6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Tarihe Yolculuk Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 100, 101, 102, 103


2. Ünite Tarihe Yolculuk Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı


A ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


Çinliler ensar Hz. Osman muhacir Asya Hun kut Türeyiş Kavimler Göçü Kutluk Göç Ahi Teşkilatı


1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve ÇİNLİLER arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.

2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce KUT denir.

3. KAVİMLER GÖÇÜ sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

4. GÖÇ ve TÜREYİŞ Uygurlara ait destanlardır.

5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan HZ. OSMAN Dönemi’nde çoğaltılmıştır.

6. AHİ TEŞKİLATI Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.

7. Orhun Abideleri GÖKTÜRK Devleti zamanında yazılmıştır.

8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara MUHACİR, Medine’de onları karşılayıp misafir eden Müslümanlara ise ENSAR denir.


B ) Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz. 


9. Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı (Yusuf Has Hacip)
10. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu (Karluklar)
11. Mekkeli müşriklerin Medineli Müslümanları hukuken tanımaları (Hudeybiye Antlaşması)
12. Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecine girmesine neden olan olay (Kösedağ Savaşı)
13. UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadolu’daki ilk külliye (Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası)
14. Avrupalıların kâğıt, pusula, matbaa ve barutu öğrenmesine sebep olan gelişme ( Haçlı Seferleri)


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı


15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.


Cevap: Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.

Orta Asya’dan Türklerin göç etmesinin sebepleri iklim iklim değişikliği ve kuraklık Türkler hayvancılıkla uğraşan bir topluluktu kuraklık otlakların kurulmasına sebep olmuştur hayvanların ortak bulmak için Türkler göçmek zorunda kalmışlardır.

Türklerin göç etmesinin sebeplerinden bir tanesi de salgın hastalıkların yaşayışı şekilde etkilemiştir Türk boyları arasında çıkan kan davaları anlaşmazlıklar Türklerin göçleri ne sebep olmuştur.


16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.


Cevap: Tarihi İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.

Tarihi İpek Yolu doğu ve batı kültürüne olan etkisi tarih boyunca kendisini göstererek İpek Yolu’nun geçmiş olduğu bölgelerde var olan devletler ve milletler birbirinden etkilenerek yeni bir kültür sentezi meydana geldiğini ifade etmek gerekmektedir.

Tarihi İpek Yolu geçmiş olduğu yollarda doğunun giyimi kuşamı yiyecekleri ve konuşmasını içinde barındırarak Batı hattını izleyerek buradan ülkelerin içinden geçmesi ve Ticaret yapması sonucunda Doğu kültürünü bu buralara aktarması ve batı kültüründen de giyecek yiyecek konuşma örf ve adet gibi kültürlerden de etkilenerek yeni bir sentezini ortaya çıktığını tarih boyunca göstermiştir.


17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir mal gibi alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.


Soru : Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumda yaşanan değişiklikleri yazınız.


Cevap: Metine göre İslamiyet ile birlikte ; hoşgörü ve adalet içinde bir toplum olmaya başlandı. Kız çocukları utanç sayılmayarak batıl inançlardan kurtuldular. Putlar gibi el ile yapılan eşyalar yerine tek yaratıcı olan Yüce Allah c.c inancı yaygın oldu. Kölelere haklar verildi.


18. Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.


Cevap: Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.

1071 Malazgirt zaferinden sonra görevlendirilen beyler Anadolu’nun yurt edinmesi için çalışmalara başladılar, bu beyler Danişment Ahmet Gazi, Süleyman Şah, Mengücek, Saltuk ve Artuk beydir. Kurdukları beyliklerle bölgedeki Bizans hakimiyetini kırdılar haçlılarla mücadele ettiler.Hakimiyetlerini sürdürdükleri bölgelerde medreseler kervansaraylar hastaneler köprüler yaparak Anadolu’nun kültürüne katkı sağladılar.


19. Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.


Cevap: Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri yazınız.

Türkler konargöçer Göçebe hayatları ile İslamiyeti geçmeleriyle yurt edinme duygularına dönmüş yurt edinmeleri sonucunda yerleşik hayata geçmiş mimari gelişmiş bunun yanında Türkçe yazdıkları edebi eserler oluşmuş. Semerkant gibi eğitim merkezleri oluşmuş el sanatları hayvancılık tarımsal yönde gelişmeler yapılmış pazarlar kurulmuş Ticaret önem kazanmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı


D ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


20. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?

A) Yerleşik hayata geçmeleri B) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları D) Mani dinini benimsemeleri


21. Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?

A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması
B) Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi
C) Ekonomik hayatın canlanması
D) Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi


22. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.

I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.
II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.
III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.

ilk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve III D) Yalnız III


23. “Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”

Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur. B) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.
C) Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur. D) İpek Yolu önemini kaybetmiştir.


24. I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî II. Hacı Bektaşı Veli III. Firdevsî

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?


A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı


25. Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.

Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?


A) Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek
B) Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak
C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek
D) Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak


26. “Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu
B) Çin’de yeterince verimli toprak olmaması
C) Eski vatanlarını bırakmak istememeleri
D) Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak


27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?

A) Otlakların yetersizliği B) Boylar arası mücadele
C) Dünyayı fethetme arzusu D) Çin entrikaları


28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?


A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Selçuklular D) Uygurlar


29. Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?


A) Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur.
B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.
C) Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
D) Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı 2. Ünite Tarihe Yolculuk Ölçeme ve Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınız çok sevdim sizler harika bir eğitim sitesiniz.

  2. Uzun sürecek olarak sosyal bilgiler değerlendirme cevaplarını buradan kolaylık yaptım çok teşekkürler arkadaşlar

  3. Türklerin Anadoluya göç etmesinin en büyük sebebi Asya’da geçen zorlu kış ve çorak arazisi bundan dolayı Anadoluya doğru göç etmeye başlamışlardır

  4. Kuzenlerimle beraber tarihte olan olaylar hakkında bilgilendim .Değerlendirme sorularıyla çözümlerini yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  5. Çok iyiydiniz ama çok uzun yazılar vardı deftere yazmak zorunda kaldım o yüzden biraz daha kısa yazın lütfen 

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.