve milletlere bağımsızlık verilmesi belirtilmiştir. Millet niteliğindeki her topluluğun kendi bağımsız devletini kurma hakkı olduğu açıklanmıştır. Bu durum farklı milletleri bünyesinde barındıran imparatorlukların parçalanmalarına ve dağılmalarına yol açmıştır. Osmanlı Devleti de çok uluslu yapısı ve Avrupa devletlerinin saldırıları nedeniyle milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiş, dağılma sürecine girmiştir.

Soru : Verilen bilgiden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesinin nedenlerini yazınız.


Cevap : Osmanlı Devleti çok uluslu yapıya sahip olması ve Avrupa devletlerinin saldırıları sebebiyle milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları


F. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


18- Fransız İhtilali’nin getirdiği ….. akımının etkisiyle zayıflayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen aydınlar ilk olarak ….. fikrini ortaya attılar fakat dağılmaya engel olamadılar. Böylece Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’nden ayrıldı. Müslüman milletlerin de Osmanlı’dan kopmaması için II. Abdülhamit Dönemi’nde ….. fikri uygulanmıştır. Bu arada bir kültür hareketi olarak başlayan ve İttihat ve Terakki tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada
….. akımı uygulamaya konulmuştur. Ancak bu fikir akımlarının hiçbiri devletin dağılmasını engelleyememiştir.

Yukarıdaki boşluklara uygun olan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Milliyetçilik — Türkçülük — İslamcılık — Osmanlıcılık
B) Osmanlıcılık — Türkçülük — Milliyetçilik — İslamcılık
C) Milliyetçilik — Osmanlıcılık — İslamcılık — Türkçülük
D) İslamcılık — Milliyetçilik — Osmanlıcılık — Türkçülük


19- II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. “31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı.

Yalnızca bu bilgileri dikkate alarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur.
B) Mustafa Kemal yeniliklerin korunmasında önemli bir rol almıştır.
C) 31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti’nde yönetime karşı yapılan ilk isyandır.
D) Mustafa Kemal ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır.


20- Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı.

Bu durum Mustafa Kemal’in

I. Bağımsızlığa olan inancı
II. Teşkilatçı oluşu
III. Vatansever oluşu
IV. Liderliği

gibi özelliklerinden hangisi veya hangileriyle ilgilidir?


A) Yalnız I
B) I, II
C) I, II, III
D) I, II, III, IV


21- Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir.

Metne göre Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşandığının
B) Bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun
C) Balkan Savaşlarının kaybedildiğinin
D) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğünün


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları


22- Mustafa Kemal’in, Selânik’te (I) öğrenim gördüğü yıllarda burada farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağladı. Mustafa Kemal Manastır’da (II) öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul (III) Harp Okulu ve Akademisindeyken arkadaşlarıyla gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya’da (IV) görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur.

Bu bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in bulunduğu şehirler ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?


A) I. şehirde Mustafa Kemal zengin bir kültürel ortamda bulunmuştur.
B) II. şehir Mustafa Kemal’in düşünce hayatının gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.
C) III. şehirde Mustafa Kemal, Türk ve Batı kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur.
D) IV. şehir Mustafa Kemal’in diğer ülkelerle ilgili düşüncelerinin geliştiği yerdir.


23- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerlerden biridir?


A) Dimetoka
B) İstanbul
C) Selânik
D) Sofya


G. Aşağıdaki bulmacayı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doldurunuz.


 1. Mustafa Kemal’in Harp Okulu ve Harp Akademisi öğrenimini gördüğü yer. İstanbul
 2. Emperyalizm, yayılmacılık. Sömürgecilik
 3. Mustafa Kemal’in askeri liseyi okuduğu yer. Manastır
 4. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı – yer. Trablusgarp
 5. Mustafa Kemal’in doğduğu yer. Selânik
 6. Osmanlı Devleti’nde lise. İdadi
 7. Osmanlı Devleti’nde ortaokul. Rüştiye
 8. Anayasal ve parlamenter yönetim. Meşrutiyet

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merve dedi ki:

  8. sınıf Atatürkçülük ve inkılap tarihi kitabımızda bulunan ünite değerlendirme sorularını yaptık ünite değerlendirme soruları ile işlediğimiz tüm konuları yeniden tekrarlamış olduk ders tekrarı yapmak işlediğimiz tüm konuları yeniden hatırlamamızı ve iyice kavram almamıza yardımcı olmaktadır ünite değerlendirme sorularında Kurtuluş Savaşı’nın nasıl başladığını misakimilli sınırlarımızın bizim için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir ı Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin katılma sebeplerini ve birçok konuyu güzel bir şekilde anlayıp kavradıktan vermiş olduğunuz cevaplar ve sorulara vermiş olduğunuz yanıtlarla ödevlerimizi yaparken bilmediğimiz soruları rahat bir şekilde cevaplayarak kavramış olduk size çok teşekkür ediyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.