7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Soruları ve Cevapları Sayfa 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları 


Soru : Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.


Cevap: Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir?

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin sebepleri orta Asya’daki çekişmelerden kaçan türkmenlerin Tuğrul ve çağrı beylerin büyük Selçuklu sultanlarının oğuz toplulukların Anadolu’ya yönlendirmesi bölgenin tarıma ve hayvancılığa uygun olması bölgedeki siyasi otorite boşluğundan dolayı türkmenlerin Anadolu içlerine doğru kolaylıkla hareket etmeleri, rumların ve ermenilerin bulunduğu bu toprakların İslamiyet teki kaza yapma ve ganimet elde etme anlayışından kaynaklanmaktadır.

1071 yılında Selçuklu Sultanı alparslanın malazgirtte binası yenmesi ile Anadolu’ya türkler girerek burayı yurt edinmeye başlamışlardır.


Soru : Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?


Cevap: Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

Kayı kelime manası olarak; güç , kuvvet demektir. Kayı boyu ise; Oğuz Kaan Destanı’ na göre , 24 boydan ikincisidir. Kaşgarlı Mahmut’ un eserinde ise 22 boydan ikincisi olarak geçmektedir.

Osmanlı Hanedanı da Kayı Boyu’ ndan gelmektedir. Anadolu’ ya geldikleri zaman Ahlat Bölgesi’ ne yerleşmişlerdir. O zaman göçebe hayatı yaşayan bu boyları, 1. Alaaddin Keykubat Viranşehir, Karacadağ ve Halep’ e yerleştirmiştir.

Her devletin kendisini sembol eden bir simgesi vardır. Tarihte yaşamış olduğu önemli anılar veya değerleri bu simgeleri oluşturur. Bazı bayraklar gelecekte istenilen yerleri bazı bayaraklar amaçları, bazı bayraklar ise geçmişteki bazı olayları ifade eder. Mesela Türkiye nin bayrağı bu şekildedir. Yapmış olduğumuz Kurtuluş mücadelesi döktüğümüz kanlarla beraber ay ve hilal sembolü çok yerinde bir simge olmuştur. Diğer ülkelerde kendi değerlerine göre bayraklarını belirlemişlerdir.

Kayılar savaşçı ve güçlü kişilikleri ile ön plana çıkmıştır. Zaten göçebe bir hayat sürdürdükleri için kendilerini korumak bu şekilde mümkün olmuştur. Kayıların en önemli özelliklerinden bir tanesi savaşçı ve cesur olmalarıdır. Bu yüzden ok ve yayı sembol olarak kullanmışlardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları 


Soru : Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.


Cevap:   Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Türkiye Selçuklu Devleti moğollara yenilmiş, Anadolu Moğol istilasıyla karşı karşıya kalmış,bunun sonucunda Türkiye Selçuklu devletinin otoritesi zayıflamış durumdaydı.

Bizansta ise taht kavgaları sürmekte bizansın eski gücü yok olmuş tekfurlar halkı ağır vergilerle baskı altında tutmaktaydı. Bu durumda kayıtlar ve güçsüzleşen selçuklularda kopan beylikler istedikleri gibi yurt edinme çalışmalarına başlamışlar fakat bunun yanında birçok devletinde baskısıyla karşı karşıya kalmışlardır.


Soru : Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.


Cevap: Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.

Osmanlı beyliğinde yaşayan insanların barış içinde yaşamaları beylik içinde huzurun gelişmesini sağlamıştır. Bu sayede toplumun her kesimi beyliği sahiplenmiş, beylik içerisinde ikilikler ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede beylik hızlı bir şekilde büyümüştür.

Osmanlı devletinin hızlı bir şekilde büyümesinin en büyük sebebi adaletli olmasıdır. Adaleti her şeyi üstünde tutmaları hukukun üstünlüğünün kimseye çıkar sağlamaması sayesinde Osmanlı halkı devletini her zaman sahiplenmiştir.


Soru : Haritada Kayıların ilk yerleştikleri yerleri işaretleyiniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Osman Bey’in bağımsızlığını ilanı Âşık Paşazâde Tarihi’nde şöyle anlatılmaktadır:
Osman Bey’in Karacahisar’ı almasından sonra çok sayıda insanın gelip yerleşmesiyle Karacahisar kısa
zamanda mamur oldu. Halk, Dursun Fakih’ten buraya kadı tayin etmesini ve cuma namazı kılınmasını
istedi. Dursun Fakih, bu isteği Osman Bey’e iletti. Osman Bey “Ne gerekiyorsa yapılsın.” deyince Dursun
Fakih: “Hanım! Sultandan izin almak gerektir.” dedi. Bunun üzerine Osman Bey:
“Bu şehri kendi kılıcımla aldım, sultanın bunda ne dahli var ki ondan izin alalım, ona sultanlık veren
Allah bana da hanlık verdi. Eğer minneti şu sancaksa ben, kendi sancağımı kaldırarak düşmanlarla uğraştım.
Eğer o, ben Selçuk hanedanındanım derse ben de Gökalp nesliyim. Eğer bu vilayete ben onlardan önce
geldim derse Süleyman Şah dedem onlardan daha önce geldi.” dedi. Halk, bu sözlerden razı oldu. Kadılık
ve hatiplik Dursun Fakih’e verildi. Cuma hutbesi Karacahisar’da okundu.
Âşık Paşazâde Derviş Ahmed Âşıkî, Âşık Paşazâde Tarihi, s.59-60 (Düzenlenmiştir.)


Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık devletin 1302’de Koyunhisar Savaşı’ndan sonra kurulduğunu şöyle açıklamaktadır:
Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan Koyunhisar Savaşı, Osman’ı bölgede karizmatik bir bey
durumuna getirmiştir. Çağdaş kaynak Pachymeres (Pakimeres) onun bu zaferle şöhretinin Kastamonu
bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Bu zafer Osman’a
bir hanedan kurucusu karizması kazandırmış, kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir.
Biz 1302 tarihini Osmanlı hanedanının, dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin kesin kuruluş tarihi olarak
kabul edebiliriz.
Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye Osmanlı Tarihi Üzerine Araştırmalar I, s.17 (Düzenlenmiştir.)


1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?


Cevap: Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı’dır.


2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?


Cevap: Kendi kılıcı ile mücadele etmek, ilk başlarda bu topraklara gelmek, savaşta sancakla savaşmak, Gökalp neslinden gelmek.


3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?


Cevap: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının temel sebebi tarihçilerin olayları farklı bir şekilde yorumlamasından kaynaklanmaktadır.


4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?


Cevap: Bilimsel olduğundan dolayı ikici görüşü benimsedim.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları 


Soru : Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?


Cevap: Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

Osmanlı çevresindeki otorite boşluklarından çok iyi yararlanarak rumeliye kolaylıkla geçmiştir. Öncelikle bizansın iç karışıklıklar inan faydalanıp taht mücadelesinde kantakuzeni destekleyerek onun Bizans imparatoru olmasını sağlamışlardır. Bunun karşılığında gelibolu’daki çimpe kalesi Osmanlı’ya bırakılmıştır. Çimpe kalesini rumelideki askeri üst olarak kullanmaya başlayan Osmanlı beyliği rumelideki fetihlere buradan organize ederek, otorite boşluğundaki rumeliye hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamışlardır.

Osmanlı beyliği nin karası beyliği nı himaye altına alması ile bu beyliği denizcilik uğraşmasından dolayı bundan faydalanmışlar vede rumeliye geçişlerinde gemilerden faydalanmışlardır. Osmanlı rumeliye geçtiğinde balkanlarda Bulgar ve Sırp krallıkları vede çeşitli ülkeler birbirlerine ile savaş halinde oldukları için Osmanlı Balkanlara kolaylıkla hakimiyet kurmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları 


Soru : Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?


Cevap: Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

14. Yy’ın ortalarında Anadolu kıyılarında ilk defa Osmanlı Devleti denizle buluşmuş oldu. Denize ulaşması ile denize ve denizciliğe önem verilmeye başlandı. Karası beyliğinden denizcilik hakkında bilgiler alınmaya başlanmış oldu.

Osmanlı Devleti boğazları alarak Karadeniz ve Ege denizinde hakimiyetini tesis etmiş oldu. Osmanlı Devleti kendi hakimiyetine bulunan Karadeniz bölgesindeki ticaretin boğazlar yoluyla Akdeniz ulaştırılması sonucu  ticareti kendi elinde tutmaya başladı. Boğazları Osmanlı hakimiyetine olması Osmanlının Avrupa içlerine kadar kolaylıkla akınlar yapmasına Avrupai fethetmesi ne olanak sağlamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları 


S0ru : Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?


Cevap: Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Minyatrler bir kültür hakkında bilgi veren temsiller olarak bilinir. Bu kültür bir hayatın içinde olan sosyal, siyasi özellikleri barındırmaktadır.

Bununla beraber bir anın resmedilmesi de döneme ait bilgilerdir. Bir askeri merasim yada geçidin gerçekleşmesi, bir savaşın tasviri, askerî düzeni, askerî hiyerarşi gösterebilir.

Minyatrler incelendiği zaman Osmanlı askerleri ile ilgili askeri düzen içerisinde yaşadıkları özel kıyafetlerinin özel silahlarının olduğu, devlet içinde önemli bir yerde bulundukları görülmektedir.askeri düzen devletlerde oldukça önemlidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


Tarihî Köprü TİKA Eliyle Restore Edildi


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Balkanlar’daki en büyük restorasyon projelerinden Tarihî Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Restorasyonu Projesi’ni başlattı. Bu proje ile Bosna Hersek’teki ortak kültürel miras koruma altına alınarak köprünün gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlandı. Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından biri olarak kabul edilen Sokullu
Mehmet Paşa adına Bosna Hersek’in doğusundaki Visegrad (Vişegrat) şehrinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Drina Köprüsü, ülkedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. Drina Nehri üzerine 1571-1577 yıllarında inşa edilen ve “Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü” olarak da bilinen tarihi köprü, Mimar Sinan’ın Bosna Hersek’teki imzası olarak bugün de tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor. Osmanlı’nın en parlak döneminde üç padişaha sadrazamlık yapan Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan bu köprü, hem teknoloji tarihi hem de dünya kültür tarihi açısından büyük önem taşıyor. O dönem Bosna vilayeti ile başkent İstanbul arasındaki anayol üzerinde inşa edilen köprü, etrafındaki köy ve şehirlerin gelişmesinde de anahtar rol üstlenmişti. Tarihî köprü, gerek mimarisi gerekse heybetiyle görenleri âdeta büyülüyor. UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de alınan köprü, aynı zamanda dünya kültür mirası içinde yer alan 6 tarihî köprüden biri olarak biliniyor. Zaman içinde zarar gören Drina Köprüsü’nün, restorasyon çalışmaları 2016’da tamamlandı.
TİKA, tarihî mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, etnik ve dinî zenginliğin olduğu bölgede birlikte yaşama kültürüne destek olmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. TİKA, Osmanlı’nın 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’daki ecdat yadigârı eserlerin restorasyonuna ve bunların geleceğe taşınmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Kosova’da Prizren Askerî Rüştiye Mektebi, Makedonya’da Sultan Murat Camisi, Romanya’da Mamut Yazıcı Camisi, Karadağ’da Ulçin Ali Paşa Hamamı, Bosna Hersek’te Karagözbey Medresesi, Macaristan’da Gül Baba Türbesi, Sırbistan’da Ram Kalesi başta olmak üzere
100’e yakın ecdat yadigârı eseri TİKA ayağa kaldırıyor.
www.tika.gov.tr (Düzenlenmiştir.)


1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.

Kültürel miras; Daha önceki yaşayan kuşaklar tarafından yapılmış ve günümüze kadar gelmiş olan eserlere verilen isimdir. Kültürel mirasın hem kendi toplumunda hemde Dünya çapında değeri vardır.

Kültürel miras üç kısma ayrılır. Anıtlar, sitler ve yapı toplulukları. Anıtlar; Heykel , resim, arkeolojik eserler , kitabe ve mağaralar bu bölüme girer.

Sitler; İnsanlar tarafından veya kendi kendine oluşmuş alanlardır.

Yapı Toplulukları; Evrensel değerlere sahip olan yapı topluluklarıdır.

Kültürel mirasımız bir devlet için çok önemlidir. Tarihsel olayları anlamak ve daha önceden bugüne kadar gelen kültürü aktarmak devletin kendini koruması için şarttır. Bir devlet kendi değerlerine sahip çıkmazsa sorunlarla karşılaşır. Devletler arasında olan sözleşmeler , sorunlar ve iddialar hep bu eserlerle kanıtlanır. Eğer bir devlet kendi değerlerine sahip çıkmazsa iddialara cevap veremez ve tarihi konusunda söylenen her şeyi kabul etmek zorunda kalır. Buda bir devletin güçsüzleşmesi ve mücadeleyi kabul etmesi demektir. Kültürel mirasın korunması bunun için bir devlet açısından büyük değer taşır. Bizlerde bu eserlere ve mirasımıza gerekli olan önemi göstermeli ve tarihimizi bilmeliyiz.


2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?


Cevap: Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?

Geçmişini bilmeyen kimse geleceğine sahip çıkamaz. Her devletin bir tarihi kuruluş amacı , zamanı ve değerleri vardır. Bu eserler geçmişten bugüne tarih arasında bir körü görevi görür. Devletler arası olan sözleşme sorun ve iddialarda bu kanıtlar kullanılır. Eğer bir devlet kendi eserlerine sahip çıkmayacak olursa diğer devletlerin kendilerine yaptıkları iddia ve suçlamaları çürütemezler. Belki o devletten hak talep eden veya soykırım iddia eden devletler bile çıkabilir.

Bu devletlere cevap vermek ancak tarihi eserlerin korunması ile mümkündür. Bir devlet eğer bu eserlerine sahip çıkmazsa kendini koruyamaz ve çökmeye mahkum olur. Yine kültürel mirasını bilen bir millet , geçmişini araştırma imkanı bulur ve kendine ona göre çeki düzen verir. Kültürel miraslarda bir devletin değerleridir. Bu değerler geçmişten günümüze kadar taşınarak insanların ahlaki kültürel yapılarına da kaynak olur. Bunun için devletimizde kendi kültürel mirasına sahip çıkarak , değerlerini koruma altına alır. Bu eserlere değer vererek gerekli şekilde korunmasını sağlar.


3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?


Cevap: Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?

Osmanlı fethettiği yerlerde öncelikle o şehrin simgesi haline gelmiş olan büyük kiliseleri camii ye çevirileri. Örneğin 1453 yılında fatihin İstanbul’u fethetmesiyle ayasofya kiliseden camiye çevrilmiştir.

Bunun dışında Osmanlı payitahta ulaşım daha kolay olsun diye fethettiği şehirlere köprüler yapmayı bir adet edinmiştir. Osmanlı köprülerin dışında yaptığı camiler, medreseler, kervansaraylar, aşevleri, hastaneler yapmışlardır. Üstelik fethettiği yerlerde halkın huzurunu bozmamış, devşirme sistemini oluşturmuştur.


4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?


Cevap: Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?

Balkan ülkelerinde azınlık soydaş ve akraba topluluklar öte yandan ise ülkemizde Balkan kökenli vatandaşlarımız yaşamaktadır. Balkanlarda barış ve istikrarın korunması Türkiye için hayati önem taşımaktadır.

Balkanlarda ki mevcudiyetimiz özellikle Kosova ve Bosna hersekte hem bu ülkelerin devlet yapılandırılmasının güçlendirilmesi hemde bölgesel istikrar açısından önem arz etmektedir. Restorasyon projeleri sayesinde bu ülkelerdeki beraber ortak kültürü yaşatmak siyasi  ilişkileri geliştirmek vede halkları birbirine kaynaştırma açısından önemlidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Soru : Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?


Cevap: Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

Osmanlının kanteuzeni destekleyerek Bizans imparatoru olmasını sağlaması ile çimpe kalesini almışlardır. Geliboluda bulunan bu yeri karası beyliğinden aldıkları gemiler ile askerlerini bu kaleye taşımışlar buradan Balkanlara hızlı bir giriş yaparak bakanları fethetmişlerdir.

Osmanlının bu kadar hızlı şekilde avrupada girmesi Avrupa’nın diğer devletleri tarafından endişe yaratmış, bunun üzerine Haçlı ordusu toplayarak Osmanlı devletini avrupadan çıkarmak amacı ile savaşmışlardır. Fakat her Haçlı seferi sonunda Osmanlı galip gelmeyi bilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları 


Soru : Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?


Cevap: Bunun temel nedeni Osmanlı devletinin Rumeli’de var olan hoşgörü  politikasının  ve adaletinden kaynaklanmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.


… Vardılar, oğlan devşirdiler. Getirip Anadolu’da Türk kavmine üleştirdiler. Çift sürdüler. Bunlar hizmet gördüler ve Türkçe öğrendiler. Üç yıl, dört yıl olduktan sonra getirip devlet kapısında yeniçeri yaptılar. Ak börk giydirdiler. Asılda yeniçerinin kuruluşu budur. O vakitten beri adını yeniçeri koydular.
Oruç Beğ Tarihi, s. 38
Bir ülke alındıktan sonra padişah kâtibi o yöreye gelir ve erkek çocukları yeniçeri olarak askere alır. Her biri için beş altın öder ve onları Anadolu’ya yetiştirilecekleri yere gönderir. Şayet buradan aldığı çocuk yeterli gelmezse kendi ülkesindeki erkek çocuklara sahip Hristiyanlara gider. Onlardan her şehrin payına düşen miktarda çocuğu toplar. Çocuklar kime emanet edildiyse o kişi çocukları yetiştirmekle ve sonra kendisine söylenen yere yollamakla mükelleftir. Geri alınan çocuklar savaş talimi yapmaya başlar. Padişah onlara ulufeleri öder. En iyilerini sarayına seçer ve ulufelerini arttırır.
Konstantin Mihailoviç (Sırp), Bir Yeniçerinin Hatıraları, s.115-116 (Düzenlenmiştir.)


1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?


Cevap: Devşirme Sistemi’nden bahsedilmektedir.


2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?


Cevap: Yeniçeri Ocağında asker olmaktadır.


3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?


Cevap: Türk gelenek ve göreneklerini öğrenmeleri için Türk ailelerine verilmektedir.


4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?


Cevap: Zeki, akıllı, bilgili, sadık, gelişime açık olma gibi özelliklere sahiplerdir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları 


Soru : Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?


Cevap: Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

Osmanlı toplumu yönetenler(askeri sınıf), yönetilen ler (reaya) olarak iki ye ayrılırdı. Yönetenler seyfiye sınıfı, İlmiye sınıfı ve kalemiyle sınıfı olarak üçe ayrılmaktadır. Yönetilen ler reaya dinine göre ikiye ayrılmaktadır, Müslümanlar ve gayrimüslimlerdir.

Bunun dışında yönetilen ler reaya yerleşim biçimlerine görende sınıflandırılırlar. Köylüler, şehirliler ve göçebe ler. Yönetenler askeri, idarisiyasi ve dini yetkilere sahip devlet görevlilerini. Yönetenler vergi  vermez.


Soru : Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?


Cevap: Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Günümüzdeki toplum yapısı ve Osmanlı’daki toplum yapısı incelendiğinde benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da çıkmaktadır. Benzer yönlerine bakacak olursak Osmanlı’da olduğu gibi günümüzde de halk vatanına milletine, bayrağına bağlıdır. Halk vergi vermekte ve vatanı görevi olan askerlik görevini yerine getirmektedir.

Farklı yönlerini ele alacak olursak Osmanlı döneminde padişahlık sistemi bulunmaktaydı daha sonra cumhuriyet ilan edildi. Osmanlı da siyasi ve askeri kanat devşirme sisteminden oluşmaktadır. Cumhuriyetten sonra bu sistem kaldırıldı Osmanlı’da gayrimüslimler farklı vergiler alınırken Müslümanlar dan daha farklı vergiler alınmaktaydı. Buda halkta eşitsizliği yol açmaktadır. Osmanlı da halk padişahın kulu, tebasıyken Cumhuriyetin ilanı ile halk özgürlüğüne kavuşmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Minyatürleri inceleyiniz. Hangi ekonomik faaliyetlerle ilgili olduklarını altlarına yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Etkinlik Zamanı


Soru : Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.


Gaza ve cihat : Müslümanlar bir araya gelerek batıda kazançlar elde etmesi ve güçlü bir ordunun oluşmasını sağlaması


Coğrafi konum : Bizans’ın zayıf olması ve iç karışıklar içinde olması 


İskân politikası : Fetihlerle tarım alanları elde edildi ve vergi geliri arttı.


 Askerî yapı : Güçlü bir ordu yapısı ile fetihler kolaylaştı.


Adaletli yönetim : Toplumda güven arttı ve din dil fark etmeden Osmanlı Devletinin istenmesine neden oldu


Anadolu Beylikleriyle ilişkiler : Kız alarak ve kız vererek beyliklerle ilişkiler güçlendirildi.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Her ülkenin kendi kültürel mirası vardır.Eskiden kalma eserlere kültürel miras denir.Hepimizin kendi kültürel mirasımızı korumamız gerekir.Mesela Türkiye’nin önemli bir kültürel mirasından biri Nemrut Dağı’dır.Nemrut Dağı Türkiye’nin kültürel miraslarından biridir.Türkiye için önemli bir kültürel mirastır.Hepimizin hep birlikte kültürel miraslarımızı korumamız gerekir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.