6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 122, 123, 124, 125


5.Ünite Ölçme Değerlendirme Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 122 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız


Cevap:

  1. Hz. Sümeyye ve kocası Ammar İslam’ın ilk şehitlerinden kabul edilir.
  2. Peygamber Efendimiz, ahlakı ve kişiliğinden dolayı Mus’ab b. Umeyr’e Mus’abü’-hayr lakabını vermiştir.
  3. Ashabım hakkında Allah’tan korkunuz! Onların aleyhinde konuşmayınız! Benden sonra onları hedef alıp düşmanlık etmeyiniz!Kim onları severse bana olan sevgisinden dolayı sever…” (Tirmizî, Menâkıb, 5)

B. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.


Soru : 4. Sahabi kime denir?


Cevap: Sahabe, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sohbetine katılanlar anlamında kullanılan bir tabirdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sohbetine katılan Müslümanlara sahabe denir


Soru : 5. Kur’an-ı Kerim’de sahabe için “Onlar hayırda yarışırlar ve bu hususta öne geçerler.” (Mü’minûn suresi, 61. ayet.) buyrulmuştur. Hayırda yarışmak ne anlama gelir?


Cevap: Sahabeler diğer Müslümanlara göre daha çok din için zamanlarını harcamışlardır. Her zaman iyilik peşinde koşmuş İslam dinini yaymaya çalışmışlardır.


Soru : 6. Peygamberimiz “İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayan Müslümanlardır.” (Buhârî, Fedâilü Ashâbi’n-nebî, 1.) buyurmuştur.

Peygamberimiz zamanında yaşayan insanların bu kadar faziletli
olmasının sebebi nedir?


Cevap: Çünkü Peygamber efendimizi gördükleri için dinlerini en iyi şekilde yaşamaya çalışmışlardır. o zamanın kötü şartlarına göre dinlerini yaşamaya çalışmışlardır.


Soru : 7. Peygamberimiz, İslam’ın ilk yıllarında işkence gören ashabına
nasıl destek oluyordu? 


Cevap: Onları her zaman korumuş ve sabırlı olmalarını söylemiştir. Baş edilemeyecek kadar artan işkencelerden sonra hicret yolu görülmüştür.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevapları


Soru : 8. Peygamberimizin Medine’ye hicret edince Mekkelilerle Medinelileri kardeş yapmasının amacı nedir? 


Cevap: Müslümanların kardeş olmasını orada kalacak yeri olmayan Mekkelileri Medineli Müslüman kardeşlerimizle kaynaştırmak içindir. Ayrıca İslam’ı yaymak ve barış sağlamak içindir.


Soru : 9. Esma binti Ebi Bekir, Peygamberimizin hicret yolculuğu sırasında ona nasıl yardımcı olmuştur?


Cevap:   Ona yiyecek ve içecek götürmüş ve Mekke’de olup bitenler hakkında bilgi vermiştir.


Soru : 10. Esma binti Ebi Bekir’in yardımseverliğine bir örnek veriniz


Cevap: Hz. Ebû Bekir Medine’ye hicret edecekleri zaman, kendilerine hazırladığı yol azığını koyduğu torbanın ağzını bağlamak için kemerini ikiye bölüp bir parçasıyla bu torbanın ağzını bağlamıştır. Onun için kendisine “İki Kemer Sahibi” yahut “İki Kuşaklı” manasında “Zat’ün-Nitakayn” denmiştir


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


Soru : 11. Aşağıdakilerden hangisi sahabi için kullanılan ifadelerden biri
değildir?


Cevap: A
A) Tabiin
B) Ashab
C) Ashab-ı güzin
D) Sahabe-i kiram


Soru : 12. Sahabiler Mekke müşriklerinin zulüm ve işkencelerine karşı uzunca bir süre direnmişlerdir. Bu, onların aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?


Cevap: d
A) Cömert olmaları
B) Doğru sözlü olmaları
C) Yardımsever olmaları
D) Sabırlı ve kararlı olmaları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 124 Cevapları


Soru : 13. Peygamberimiz tarafından müezzin olarak görevlendirilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) Ammar b. Yâsir
B) Bilal-i Habeşî
C) Erkam b. Ebi’l-Erkam
D) Sa’d b. Ebi Vakkas


Soru : 14. “Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah’a hamdolsun. O, Mekke’de nimet içinde bulunurken Allah ve Resulü’nün sevgisi ile iyiliği arzu ederek bu nimetlerden uzaklaşmayı tercih etti.” (İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 116.)

Peygamberimizin (s.a.v.) yukarıdaki hadis-i şerifte övdüğü sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: D
A) Zeyd b. Sâbit
B) Bilal-i Habeşî
C) Ammar b. Yâsir
D) Mus’ab b. Umeyr


Soru : 15. Vefat ettiğinde arkasından “İlmin kaybolması işte böyle olur. Bugün büyük bir ilim kayboldu.” denilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: C
A) Mus’ab b. Umeyr
B) Ammar b. Yâsir
C) Zeyd b. Sâbit
D) Sa’d b. Ebi Vakkas


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları


16, 17 ve 18. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


Soru : 16. Sahabiler hangi özellikleri sebebiyle dinde önemli bir yere sahiptir?


Cevap: Allah’a ve onun resulüne gösterdikleri bağlılık ve sevgiden dolayı yaptıkları işler için dinde önemli bir yere sahiptirler.


Soru : 17. Sahabilerin Peygamberimizin vefatından sonra İslam dinine nasıl katkıları olmuştur? Bu katkıların önemi nedir?


Cevap: İslam dininin doğru ve düzgün bir şekilde yayılmasını sağlamışlardır.


Soru : 18. Peygamberimiz bize sahabileri örnek almamızı tavsiye etmiştir. Sahabilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Müslümanlara örnek gösterilmelerine sebep olmuştur?


Cevap: B
A) Masum ve günahsız olmaları
B) İslam’ı güzel bir şekilde yaşamış olmaları
C) Peygamberimizden hadis nakletmiş olmaları
D) Daha önce şirk hayatı yaşamış olmaları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. sahabelerin Peygamberimizin vefatından sonra İslam dinine katkıları da çok büyük. İslam’ın yayılmasında büyük rolleri oldu. Onlar sayesinde İslam dünyaya yayıldı. Bu yüzden sahabelere olan minnettarlığımızı ifade etmekten başka çaremiz yok.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.