5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 161, 162, 163, 164


6. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 161-162-163-164


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Biyoçeşitlilik, doğadaki besin kaynaklarını artırır.
 2. ( Doğru ) Bilinçsiz avlanma, biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
 3. ( Yanlış ) Zirai ilaç kullanımı biyoçeşitliliği artırır.
 4. ( Yanlış ) Deprem başladığı anda, koşarak evi terk etmeliyiz.
 5. ( Doğru ) Ekonomik nedenlerle bazı bitkilerin toplanması biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
 6. ( Yanlış ) Orman yangınları insan faaliyetleri sonucu oluşmaz.
 7. ( Yanlış ) Bilinçsiz avlanma, çevre sorunu değildir.
 8. ( Doğru ) Eğimli arazide belirli bir kütledeki toprak tabakasının, aşırı yağışlar nedeniyle zemininin kayması ile birlikte yer değiştirmesine heyelan denir.
 9. ( Doğru ) Geri dönüşüm, çevre kirliliğini azaltır.
 10. ( Doğru ) İnsanlar çevreye verdikleri zararın bedelini kendileri ödemektedir

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


(duyarsız-duyarlı-bilinçsiz-avlanma-deprem-artıran-azaltan-volkan-yasalarla-panda-mamut-sel-sağlık)


 1. Şehirleşme, biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
 2. Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara deprem denir.
 3. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara panda örnek olarak verilebilir.
 4. Nesli tükenen canlılara mamut örnek olarak verilebilir.
 5. Çevre kirliliğinin oluşmasındaki genel sebep, insanların duyarsız olmasıdır.
 6.  Ekonomik değeri için balıkların yumurtlama döneminde avlanmasına bilinçsiz avlanma denir.
 7.  Yer kabuğunun altında yer alan lavların yeryüzüne çıktığı yere volkan denir.
 8.  Toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına sel denir.
 9. Hava kirliliği insanlarda sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
 10.  Çevre kirliliğinin azaltılmasında devlet yasalarla önlem alabilir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 162 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Bazı canlı türlerinin isimleri aşağıdaki gibi verilmiştir.
I. Mamut
II. Panda
III. Moa kuşu
IV. Çita
Bu canlılardan hangisinin ya da hangilerinin nesli tükenmiştir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II, III ve IV


BİYOÇEŞİTLİLİĞİN FAYDALARI
Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin sağladığı imkânlar, insan yaşamı için son derece önemlidir. Biyoçeşitliliği oluşturan hayvan ve bitki türleri; tarım, hayvancılık, balıkçılık, eczacılık, ormancılık, tıp ve sanayi alanlarında temiz hava ve su sağlanması için kullanılmaktadır. Biyoçeşitliliği sağlayan hayvan ve bitki türlerine ait çeşitliliğin fazla olduğu bir ülkede, biyoçeşitlilik ülke için ekonomik kazanç sağlamaktadır. Biyoçeşitlilik, ekosistemi dengede tutarak dünyamızı yaşanabilir bir hâle getirmektedir. İnsanların sağlığını ve çevreyi ekosistemler desteklemektedir.


2.Yukarıda verilen metni okuyan öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?


A) Süleyman: Çevre kirliliği, biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkiler.
B) Zehra: İhtiyacımız olan temiz havayı ve suyu biyoçeşitlilik sayesinde karşılayabiliriz.
C) Mustafa: Biyoçeşitlilik, ekosistemi dengede tutar.
D) Meryem: Hayvan ve bitki türlerinin fazla olması biyoçeşitliliğin zenginliğini gösterir.


3. Biyoçeşitliliği azaltan faktörlere örnek olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir.
I. Bilinçsiz avlanma
II. Makineli tarım yapma
III. Depremler
IV. Baraj kurma
Bu faktörlerden hangisi ya da hangileri insan kaynaklı bir olumsuzluk değildir?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve IV


4. Aşağıdaki canlıların hangisinin nesli, tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?


A) Koyun B) Serçe C) İnek D) Kelaynak


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 163 Cevapları


5. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümü için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz?


A) Ağaç dikmeye önem vermek B) Orman içine yerleşim yeri kurmak
C) Plastik atıkları ayrı toplamak D) Bitmiş pilleri toplamak


6. Bir ekosistemdeki biyoçeşitliliğin yıllara göre değişimi yandaki gibi verilmiştir. Bu ekosistemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) I aralığında, ekosistemde daha çok yağış görülmüş olabilir.
B) II aralığında, ekosistemdeki bitki örtüsü azalmış olabilir.
C) I aralığında, ekosistemde doğal afetler çok etkili olabilir.
D) II aralığındaki değişim, sanayi atıklarının artması sonucu oluşmuş olabilir.


7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir canlı için yapılacaklar arasında yer almaz?


A) O canlının avlanmasının yasaklanması
B) Türü tehdit eden canlıların avlanması
C) Yavrularının koruma altına alınması
D) Yaşam alanlarının koruma altına alınması


8. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını oluşturabilecek bir sebep değildir?


A) Cam kırıklarının ormanlık alanda bırakılması
B) Sigara izmaritlerinin ormanlık alana atılması
C) Piknik ateşinin tam söndürülmemesi
D) Kemirgen hayvanların ağaçları kemirmesi


9. Aşağıdakilerden hangisi ormanlara zarar veren insan faaliyetlerinden biri değildir?


A) Yerleşim yeri açmak için ağaçların kesilmesi
B) Arı kovanlarının ormanlık alanlara yerleştirilmesi
C) Keçi gibi hayvanların ormanlık alanda otlatılması
D) Piknik ateşinin söndürülmesinin unutulması


10. Aşağıda yer alan çevre felaketlerinden hangisinin nedeni insan faktörü değildir?


A) Bilinçsiz ağaç kesimi nedeniyle orman alanlarının azalması
B) Bilinçsiz avlanma sonucu balık türlerinin azalması
C) Dolu yağışı sonucu bitkilerin zarar görmesi
D) Plansız kentleşme sonucu şehir içinde oluşan seller


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 164 Cevapları


11. Aşağıdaki önlemlerden hangisi deprem olmadan önce yapılması gerekenler arasında yer almaz?


A) Deprem sigortası yaptırmak
B) Devrilme riski olan eşyaları sabitlemek
C) Deprem çantası hazırlamak
D) Evin içinde güvenli bir noktada beklemek


12. Aşağıda, deprem oluşumu ile ilgili bir görsel verilmiştir. Görselde verilen numaralı yerlere yazılması gereken kavramlar, hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?


A) Fay Deprem bölgesi Fay hattı
B) Fay hattı Deprem bölgesi Fay
C) Fay Fay hattı Deprem bölgesi
D) Fay hattı Fay Deprem bölgesi


13. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketine karşı alınacak bir önlem olamaz?


A) Ağaçlandırma yapılması
B) Dere yataklarının değiştirilmemesi
C) Nehir yataklarına yakın yerlere yerleşim yeri kurulmaması
D) Evlerin sağlam zeminlere inşa edilmesi


14. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlere örnek olarak verilemez?


A)Volkan patlamaları B)Kasırgalar C)Trafik kazaları D)Heyelanlar

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Çevremizin temizliği Doğal çevrenin korunması ve doğal nüfus iklim şartlarına göre insanların yaşam biçimleri ve değişen imkânlarla değişen çevremize ayak uydurmak onu da sağlıklı kalabilmek canlılar ve bitkilerin isimlerini devam ettirmek ayrı dünyayı daha yaşanılır bir ortamda yeni nesillere bırakma elbette ki biz insanların elinde olan davranışlarla olabildiğini asla unutmamalıyız. Değişen çevre evet ya da yaşayan birçok imkanları da beraberinde getirebileceği gibi olumlu ve olumsuz etkileri de hayatımızda olmasına sebep vermiştir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.