7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201-202-203 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 6. Ünite: Yaşayan Demokrasi Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 201 202 203


6. Ünite: Yaşayan Demokrasi Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Doğru ) 1. Kurultay, Türk tarihindeki demokratik uygulamalara örnek verilebilecek bir kurumdur.
( Yanlış ) 2. Türk tarihindeki ilk anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında hazırlanmış ve uygulanmıştır.
( Doğru ) 3. Atatürk, çok partili hayatı demokrasinin bir parçası olarak görmekteydi.
( Doğru ) 4. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara devletin yardım etmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri ile örtüşmektedir.
( Yanlış ) 5. Sınıf başkanının öğretmen tarafından seçilmesi demokratik bir uygulamadır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.


Serbest Cumhuriyet Fırkası, çoğulculuk, antidemokratik, medya, Atina, sosyal devlet


6. Tarihte bilinen ilk demokratik yönetim Atina şehir devletinde görülmüştür.
7. Çoğulculuk  demokrasinin temel ilkelerindendir.
8. Mustafa Kemal, çok partili hayata geçilmesi için Serbest Cumhuriyet Fırkası adında bir partinin kurulmasını desteklemiştir.
9. Devletimizin kimsesizlere, yaşlılara, fakirlere destek olması sosyal devlet anlayışına bir örnektir.
10. Demokratik değerlere ve demokrasinin ilkelerine uymayan antidemokratik uygulamalar insan haklarının ihlaline de neden olur.


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201-202-203 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201-202-203. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları 


Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


12. • Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
• Şehrin dışından gelen saldırılarda birlik olunacak ve şehir savunması birlikte yapılacaktır.
• Yahudiler dinlerinde serbest olacaktır.
• Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır.


Medine Sözleşmesinin maddelerine göre Hz. Muhammed’in yönetim anlayışı ile ilgili hangisi doğrudur?


A) Tek başına karar alıp uygulamıştır.
B) Yalnızca Müslümanların çıkarlarını korumuştur.
C) İnsan haklarına değer vermiştir.
D) Başkalarının sorumluluğunu üzerine almıştır.


13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birine yer verilmiştir?


A) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi B) Tanzimat Fermanı
C) Magna Carta Libertatum D) Hammurabi Kanunları


14. Mustafa Kemal Atatürk: “Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse
Mecliste tartışma daha serbest olur.” Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, s. 96 (Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün sözüne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?


A) Atatürk, çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir.
B) Atatürk, iktidar partisinin daha da etkili olmasını istemektedir.
C) Atatürk, yeni bir parti kurmak ve partinin başkanı olmak istemektedir.
D) Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmak istemektedir.


15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin amaçlarından biri değildir?


A) Adil olma B) Ekonomik koşulları iyileştirme
C) Huzur ve güvenliği sağlama D) Ücretli sağlık hizmeti verme


16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde antidemokratik uygulama söz konusudur?


A) Ailem benimle ilgili aldığı kararlarda görüşümü alır.
B) Kardeşime karşı anlayışlı olurum.
C) Sınıftaki ön sıraya oturma hakkı sadece benimdir.
D) Okul başkanlığını oy kullanarak belirleriz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları 


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


17. Antidemokratik uygulama ne demektir? Örneklerle açıklayınız.


Cevap: Antidemokratik uygulama ne demektir? Örneklerle açıklayınız.

Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın yada düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulundurduğu toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimine demokrasi denir.

Bu uygulamanın dışında yapılan insanların özgürce seçimini iptal eden veya seçme hakkını ortadan kaldıran haber alma ve basın özgürlüğü vveya insanları baskı altına alarak inanışlarını dillerini değiştirmeye veya asimile etmeye çalışmak anti demokratik eylemlere girer.

Adı demokratik görünen fakat tamamen Antidemokratik olan birçok ortadoğu ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkeler başta ırak, iran, suriye, Afganistan, Suudi Arabistan, antidemokratik ülkelere örnek olarak verilebilir.


18. TBMM ile demokratik ilkeler arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.


Cevap: TBMM ile demokratik ilkeler arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.

TBMM deki demokratik ilkelerden bir tanesi seçme ve seçilme hakkıdır. Bunu örnekleyecek olursak eğer bir belediyeye veya muhtarlığı aday olursak bu bizim seçilme hakkımızı kullanmamız anlamına gelir. İnsanların seçim sırasında oy kullanmaları ise seçme haklarını kullanmaları demektir.

Demokratik haklardan bir tanesi olan basın yayın özgürlüğü hakkı ile ilgili örneklendirme yapacak olursak bir gazetenin açılması vede aldığı haberleri tarafsız olarak halka duyurmaya çalışması basın yayın özgürlüğüne örnektir.


19. Atatürk’ün yönetim anlayışı demokratik midir? Neden?


Cevap: Atatürk’ün yönetim anlayışı demokratik midir? Neden?

Atatürk kurtuluş savaşının ilk günlerinden itibaren kongreler ve mitingler yaparak halkı milli mücadeleye teşvik etmiş, daha sonra TBMM’nin açılması ile devletin halk egemenliğine olacağının sinyalini vermişti.

TBMM içerisinde oy çokluğuyla başkan seçilmiş vede kurtuluş savaşına liderlik yapmıştır. Milli mücadeleyi halka dayandırarak, halkın demokratik olarak bağımsızlık hakkını savunmasını sağlamıştır.

Kurtuluş Savaşı sonrasında saltanat kurumunu kaldırarak, Cumhuriyeti ilan etmiş devletin yönetim şeklini demokratikleşme hamlesi olarak yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı döneminde terakki Perver cumhuriyet fıkrasının kurulmasında daha sonra serbest cumhuriyet fıkrasının kurulmasına ön ayak olarak siyasi demokratikleşme hareketlerini desteklenmiştir.


20. Devletimizin kimsesiz çocuklara sahip çıkması onun hangi özelliğinin bir sonucudur? Neden?


Cevap: Devletimizin kimsesiz çocuklara sahip çıkması onun hangi özelliğinin bir sonucudur? Neden?

Devletimizin kimsesiz çocuklara sahip çıkmakla sosyal bir devlet olduğunu ortaya koyar. Sosyal devletler kendi vatandaşlarına sahip çıkarak onları güvence altına alırlar. Böylece her vatandaş koruma altına alınarak kazanılmış olur. Toplumda başı boş kalmış her birey , sahip çıkılmazsa kötü insanların eline düşmesi ve kötü davranışlar kazanılması kaçınılmaz olur. Ancak devlet bu çocuklara kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları imkanlar kazandırıp, maddi ve manevi olarak doyumlarını sağlarsa, bu çocuklar çok iyi yerlere gelirler.

Büyüyüp meslek sahibi olan bu çocuklar, devletlerine bağlı ve zor zamanlarında ellerinden tutan bu devlete sadık olarak büyümüş olurlar. Bunun için sosyal devletler bir görev olarak vatandaşlarına sahip çıkarlar. Kimsesiz çocuklar zaten duygusal olarak yıkıma uğramış olan çocuklardır. Bu çocuklar kimseleri olmadıkları için gelecek olan zararlara karşı savunmasızdır. Bu yavrucaklara sahip çıkılması ülkenin düzeni ve zayi olmamaları için şarttır. Bizlerde bu gibi kimseler gördüğümüz zaman onlara elimizden geldiği kadar ılımlı davranmalı ve onların yaralarını sarmasında yardımcı olmalıyız. Düşünceli insanlara yakışan davranış budur.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. İlk Türk devletlerindeki demokratik nitelik taşıyan meclis. ( Kurultay )
2. Demokrasinin ilk uygulandığı şehir. ( Atina )
3. Demokrasinin temel ilkelerinden biri. ( Seçim )
4. Ülkemizin yönetim biçimi. ( Cumhuriyet )
5. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ortaya çıktığı ülke. ( Fransa )
6. Demokrasiye aykırı olan. ( Antidemokratik)
7. Atatürk’ün çok partili hayata geçiş için açılmasını istediği siyasal kuruluşlar. ( Parti )
8. Ülkemizde yasa çıkarılan yerin kısa adı. ( Tbbm )
9. Osmanlı Devleti’nde devleti yönetenlerin karar aldığı yer. ( Divan )
10. İlk Türk anayasası. ( Kanuni Esasi )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201-202-203 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201-202-203. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 7. Sınıf sosyal bilgiler kitabı 201 202 203 teki soruları bakarak cevapladım derslerime yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu sorulardaki cevaplara bakarak kendimi değerlendirdim ve bana çok yardımcı oldu.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.