7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129 Cevapları GÜN Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 127, 128, 129


5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 127-128-129 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap :
Peygamber Efendimiz ” Ümmetimin ihtilafı onlar için rahmettir” buyurarak din anlayışındaki farklılıklara farz ve vaciplerden ayrılmadan sadece  bu konuda belli konularda ihtilaf olunmasının yolunu açmıştır. Bunlar hak olan dört mezheptir ki alimleri çok büyük alimlerdir.


2. Başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? Üç örnek veriniz.


Cevap :
Kadirilik, Nakşibendi, Mevlevilik tasavvufi yorumlardan üç tanesidir.


3. Fıkıh ilmi hangi konuları ele alır? Söyleyiniz.


Cevap :
Fıkıh ilmi ibadet , muamelat ve ukubat olarak üç kısma ayrılır. İbadetleri, şer’an ceza sitemini ve devlet yönetimi gibi konuları anlatır.


4. Kadirilikte önem verilen ilkelere örnekler veriniz.


Cevap :
Kadirilikte büyük önem verilen beş temel ilke vardır. Bunlar; himmeti yüceltmek, haramlardan uzak durmak, amelleri güzelleştirmek, azmi artırmak ve nimete saygı göstermektir


5. Nakşibendilik hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap :
Nakşibendilik; Muhammed Bahauddin Nakşibend’in (öl. 1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi yorum biçimidir. Muhammed Bahauddin Nakşibend,
Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Ârifan köyünde doğmuş, yine aynı köyde vefat etmiştir. Sünnet yoluna uyulması hayatın ayet ve hadisler ışığında düzenlenmesi kişiler için öncüdür. Belirli zikirlerle Allah yolcusu olan bu insanlar hem hayatlarına devam ederek hemde sünnet olan şekil gibi farz ve haramlara dikkat ederek güzel bir Müslüman olmaya çalışırlar. Hayatlarına devam ederken bir yandan da nefislerini terbiye etmeye çalışırlar.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir?


A) Hanbelilik B) Hanefilik C) Maturidilik D) Şafiilik


2. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yaygın olan tasavvufi yorumlardan biri değildir?


A) Eş’arilik B) Mevlevilik C) Nakşibendilik D) Yesevilik


3. I. Türkistan’da doğmuştur.
II. Hikmet adı verilen şiirleri “Divan-ı Hikmet” adlı eserinden toplanmıştır.
III. Yetiştirdiği öğrenciler Orta Asya ve Anadolu’da İslam’ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Yukarıdaki sözü edilen ünlü mutasavvıf kimdir?


A) Muhammed Bahauddin Nakşibendi
B) Ahmet Yesevi
C) Hacı Bektaş Veli
D) Abdülkadir Geylani


4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?


A) Mevlevilik → Mevlana’nın görüşleri doğrultusunda oluşmuş tasavvufi bir yorumdur.
B) Maturidilik → İmam Maturidi’nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış itikadi bir mezheptir.
C) Şafilik → İmam Şafii’nin görüşleri doğrultusunda oluşmuş fıkhi bir mezheptir.
D) Hanefilik → Ahmet bin Hanbel’in görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış fıkhi bir mezheptir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 128 Cevapları


5. I. Maturidilik
II. Eş’arilik
III. Kadirilik
IV. Malikilik

Yukarıdakilerden hangileri inançla ilgili yorumlardandır?


A) I, III B) III, IV C) I, III, IV D) I, II


6. İnsanın kötü davranışları terk edip güzel huylar edinmesini, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını davranış hâline getirmesini amaçlayan düşünce biçimine ve hayat tarzına ne ad verilir?


A) Fıkıh B) İtikat C) Mezhep D) Tasavvuf


7. Alevilik-Bektaşilik kültüründe cem sırasında yerine getirilmesi gereken bazı görevler vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilikte cem törenini yönetmekle görevlidir?


A) Bekçi B) Dede C) Musahip D) Saka


8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik-Bektaşilik kültüründe yol kardeşliği anlamına gelir?


A) Gülbank B) Musahiplik C) Razılık D) Semah


C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


Cevap :
(D ) Alevilik-Bektaşiliğin oluşumunda, Hacı Bektaş Veli’nin görüşleri etkili olmuştur.
( Y) Maturidilik, İmam Âzam Ebu Hanife’nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir
mezheptir.
(D ) Alevilik-Bektaşilikte musahiplik , muhacir-ensar kardeşliğine dayandırılır.
( Y) Gülbank, Nakşibendilikle ilgili bir kavramdır.
( D) Tasavvuf, insanı ahlaken yüceltmeyi, nefsi kötülüklerden arındırmayı ve insana
erdemli davranışlar kazandırmayı amaçlayan bir ilim dalıdır.
( Y) Yeseviliğin kurucusu, Mevlana’dır.
( D) Cemin yapıldığı yere cemevi denir


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 129 Cevapları


Ç. Ünitemizde geçen bazı önemli kişi, kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz.


Cevap :

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129 Cevapları GÜN Yayıncılık
“7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Sayfa 127-128-129”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İslam dinindeki farz ve vacip dışında sünnet veya günlük hayatımızdaki davranışlarımız Ayrıca in hakkında çeşitli farklılıkları tartışmak ve değişik bir şekilde İslam dinine uygulamak mümkün olabilmektedir. Peygamber efendimiz sahabeler İslam’ın ve imanın şartlarının dışında çeşitli konularda farklılık olabileceğini hal ve davranışlarında Ayrıca sözlerinde ifade etmiştir.Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayeti kerimeler İslamın şartları ve imanın şartları Ayrıca farz kadar kıymetli olan vacipleri yerine getirmek her Müslümanın yapması gereken hal ve davranışları arasında yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.