6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239-240 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240


6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 234


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.


1. Halkın kendi kendini yönetmesine ne denir?


Cevap : Demokrasi


2. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere oluşturdukları örgütlenmeye ne denir?


Cevap : Siyasi parti


3. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve Genel Ağ gibi basın yayın organlarının tümüne ne denir?


Cevap : Medya


4. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekline ne denir?


Cevap : Cumhuriyet


5. Ülkemizde on sekiz yaşına giren her vatandaşın yerine getirmesi gereken vatandaşlık sorumluluğu nedir?


Cevap : Oy kullanmak


6. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde son derece etkili olmuş ve darbeye karşı direnişin temsilî hâline gelmiş kişinin adı nedir?


Cevap : Ömer Halisdemir


7. Farklı düşüncelere sahip olan insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve yönetimde temsil edilmesine ne denir?


Cevap : Çoğulculuk


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 235


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?


Cevap : Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 3. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?


Cevap : . 1, 3, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :
2, 4 ve 7. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.
2. Oligarşi yönetim biçiminde halkın yönetimde söz hakkı yoktur.
4. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sağlıklı ve 20 yaşına giren her erkek askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür.
7. Monarşi yönetim biçiminde yöneticiler halka karşı sorumlu değildir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239-240 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239-240 Cevapları Anadol Yayıncılık”

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 236


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :

 1. ( Yanlış ) Demokrasinin olduğu ülkelerde bireyler sadece ülke yöneticilerinin belirlediği siyasi partiye oy verebilir.
 2. ( Doğru ) Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır.
 3. ( Doğru ) Ülkemizde yöneticiler ülke yönetimiyle ilgili karar alırken halkın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
 4. ( Doğru ) Demokrasi, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.
 5. ( Doğru ) Ülkemizde bireylerin hak ve sorumlulukları anayasal güvence altındadır.
 6. ( Yanlış ) Monarşi, demokrasinin temel ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda en uygun yönetim şeklidir.
 7. ( Yanlış ) Türk tarihinde, kadınlar toplumsal hayatın önemli bir parçası olmuştur.
 8. ( Yanlış ) Toplumda kimseye pozitif ayrımcılık yapılmamalıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


Cevap :

 1. Demokrasilerde hukuk üstünlüğü ilkesi vardır.
 2. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek kişide toplanması  kuvvetler birliği olarak adlandırılır.
 3. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe  kamuoyu adı verilir.
 4. Demokrasinin olduğu ülkelerde belli aralıklarla  seçim yapılarak ülkeyi yönetecek kişiler halk tarafından belirlenir.
 5. Ülkemizde herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
 6. Bireyler cinsiyetlerinden dolayı  ayrımcılık uğramamalı, kadın ve erkek her bireyin eşit haklara sahip olduğu unutulmamalıdır.
 7. Demokrasilerde insanlar düşüncelerini  özgür ifade edebilirler.
 8. Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara, engellilere ayrıcalık tanımaya pozitif ayrımcılık  adı verilir

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 237


D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.


Cevap :

 • 1. Padişah
 • 2. Monarji
 • 3. Cumhuriyet
 • 4. Teokrasi
 • 5. Oligarşi
 • 6. Aristokratlar

E. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanma yetkilerinin anayasamıza göre hangi kişiye veya kuruma verildiğini yazınız. Bunların kendine has yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtiniz.


Cevap :
Kullanma yetkisinin ait olduğu kişi veya kurum:
Yasama ➙ TBMM
Yürütme ➙ Cumhurbaşkanı
Yargı ➙ Bağımsız mahkemeler


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 238


F. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireylerin (kamuoyu) yönetimin karar alma sürecine nasıl etki edebileceğini aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
Siyasi Partiler : Siyasi partiler halktan oy isterler halkın kendine yakın gördüğü siyasi partileri seçerek geçici bir süre için halktan aldıkları yetkileri devleti yönetmeye sahip olurlar.
Sivil Toplum Kuruluşları : Sivil toplum kuruluşları herhangi bir olayda konvoyu yaratma farkındalık oluşturma halkın taleplerini yüksek seste dile getirme seçilmesine kitlesel oy vererek seçimi etki etmektedir
Medya : Seçimlerde adayları ekranlara çıkararak ya da sitelerinde gazetelerde haber yaparak vaatlerini halkla ulaşmalarını sağlayan halkın kendisine yakın gördüğü adayı seçmesini etki eder.
Bireyler (Kamuoyu) : Kamuoyu treylerin seçimlerde vatandaşlık haklarını ve sorumluluklarını yerine getirerek seçimlerde oy kullanan ülke yönetiminde söz sahibi olan kişilerdir.


G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 


1. I. Kişi egemenliği
II. Eşitlik
III. Siyasi partiler
IV. Ayrımcılık

Verilenlerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?


A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) III ve IV


2. Anayasamızın 42. maddesinde eğitim ve öğrenim hakkı ile ilgili özellikler belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?


A) Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
B) Eğitim ve öğrenim sadece kızlar için zorunludur.
C) Eğitim ve öğrenim devlet okullarında ücretli olarak yapılır.
D) Her birey kendi ana dilinde eğitim ve öğrenim hizmeti alır.


3. Demokrasi bireyler için bir yaşam biçimidir. Bireyler toplumsal hayatın her anında demokrasiye uygun hareket etmelidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uygun bir davranış değildir?


A) Bir vatandaşın otobüse binerken sıraya girmesi
B) Bir öğrencinin arkadaşlarının oylarıyla sınıf başkanı seçilmesi
C) Bir öğrencinin düşüncelerinden ötürü arkadaşıyla alay etmesi
D) Bir vatandaşın yetkili kuruma dilekçe yazarak sorununa çözüm araması


4. Millî egemenlik, hürriyet ve adalet anlayışları aşağıda verilen yönetim şekillerinden hangisinde daha kolay uygulanabilir?


A) Cumhuriyet
B) Monarşi
C) Oligarşi
D) Teokrasi


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 239


5. Pınar ve annesi, ikamet ettikleri yerden şehir merkezine ulaşmak için belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanmaktadırlar. Ancak belediye otobüslerinin sefer sayısı az olduğu için şehir merkezine ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Pınar ve annesi, belediyenin Genel Ağ adresinden istek ve görüşlerini belediye yetkililerine iletmişler, mahalledeki komşularının da bunu yapmasını sağlamışlardır. Bunun üzerine belediye, otobüslerin sefer sayısını artırmıştır.

Verilen bilgilere göre Pınar ve annesi, yönetimin karar alma sürecine aşağıdakilerden hangisini kullanarak etki etmişlerdir?


A) Siyasi partiler
B) Medya
C) Sivil toplum kuruluşları
D) Kamuoyu oluşturma


6. 17 Şubat 1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre resmî nikâh zorunlu hâle getirildi. Erkeklere tanındığı gibi kadınlara da boşanma hakkı tanındı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit hâle geldi.
Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türk Medeni Kanunu’yla kadınların;
I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Siyasal

alanlardan hangilerinde hak kazandığı söylenebilir?


A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


7. Aşağıda verilen kişi ya da kurumlardan hangisi yürütme görevini yerine getirir?


A) Bağımsız mahkemeler
B) Cumhurbaşkanı
C) Milletvekilleri
D) TBMM


8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Bey, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vermiştir.
“Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin asli görevlerinden biridir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde vatandaşların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu sayede toplumda yaşayan bireyler kendilerini daha güvende hissedeler ve huzur içinde yaşamlarını sürdürürler. Bununla birlikte temel hak ve özgürlükler ülkenin bütünlüğünün, toplumun güvenliğinin ve sağlığının korunması amacıyla kanunda belirtilen esaslara göre sınırlandırılabilir.”
Buna göre Ahmet Bey’in verdiği bilgilerden yararlanarak
I. Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğuna
II. Temel hak ve özgürlüklerin gerekli durumlarda sınırlandırılabileceğine
III. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırırken kanunların göz ardı edilemeyeceğine

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


Ğ. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Millî egemenlik ilkesinin demokrasi için önemini belirtiniz.


Cevap :
Milli egemenlik ne demek bir milletin kendi vatanı üzerinde yönetimde söz sahibi olması anlamına gelmektedir. Eğer ulus özgürce kendi siyasi kaderini belirleme hakkını sahipse millet yönetime kendi seçtiği yöneticiye getirmiş olur.


2. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap :
Yasama yürütme ve yargı güçleri kuvvetler ayrılığı ilkesine uyularak oluşturulmuş. Bir yönetim şeklidir. Bu şekilde organların birbirinden bağımsız birbirlerini kontrol altında tutmaları sağlanmıştır. Otoriter veya diktatör rejimin oluşması engellenmek için bu sistem kurulmuştur. Bu yönetim şekli demokratik yönetim esaslarının temelini oluşturur.
Yasama meclisi temsil etmektedir. Yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunu yargı ise hakim ve savcıların oluşturduğu mahkemeleri temsil eder. Kanunu meclis yapar meclisin karara verdiği kanunu yürürlüğe cumhurbaşkanı ve bakanlar koyar. Bu kararların Anayasaya aykırı olması durumunda mahkemeler yürütmeyi durdurma gücüne sahiptir.


3. Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz.


Cevap :
Yönetimin karar alma süreci içerisinde kamuoyu toplumun çıkarlarını ilgilenen herhangi bir konu hakkında alt tarafından verilen ortak karar ve düşüncedir. İnsanların bakış açılarını ve düşünce anlayışlarını anlatan bir kavrama denir.


4. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi açısından nasıl bir tehdit oluşturduğunu belirtiniz.


Cevap :
15 Temmuz darbe girişimi demokrasimize vurulmak istenen büyük bir tehdittir. Çünkü bu hain saldırı halkın iradesine karşı yapılmış halkın yönetiminin elinden alınmaya çalışılmış bir girişimdir.


5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak görev ve sorumluluklarımızı açıklayınız.


Cevap :
Maddeler Halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatandaş olarak görev ve sorumlulukları şunlardır ;

 • Her vatandaş devletin kendisine yüklediği vergiyi ödemek zorundadır.
 • Vatandaş her daim devlet görevlilerine yardımcı olmalı devletin çıkarını düşünmelidir.
 • Her bir vatandaş kendi hak olduğu gibi başka kişilerin de haklarını gözetmeli ve haklara saygı duymak zorundadır.
 • Erkek vatandaşların askerlik görevini yerine getirmeleri zorunludur.
 • Seferberlik durumunda devletin askere çağırdı herkes vatan savunmasına katılmak durumundadır Bunun aksi durumundaki kişiler vatan hainliği ile suçlanır.
 • Devletin sırları veya devletin çıkarlarını başka devletlere satmak veya kamuoyuna duyurmak ve de Bunun cezası vatan haini ile yargılanmaktır.

6. Orta Asya Türk devletlerinde kadının toplumsal hayattaki yerini ve önemini ifade ediniz.


Cevap :,
Orta Asya Türk devletlerinde kadın ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde de devlet yönetiminde söz sahibi durumdadır.
Eski Türklerde askerlik sadece erkekler için değil kadınlar için de geçerlidir. Çünkü Eski Türkler ordu millet anlayışı bulunmaktadır. Bir ülkenin tüm milleti aynı zamanda ordusu durumundadır.
Eski Türkler savaşçı bir millet oldukları için bu anlayış gayet doğaldır. Kadınlar çok iyi kılıç kullanır çok iyi ata biner ve güreşe bilirlerdi. Kadınlar savaşlara katılırlar ok ve yay kullanabilme kabiliyetleri yüksektir. Dünyanın ilk bilinen kadın hükümdarı yine bir Türk hükümdar olan Tomris Hatun’dur.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 240


ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1- Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap :
Bu ünitede siyasi parti demokrasi kamuoyu güçler ayrılığı seçim Yasama yürütme yargı kavramlarını devlet yönetim resimlerini öğrendik.


2- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?


Cevap :
Burada öğrendiğim bilgilerle kendi özgür irademle seçme ve seçilme hakkı mı bilerek düşünceme uygun olan siyasi partiye destek vererek yönetimde söz sahibi olmak isterim.


3- Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?


Cevap :
Bu ünitede başarı olduğum konu Yasama yürütme yargı konuları olmuştur.


4- Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?


Cevap :
Bu ünitede ilgimi çeken güçler ayrılığı ilkesi olmuştur


5- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?


Cevap :
Bu ünite de yönetim şekilleri ve görevleri en ilginç gelen bilgilerdir.


6- Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.


Cevap :
Bu ünitede vatandaş olarak devletimize karşı olan sorumluluklarımız konusunda biraz zorlanmış durumdayım.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türkiye Büyük millet meclisi aç olmuş burada ülkemiz cumhuriyet ile yönetilen ve demokrasi esas alan bir yönetim biçimine sahip olmuştur. Demokrasi demek halkın kendi kendini yönetmesi ve hak ve özgürlüklerini yeterince ifade etmesi ve düşünceleri ile oybirliği ile istediği yöneticiyi başa getirmesini esas alır. Cumhuriyetten sonra seçme ve seçilme hakkı ile beraber halk yönetime geçebilecek kişileri oybirliği ile seçmektedir. Cumhuriyet yenilikleri inkılapları insanların yer alan bir ortamda yaşayabilmesi esas aldığı için elbette ki cumhuriyetle yönetilen bir ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine çıkabileceğini bilmeliyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.