8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı 1. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 29, 30


1. Ünite Neler Öğrendim Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 29-30


A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.


Cevap:

 1. Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini Manastır şehrinde tamamladı.
 2. Osmanlı Devleti 1839 yılında ilan ettiği Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşitliğini kabul etmiştir.
 3. Mustafa Kemal Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.
 4. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında Kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
 5. Osmanlı Devleti son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin etkisiyle Meşrutiyet yönetimine geçmiştir.
 6. Mustafa Kemal 1911 yılında İtalyan işgaline karşı başlayan Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılan Türk subaylarından biridir.
 7. I. Balkan Savaşı sonrasında Midye-Enez Hattı Osmanlı Devleti’nin Batı sınırı olarak kabul edilmiştir.
 8. Mustafa Kemal 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket Ordusunun kurmay başkanlığını yapmıştır.

B) Aşağıda verilen Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumuna etki eden olayların ve kişilerin numaralarını ilişkili oldukları kavramların başındaki kutucuklara yazınız.


Cevap:

 • A-4,
 • B-5,
 • C-1,
 • Ç-2,
 • D-6,
 • E-3

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap:

 1. ( Yanlış ) Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Manastır Askerî İdadisine başlamıştır.
 2. ( Yanlış ) Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarında İngilizlere karşı savaşmıştır.
 3. ( Doğru ) Sanayi İnkılabı’yla birlikte sömürgecilik faaliyetleri hızlanmıştır.
 4. ( Doğru ) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
 5. ( Yanlış ) Mustafa Kemal’e Kemal adını tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey vermiştir.
 6. ( Doğru ) Mustafa Kemal’in askerlik hayatındaki ilk görev yeri V. Ordu’dur.
 7. ( Yanlış ) Milliyetçilik akımı II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmıştır.
 8. ( Doğru ) Mustafa Kemal’in Fransızcaya olan ilgisi Manastır Askerî İdadisinde başlamıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 30 Cevapları


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Yandaki kartpostal II. Meşrutiyet’in ilanını kutlamak için hazırlanmıştır. Kartpostalın üzerinde Osmanlıca ve Fransızca olarak “Yaşasın VatanYaşasın Millet-Yaşasın Hürriyet” ifadeleri yazmaktadır.

Kartpostalda gördüklerinizden yola çıkarak;

I. Meşrutiyet’in ilanında Enver Bey’in rolü vardır,
II. Osmanlı saltanatı sona ermiştir,
III. Meşrutiyet’in ilanı sevinç ve heyecanla karşılanmıştır,
IV. II. Meşrutiyet XX. yüzyıl başlarında ilan edilmiştir

yargılarından hangilerine ulaşıabilir?


A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV


2. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı öncesinde askerî ataşe olarak bulunduğu Sofya’dan İstanbul’a mektuplar göndermiştir. O mektuplardan birinde, Osmanlı yöneticilerine; Almanya’nın çıkabilecek bir savaşta yenileceğini söylemiş ve bu nedenle Almanya’nın yanında savaşa girilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Bu durum Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


A) İleri görüşlülüğü B) Kararlılığı C) İdealist oluşu D) Çok yönlülüğü


3. I. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum
II. Okuduğu kitaplar
III. Öğretmenlerinin ve Osmanlı aydınlarının fikirleri

Mustafa Kemal’in çok erken yaşlardan itibaren ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 


1. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?


Kısa Cevap : “Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?”

Uzun Cevap :

Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir;

1- Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır.

2- Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

3- Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

4- Askerlik ocak şeklinden vatandaşlık haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır.

5- Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacaktır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.

6- Rüşvet kesinlikle önlenecektir.

7- Vezirlerden ve ulemadan her kim olursa olsun şeri kanunlara aykırı hareketi sabit olan hiç kimse cezasız bırakılmayacaktır. Ayrıca bir ceza kanunu çıkarılacaktır.

Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler;

 • Osmanlı Devleti’nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlandı
 • Osmanlı Devleti’nde anayasacılık fikri gelişti
 • Padişahın sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir güç kabul edilmesi

2. Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri neler olabilir?


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri neler olabilir?”

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri;

 • Yabancı devletleri yakından tanımak
 • Olayları daha iyi analiz etmek
 • Yabancı dildeki kitapları okuyarak kültürler hakkında bilgi sahibi olmak
 • Tercümeye ihtiyaç duymadan herşeyi kendimiz anlamak
 • Ülkelerin yaptıkları yenilikleri veya kendilerinde meydana gelen olayları bilmek
 • Gelişmelerden haberdar olmak
 • Dünya’ da olup bitenleri yakından takip etmek
 • Devletin yabancılara karşı güvenliğini sağlamak olabilir.

3. Batıcılık fikir akımını savunanların Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemek için ileri sürdükleri görüşler nelerdir?


Kısa Cevap : “Batıcılık fikir akımını savunanların Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemek için ileri sürdükleri görüşler nelerdir?”

Uzun Cevap :

Batıcılık veya Garpçılık, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkmış bir siyasi görüşün adıdır. Batıcılık fikir akımını savunanların Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemek için batıyı her alanda örnek almanın gerekliliğini savundular.
Batıcılar bu noktada ikiye ayrıldılar.

Batı’nın bir bütün olduğunu ve her şeyinin benimsenmesini savunan Abdullah Cevdet ve arkadaşları, Celal Nuri ve arkadaşları ise Batının yalnız teknolojisinin alınması gerektiğini, Osmanlı Devleti hakkında düşmanca duygular besleyen Batıya kültürel açıdan karşı çıkılmasının kaçınılmaz olduğunu savunur. Batıcılar “İttihad-ı Anasır” yani Osmanlı birliğine taraftardırlar. Bu anlamda Tanzimat ve Tanzimatçılığı savunmaktadırlar.


4. Ataşemiliterlik görevi ile Sofya’da bulunduğu günlerin Mustafa Kemal’in fikir hayatına etkileri neler olmuştur?


Kısa Cevap : “Ataşemiliterlik görevi ile Sofya’da bulunduğu günlerin Mustafa Kemal’in fikir hayatına etkileri neler olmuştur?”

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal, zaman zaman Bulgar Meclisinin toplantılarına katılarak demokratik sistemin işleyişi ile ilgili gözlemlerde bulunmuş, sanatsal etkinlikleri yakından takip etmiş, Bulgar parlamentosundaki görüşmeleri dikkatle izlemiş, ilk kez opera ile tanışmış ve Türk kadınlarının sosyal hayata katkılarını gözlemlemiştir.

Mustafa Kemal buradaki anılarından çok etkilenmiş ve takdir etmiştir. Kendi ülkesinin de düzeninin bu şekilde olmasını hayal etmiş ve Cumhuriyet kurulduktan sonra yaptığı inkılaplarla bunları gerçekleştirmiştir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Yukarıda bulunan bilgi ve cevaplar sayesinde özellikle araştırmak ve öğrenmek istediğin birçok konuyu pratik ve basit bir şekilde toplumsal çözümlerle birçok konuyu bizlere veren kurum sayfa sayısı da çok teşekkür ederim bu sayfadaki bilgi ve cevapları çok beğenerek takip ediyorum bu sayfadaki bilgilerden ödev yapmak çok güzel özellikle birçok konuyu hızlı bir şekilde kavrayarak öğreniyorum verilen bilgi ve cevaplar sayesinde ödevimi hızlı bir şekilde yaptım ve diğer ödevlerime zaman ayırabildim sizlere çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.