6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 125-126 Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 125, 126


5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 125 Cevapları


A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Sahabi olmak niçin bir ayrıcalıktır? Söyleyiniz.


Cevap: Peygamber efendimizi canlı bir şekilde görüp ilimlerinden yararlanmışlardır.


Soru : 2. Sahabiler niçin “en hayırlı nesil” olarak değerlendirilmektedir? Açıklayınız.


Cevap: Peygamber efendimiz ile birlikte yaşadıkları için


Soru : 3. Kur’an-ı Kerim’de, sahabilerin faziletiyle ilgili ne gibi bilgiler verilmektedir? Belirtiniz.


Cevap:
“…Allah Teâlâ, Rasulü’ne ve mümin­lerin gönüllerine huzur ve emniyet duygusu lutfetti. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı, onları takvâ üzere durdurdu. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (el-Feth 48/26)


Soru : 4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), sahabeyle ilgili hadislerine örnekler veriniz.


Cevap:

  •  Cennetlikler, (Müttakī el-Hindî, XI, 539) diye tanıtmış, ayrıca;
  • Ümmetin en hayırlıları, (Müsned, V, 350),
  • Ve kendilerini çekiştirmemesini (Buhârî, Fezailü ashabi’n-nebî, 4) istemiştir

Soru : 5. Genç sahabilerden birini kısaca tanıtınız.


Cevap: Mus’ab bin Umeyr,  İslam peygamberi Muhammed’in arkadaşlarındandır. Medineli müslümanlarla Muhammed arasında yapılan ilk antlaşma olan Birinci Akabe Biatı’ndan sonra bizzat Muhammed tarafından İslam’ın tebliğ edilmesi için Medine’ye gönderilen sahabedir.


Soru : 6. Genç sahabilerin en fazla dikkatinizi çeken yönleri nelerdir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: İslam dini için hayatlarından vazgeçmeleridir.


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 7. “İnsanların en ……………………. benim asrımda yaşayanlardır. Sonra ondan sonra gelenler, sonra da ondan sonra gelenlerdir.” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Fedâilü’s-Sahabe, 1.)

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölüme hangi ifade yazılmalıdır?


Cevap: B
A) Zenginleri B) Hayırlıları C) Yaşlıları D) Güler yüzlüleri


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi, genç sahabilerden biridir?


Cevap: D
A) Hz. Ebu Bekir (r.a.) B) Hz. Hamza (r.a.)
C) Hz. Ömer (r.a.) D) Hz. Üsame (r.a.)


Soru : 9. Kureyş’in en yakışıklı ve zengin gençlerinden biriydi. Bu genç sahabi, Müslüman olunca ailesinden ve kabilesinden büyük baskılar gördü. Baskılardan bunalıp 615 yılında Habeşistan’a hicret etti. I. Akabe Biatı’nda tekrar Mekke’ye döndü. I. Akabe Biatı’ndan sonra Peygamberimiz (s.a.v.) onu Medine’ye, Kur’an’ı ve İslam’ı öğretmesi için gönderdi. İslam tarihinde ilk cuma namazını kıldıran kişi, bu genç sahabidir. Uhud Savaşı’nda şehit edilmiştir.

Sözü edilen sahabi kimdir?


Cevap: B
A) Ammar b. Yasir (r.a.) B) Mus’ab b. Umeyr (r.a.)
C) Cabir b. Abdullah (r.a.) D) Erkam b. Erkam (r.a.)


Soru : 10. İlk Müslümanlardan biridir. Zübeyr b. Avvam (r.a.) ile evliydi. Hicret sırasında Peygamberimiz (s.a.v.) için azık hazırlarken iki azık torbasının ağzını, kuşağını çıkarıp ikiye bölerek bağladı. Bundan dolayı Zâtü’n-Nitâkayn (iki kuşak sahibi) lakabıyla anıldı. Peygamberimiz (s.a.v.) onun için “Allah, bu kuşağının karşılığında sana cennette iki kuşak versin.” diye dua etti.

Sözü edilen hanım sahabi kimdir?


Cevap: A
A) Esma binti Ebu Bekir (r.a.) B) Aişe binti Ebu Bekir (r.a.)
C) Hafsa binti Ömer (r.a.) D) Hatice binti Huveylid (r.a.)


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 126 Cevapları


 C Aşağıdaki şemayı, örneklerden de yararlanarak tamamlayınız.


Cevap:
Peygamberimizin (s.a.v.) sahabeye davranışı:

  • Hasta olanları ziyaret ederdi.
  • Davet edenin davetine icabet ederdi.
  • Onlara karşı her zaman kibar olurdu
  • Sahabilerin sorularına cevap verirdi
  • Onların yanında olurdu
  • Onlara güvenip sorumluluk vermiştir.

Soru : 11. Sahabilerin örnek almamız gereken özellik ve davranışları neler olabilir? Listeleyiniz.


Cevap: Sabırlı olmalı, zorlukların karşısında durmalı, merhametli olmalı, başkalarına karşı kötülük yapmamalı ve her zaman insanları doğru yola teşvik etmeliyiz. İslam uğruna mücadele etmeliyiz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.