6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59-64-67 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Yeni Yurt Anadolu Metni Cevapları Sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67


Yeni Yurt Anadolu Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 59 Cevapları


Soru : Anadolu’nun tarih boyunca uygarlıklar ve devletler tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Anadolu tarih boyunca uygarlık ve devletler tarafından yerleşim yeri olduğu gibi uygarlığın başladığı yerdir. Aynı zamanda yapılan son kazılarda bilindiği gibi tarih ve uygarlık Anadolu’nun göbeğinde başlamıştır. Anadolu uygarlığın doğduğu yerde ilk yazı ilk para ilk yazılı anlaşma ilk krallıklar ilk ticari yolları Anadolu’da bulunmaktadır. Anadolu bir Merkez bir beşik durumundadır Bunun sebebi;

  1. Anadolu eski iki kıtanın tam ortasında köprü vazifesi gören uygarlıkların kesiştiği nokta verimli topraklara sahip verimli su havzalarının olduğu bir yerdir.
  2. Üç tarafı denizlerle çevrili olması doğal limanların sahip olması ticari yolların buradan sebep olmuştur.
  3. İklim olarak dört mevsimi yaşayabilen insanlara kolay yerleşim imkanı sunan verimli topraklarının uygun arazi tipinin hayvancılığa ve tarıma elverişli olması
  4. Savunulması kolay olan bir coğrafi yapısı bulunmaktadır.
  5. Farklı uygarlıklara büyük krallıklara ev sahipliği yapmasından dolayı doğal bir zenginliği vardır Bu da diğer ülkelerin buraya sahip çıkması için bir savaş sebebi haline gelmiştir.
  6. Su kaynakları bakımından zengin yeraltı ve yer üstü zenginliği bulunan bir yerdir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 64 Cevapları


Düşünelim Tartışalım


Soru : Öğrendiklerinizden yola çıkarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Anadolu nasıl Türk yurdu hâline gelmiştir?


Cevap :
Anadolu Büyük Selçuklu imparatoru Sultan Alparslan tarafından 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatorluğu’na karşı kazanılan Zafer ile kapıları Türklere açılmıştır.
Bu savaş sonrasında Sultan Alparslan bölgeyi Türkleştirmek amacıyla komutanlarına beylikler vererek Anadolu’da ilk Türk beyliklerini kurdurmuştur. Bu beylikler daha sonra birleşerek Anadolu Selçuklu devletini kurmuştur. İlk kurulan Anadolu’daki beylikler Saltuklular, Danişment Artuklular, Çaka Beyliği, Mengücekler saydığımız bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynamış Anadolu Selçuklu kurulana kadar bölgeye hakim olmuş Bizans’ın gücünü kırmıştır.


Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon savaşlarının etkileri nelerdir?


Cevap : Pasinler Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları olmuş savaşlardır.
Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans İmparatorluğu’nun arasında yapılmış olan ilk savaştır dünya tarihinde ilk büyük Meydan Muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Pasinler Savaşı’nı büyük Selçuklu İmparatorluğu zaferle sonuçlandırılmış Anadolu’yu hakimiyet altına almaya başlamıştır.
1071 Malazgirt Savaşçı Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır Sultan Alparslan bu zaferle Anadolu’nun kapılarını açarak Anadolu’da Türkleşme hareketleri başlatmış bu savaş sonrasında ilk Türk beylikleri Anadolu’da kurulmuştur.
Miryokefalon savaşı Malazgirt zaferinden 105 yıl sonra yapılmış bir savaş olmasına rağmen etkileri Türk nüfusu adına büyük olmuştur. Malazgirt yenilgisinden beri Anadolu’yu geri alabilecek umudu olan Bizans Miryokefalon da uğradığı hezimetle bu ümidi tamamen yok olmuştur. Türk akınlarının devam etmesi sonucu Bizans geriye çekilerek topraklarını koruyabilme politikası gütmeye başlamış savunma haline geçmiştir.
Ege sahil şeridi dışındaki tüm Anadolu Türklerin eline geçmiştir bu zaferle Haçlı Seferleri’nin doğurduğu olumsuzluklar ortadan kaldırmış, Sultan Kılıçarslan başta halifeye daha sonra komşu hükümdarlara zafername göndermiştir. Bu zafer İslam dünyasında Bayram Sevinci gibi karşılanmıştır.


Görseli Yorumlayalım


Soru : Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’da inşa edilen mimari eserlerden bazıları verilmiştir. Görselleri ve alt yazılarını inceleyerek bu eserlerin hangi amaçlarla yapıldığını tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59-64-67 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64-65-66-67 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Cevap :
1. Resim : Gevher Nesibe şifahanesi Anadolu Selçuklu hükümdarları döneminde yapılmış olan tıp biliminin öğretildiği ve de hastane olarak kullanılan bir merkezdir günümüzdeki araştırma hastaneleri veya üniversite hastaneleri gibidir yani burada Tıp öğrencileri hem eğitim görürler hem de öğrendiklerini uygulama alanı bulurlar.
2. Resim : Cemaleddin Ferruh Darüşşifası Anadolu Selçuklu döneminde yapılmış olan bu Yapı bugünkü hastaneler sağlık ocakları gibi çalışan ve de çeşitli ilaçların geliştirildi bir çeşit eczane görevi yapmaktaydı.
3. Resim : Alaaddin Cami Anadolu Selçuklu döneminde kurulan dünyanın en büyük camisidir ibadethane olarak kurulmuş ve de içerisindeki bulunan kümbet’te Selçuklu hanedanlarının Büyük kısmının mezarları bulunmaktadır.
4. Resim : İkinci Kılıçarslan Kervan Sarayı Anadolu Selçuklu döneminde yapılmış olan ticaret yolu üzerinde bulunan kervanların güvenliği ve konaklama amacıyla inşa edilmiş olan ticaretin güvenli bir şekilde yapılmak amacıyla Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticarete verdiği önemi gösteren bir eserdir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 67 Cevapları


Araştıralım Paylaşalım


Soru : Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yapılan kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun Türkleşme sürecine yaptığı katkıları araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Türkiye Selçuklu döneminde yapılan kültürel faaliyetler Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynamıştır o dönemde yapılmış olan mimari eserler bilimsel çalışmalar düşünürler Anadolu’nun daha hızlı Türkleşmesini sağlamıştır.
Mevlana Ahi Evran gibi Bilge kişilerin Anadolu’da bulunması Anadolu halkını hoşgörülü barışçıl diğer milletlerle iyi geçilmesine sağladığı gibidir.
Usta Kalfa Çırak ilişkisinin olduğu sistem içerisinde halka zanaat yapmayı öğretmişler. Bu teşkilat Osmanlı dönemine kadar gelmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti birçok Kervansaray şifahane Cami medrese gibi eğitim ilim Ticaret merkezleri haline getirdiği hizmetleri halka sunarak Türkleşme de büyük rol oynamıştır.


Sıra Sizde


Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’ya giren Türkler; fethettikleri yerlerde kervansaray, medrese, cami, han, külliye gibi yapılar inşa ederek kalıcı eserler bıraktılar. Anadolu’da ticaret yapan tüccarların konaklayabileceği kervansaraylar sayesinde ticaret yollarının güvenliğini sağladılar. Medreselerde bilim ve sanata önem vererek Caca Bey, El Cezeri gibi bilim insanları ve Ahi Evran, Mevlânâ gibi düşünürlerin yetişmesini sağladılar.

Soru : Yukarıda verilen durumların, Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecine katkıları neler olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız.


Cevap :
Türkler Anadolu’ya 1071 Malazgirt zaferinden sonra yurt edinmek için yerleşmeye başladılar. Bu zaferden sonra fethettikleri bölgelerde halka hizmet amacıyla Cami hangi külliye medrese gibi yerler yaparak halka hizmet etmeye başladılar.
Bu sayede halk Devleti’ne tam güvenilir hale gelmiştir. Ayrıca Kervansaray yaparak Anadolu’da ticaret yapan yerli ve yabancı tüccarları devlet koruması altına alarak ticarette güven ortamı oluşturmuş ülke içerisinde ticaret yapmak isteyene kolaylıkla seyahat edebileceği konaklayabileceği malının güvende olabileceği yerler inşa etmiştir.
Ticaretin olduğu ülke doğal olarak zenginleşmeye ve de halkının da refah seviyesi yükselmeye başlamıştır. Ayrıca bilim insanları ve düşünürler sayesinde halkta hoşgörü Barış’ın tuttum olurmuş bölgenin yerli halkı ile Türkler kolaylıkla kaynaşmaya başlamıştır. Bu sayede Türklere karşı diğer milletlerce güven ortamı oluşmuş Anadolu’nun Türkleşmesi hız kazanmıştır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Türklerin Yeni yurt arayışları Anadolu topraklarını bulunca ve burada yerleşince sona ermiş Anadolu topraklarının ne kadar kutsal olduğunu ve ne kadar verimli olduğunu gördükten sonra burada yerleşmeye karar vermişlerdir. Anadolu toprakları geçmişte Selçuklu devleti Osmanlı devleti ve birçok medeniyetin yerleştiği önemli Topraklar arasında yer alır.. bunun örneği elbetteki tarihi eserlerle görebilmekteyiz tarihi eserlerin geçmişte birçok medeniyetlerin Anadolu topraklarında yaşamış olduklarını ve burada bırakmış oldukları uygarlıkları ve kültürü görebilmek oldukça mümkündür.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.