8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141-142 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı 4. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 141, 142


4. Ünite Neler Öğrendim Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 141


A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.


Cevap:

 • 1. İsviçre
 • 2. Miladi
 • 3. Genelkurmay
 • 4. Ekonomik
 • 5. Milliyetçilik
 • 6. İnkılapçılık
 • 7. Laiklik
 • 8. Cumhuriyetçilik

B) Aşağıda verilen inkılap hareketlerinin en fazla ilişkili olduğu Atatürk ilkesinin numarasını başındaki kutucuğa yazınız.


Cevap:

 • A 3
 • B 5
 • C 1
 • Ç 4
 • D 2

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap:

 • 1.D
 • 2.Y
 • 3.Y
 • 4.D
 • 5.Y
 • 6.D
 • 7.Y
 • 8.Y
 • 9.D

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 142 Cevapları


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Cevap:

 • 1. A
 • 2. A
 • 3. B
 • 4. C
 • 5. B
 • 6. D

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Soyadı Kanunu’nun çıkarılma gerekçeleri nelerdir?


Kısa Cevap :

Soyadı Kanunu’nun çıkarılma gerekçeleri;

 • İnsanların adlarının yanındaki unvanları taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı kaldırmak
 • Resmi alanlardaki karışıklığı gidermek

Uzun Cevap :

Soyadı Kanunu Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının soyadı edinmesi amacıyla 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarıldı. Soyadı Kanunu Yasanın amacı, o güne kadar kişilerin ön adlarının yanında bir soyadı yerine dinî, sosyal ve ailevi unvanlar taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti.


2. Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?


Kısa Cevap : “Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?”

Uzun Cevap :

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku

Türk Milleti!
Kurtuluş savaşına başladığımızın 15’inci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.
Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım!
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârâne yürümesine borçluyuz.

Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz.Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.

Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk Milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün, aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk Milleti!

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türk’üm diyene!


3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hedeflenen amaçlar nelerdir?


Kısa Cevap : “Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hedeflenen amaçlar nelerdir?”

Uzun Cevap :

Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Eğitimde birliğin sağlanması ve laikliğin temel alınması için tevhidi tedrisat kanununa ihtiyaç duyulmuştur. Tevhidi tedrisat kanununun amaçlarından biri de tüm eğitim ve öğretim kurumlarının tek çatı altında toplanarak rahat bir şekilde denetlenmesini sağlamaktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tevhidi tedrisat kanununun kabul edilmesi ile birlikte eğitim sisteminde köklü reformlar yapılmıştır. Türkiye genelindeki tüm okullar tek bir çatı altında toplanarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, tek bir eğitim müfredatı da belirlenmiştir.

Daha sonra harf inkılabı yapılarak Latin harfleri kabul edilmiştir. Bu kanundan sonra laik bir eğitim anlayışı belirlenmiştir. Tevhidi tedrisat kanunu kabul edildikten sonra medreseler kapatılarak yerine İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.


4. Ankara’nın başkent olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?


Kısa Cevap : “Ankara’nın başkent olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?”

Uzun Cevap :

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmış, Ankara, fiilen başkent durumuna gelmiştir. Ankara’nın başkent seçilmesinde en önemli etkenler; Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi durumu, demiryolunun buradan geçmesi, savaş alanlarına yakın olması etken olmuştur.

13 Ekim 1923’te yeni kurulacak devletin yasal başkenti seçilmiştir.


5. Misak-ı İktisadi ile belirlenen başlıca ilkeler ve hedefler nelerdir?


Kısa Cevap : “Misak-ı İktisadi ile belirlenen başlıca ilkeler ve hedefler nelerdir?”

Uzun Cevap :

Misak-ı İktisat Kararları İlkeler ve Hedefleri

 • Ülkede yerli malının kullanılmasına ve yaygınlaşmasına olanak vermek
 • Teknik eğitimin gelişmesi için kararlar almak ve hazırlamak
 • Yurt içinde yer alan hammaddeler ile sanayi oluşturmak öne çıkmaktadır.
 • Küçük olan imalatlardan büyük olan şirketlere geçiş yapmak.
 • Milli bankalar kurmak.
 • Yabancıların kurmuş olduğu tekerlerden milli sanayiye geçmek

6. Atatürk’ün laiklik ilkesi hangi uygulamalara karşıdır?


Cevap:

Atatürk’ün laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbiri ile bir bütün olmasına karşıdır. Ayrı olması gerektiğini savunur. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din zorlamalarına karşıdır.


İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra birçok ilke ve inkılabı hayata geçirmiş ve bu ilke ve inkılaplar sayesinde ülkemiz gelişmiş Cumhuriyet yönetimleri sağlanmış demokrasi esas almış ve çağdaş uygarlık seviyesine yükselmeyi başarmış olduğu söyleyebiliriz. Bu ilke ve inkılaplar örnek vermek istediğimiz zaman cumhuriyetçilik milliyetçilik e çeşitli birçok ilkeler yer almaktadır bunun yanı sıra şapka soyadı kanunu harf inkılabı gibi birçok inkılaplarla seçme ve seçilme hakkı ile beraber cumhuriyetle ilan edilen ülkemiz gelişmiş ve daha yeniliklere ayak uyduran bir ülke olmuştur.

 2. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir devrim olduğu söylenebilir. Bu ülke ve inkılaplar sayısı Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş birçok yenilgiye güzelliğe devrine sahip olduk bu sayede demokraside yönetilen bağımsız bir ülkenin ilk temelleri atılmış oldu.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.