7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 4. Ünite: Zaman İçinde Bilim Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 147 148 149


4. Ünite: Zaman İçinde Bilim Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları   


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Doğru ) 1. Bilginin korunması ve aktarılmasında yazıdan önce resimler kullanılıyordu.
( Yanlış ) 2. Mısırlılar parşömen denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.
( Doğru ) 3. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim süreklidir.
( Yanlış ) 4. Fârâbi, İslam dünyasına “0” rakamını tanıtan bilgindir.
( Doğru ) 5. Piri Reis, fizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
( Yanlış ) 6. 15-20. yüzyıllarda Avrupa’daki gelişmeler günümüz bilimsel birikiminin oluşmasını sağlamıştır.
( Doğru ) 7. Buhar makinesinin icadı coğrafi keşiflere neden oldu.
( Yanlış ) 8. el-Harezmî gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini gözlemlemiştir.
( Doğru ) 9. Ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.


Ali Kuşçu, Bruno, tren, matbaa, Nizamiye Medreseleri, telgraf, çivi yazısı, Galilei, Cihannüma


10. Sümerler kil tabletler üzerine çivi yazısı ile yazı yazmışlardır.
11. Çinlilerin icat ettiği matbaa bilginin yaygınlaşmasını ve aktarılmasını kolaylaştırmıştır.
12. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medreseleri adı verilen okullar açıldı.
13. Astronomi ve matematikle uğraşan Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde medresede
görevlendirildi.
14. Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop yapan Galilei Ay’ın yüzeyini inceledi.
15. Buhar makinesi sayesinde tren kara yolu taşımacılığında kullanılmaya başlandı.
16. Samuel Morse’un geliştirdiği telgraf iletişim alanında büyük gelişmelerin öncüsü oldu.
17. Düşüncelerinden dolayı yargılanan bilim insanlarından Bruno ölüm cezası ile cezalandırıldı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları   


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


19. I. Mısırlılar bir çeşit resim yazısı kullandılar.
II. Fenikeliler seslere dayalı bir alfabe icat ettiler.
III. Romalılar, Roma alfabesi için Yunan alfabesinden esinlendiler.
IV. Sümerler kil tabletler üzerine yazdılar.

Yukarıda yazının gelişimi ile ilgili karışık olarak verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) I-III-II-IV B) IV-II-III-I C) IV-I-II-III D) III-IV-I-II


20. Orta Çağ’da Türk-İslam medeniyetinde bilimsel gelişmeler büyük hız kazandı. Bilimsel gelişmelerin öncülüğünü Abbasiler yaptı. Abbasi halifeleri bilgin, şair, sanatçı ve yazarları himaye ettiler. Darü’l-Hikme adıyla akademinin kurulmasını sağladılar. Burada yabancı dillerden eserler tercüme edildi. Gözlemevleri, hastaneler, kütüphaneler açıldı. İbn-i Sînâ, Biruni gibi bilginlerin eserleri uzun yıllar Avrupa’da üniversitelerde okutuldu.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Orta Çağ’da Türk-İslam medeniyeti bilim alanında Avrupa’dan ileridir.
B) Türk-İslam medeniyeti başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.
C) Yöneticiler bilimin gelişmesini desteklemişlerdir.
D) Avrupalılar Müslüman bilginlerin çalışmalarını takip etmişlerdir.


21. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının ve geliştirilmesinin sonuçlarından biri değildir?


A) Yeni düşüncelerin yayılmasını sağladı.
B) Bilimsel birikim geniş kitlelere yayıldı.
C) Okuma yazma öğrenen insan sayısı arttı.
D) El yazma eser üretimi yaygınlaştı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları   


22. I. Matbaanın icadı
II. Kütle Çekim Kanunu’nun keşfi
III. Buhar makinesinin icadı
IV. Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatı

Yukarıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi 20. yüzyılda uzay alanındaki çalışmalara doğrudan katkı yapmıştır?


A) I B) II C) III D) IV


23. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde özgür bir düşünce ortamı olduğunu göstermektedir?


A) Farklı dinden bilginlerin din değiştirmeye zorlanmadan çalışması
B) Yabancı dillerden Arapçaya tercümeler yapılması
C) Çok sayıda kitabın yer aldığı Darü’l-Hikme’nin açılması
D) Darü’l-Hikme’de her bilim dalı için ayrı bölümün olması


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


24. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında zaman içinde farklı yöntem ve araçların kullanılmasının sebepleri nelerdir?


Cevap: Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında zaman içinde farklı yöntem ve araçların kullanılmasının sebepleri nelerdir?

Sürekli olarak Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması büyük bir önem arz etmiştir. Geçmiş dönemlerde el yazmaları, taş tabletler, kil taşları ve sonunda matbaa yardımıyla bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması hızlı bir şekilde sağlandı.

Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında temel sebepler insanların en ucuz, en hızlı ve en güvenilir şekilde bilgilere kolay bir şekilde ulaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.


25. Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz.


Cevap: Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz.

İnsanlar sürekli olarak bilginin sürekliliğine özen göstermişlerdir.  Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişimler ilk olarak kil tablet ve taş oymacılığı ve kağıtlar ve el yazmacılığıyla bir çok eser zor şartlarda ve pahallı bir şekilde devamlılık sağlandı. Ancak matbaanın icadıyla birlikte Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim tamamlanmış oldu.


26. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir?


Cevap: Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir?

Türk İslam devletlerinde tarih boyunca bilime ve bilgiye çok önem verilmiş bilim alanında ve bilimsel araştırmalara bizzat devlet tarafından ve Sultan tarafından destekler verilmiştir. İslam flozofları kimya, fizik, biyoloji ve gök bilimi olan astroloji de ileriye gitmişler, dünyanın yuvarlak olduğunu, güneşin hareketlerini, yıldızları ve gezegen hareketlerini o zaman dan keşfetmişlerdir.

O dönemde Avrupa astroloji ile uğraşanlar büyücü olarak nitelerken Müslüman astrologlar dünyanın yuvarlak olduğunu vede kıtalar arası haritaları çizecek kadar gök bilimini biliyorlardı.


27. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına etkileri nelerdir?


Cevap: 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına etkileri nelerdir?

15. Yüzyıldan itibaren almayanda başlayan kiliseye karşı başkaldırı olarak bilinen reform hareketleri ile skolastik düşünce yıkılmış, eğitimde kilisenin hakimiyeti sona ermiştir. Bunun sonucunda serbest kalan eğitim pozitif şekilde gelişmiş, mantıklı bilimsel gelişmelerin önü açılmış, İtalyada Rönesans gerçekleşmiştir.

Rönesans in sonucunda Arap filazoflarının yaptıkları araştırmalar latinceye çevrilerek bilimin alt yapısı yeniden oluşturulmuş, Avrupa bilim ve teknikte sıçrama gerçekleştirmiştir. Sanayi inkılabı ile birlikte fransada ve İngiltere de Buharlı motorlar fabrikaları kurulmuş, Avrupa bugün özgür ve elit yaşamına ulaşmıştır.


28. Günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da bilim alanındaki gelişmelerin etkisini açıklayınız.


Cevap: Günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da bilim alanındaki gelişmelerin etkisini açıklayınız.

Avrupa’da bilimin gelişmesinin birinci sebebi coğrafi keşifler dir. Coğrafi keşiflerin sayesinde atlas okyanusu kıyılarında yeni limanlar oluşmuş altın ve gümüş değer kazanmış. Burjuva kesimi gelişmiş ve zenginleşmiştir. Zenginleşen Avrupa reform hareketleri ile dini Sosyal yaşantının üstünden kaldırmayı başarmışlardır.

Bunun sonucunda Rönesans hareketleri yapılarak Fransa, Almanya , İngiltere, İtalya başta olmak üzere Avrupa devletlerinde edebiyat, güzel sanatlar, bilim ve teknik alanında gelişmeler sağlanmıştır. Matbaa bulunmuştur ve kitaplar tüm dünyada kolayca  ulaştırıldı. Fransız ihtilali ile kral yönetiminin baskıları kaldırıldı. Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak egemenlik halka verildi.

Eşitlik adalet, özgürlük, milliyetçilik, laiklik gibi terimler geldi. Bunun sonucunda sanayi inkılabı yapılarak bugünkü kullandığımız bilimsel gelişmelerin temeli o tarihte atılmış oldu.


29. Bilimsel gelişmelerin daha çok demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nelerdir?


Cevap: Bilimsel gelişmelerin daha çok demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nelerdir?

Günümüzde bilimsel bilgiye dayanmayan herhangi bir teknolojik gelişme mümkün değildir. Toplum bilimin yol göstericiliği olmadan herhangi bir toplumsal gelişimin gerçekleşmesi olanaksız hale gelir.

Onun için demokrasinin olduğu özgür düşünce ve fikirlerin rahatça ifade edilebildiği toplumlar ilimde ileriye gitmiş vede teknoloji gelişmiştir. Fikirlerin özgür olabilecekleri tek yönetim şekli demokratik sistemdir.

Diğer yönetim şekilleri insan fikirlerini ve düşüncelerini baskı altında tutarak insanların gelişimini her daim engellemiştir.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran medeniyet. ( Asurlar )
2. Mısır medeniyetinde kullanılan yazı türü. ( Hiyeroglif )
3. Marconi’nin icadında önemli pay sahibi olduğu buluş. ( Radyo )
4. İslam dünyasında “ikinci öğretmen” olarak tanınan bilgin. ( Farabi )
5. İbn-i Haldun’un bir eseri. ( Mukaddime )
6. Galilei’nin düşüncelerinden dolayı yargılandığı mahkeme. ( Engizisyon )
7. Galilei ve Newton’ın geliştirdiği astronomik gözlem aracı. ( Teleskop )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 20.yüzyılda Çinliler uzaya roket göndermiştir.Bu da teknolojinin bir adım daha gelişmesi demektir.Her gün teknoloji üzerine daha da çalışma yapılmaktadır.Her zaman teknoloji ilerlemeye devam etmektedir.İnsanlar teknoloji alanlarında çalışmalar yaptığı için teknoloji daha da büyümektedir.Her zaman teknoloji sayesinde insanların hayatı daha da kolaylaşmaktadır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.