7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 2. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 93 94 95


2. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları 


ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Yanlış ) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.

( Doğru ) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.

( Yanlış ) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.

( Doğru ) 4. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.

( Doğru ) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.

( Doğru ) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.

( Yanlış ) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atıldığı dönemdir.

( Yanlış ) 8. II. Mahmut Dönemi’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.

( Doğru ) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması iletişim alanındaki ıslahatlardandır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.


Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğulları, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din


10. Osmanlı Devleti’nde tarım, hayvancılık, ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara reaye denirdi.
11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başarılı olmasında istimâlet politikası önemli bir yere sahiptir.
12.  Karesioğulları Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu Tımarlı Sipahiler oluştururdu.
14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara  din ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
15. Mısır Seferi sonunda Baharat Yolu’nun önemli bölümü Osmanlı kontrolüne girdi.
16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz Luther öncülük etmiştir.
17. II. Mahmut Dönemi’nde Takvim-i Vekayi adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları 


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 93-94-95. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


19. I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında yer almaz?


A) I B) II C) III D) IV


20. “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.’’
Thornton (Torntın) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C.11, s.263)

Thornton, Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?


A) Dürüstlük B) Misafirperverlik C) Saygı D) Temizlik


21. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları 


22. Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?


A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi B) Üretimde artış yaşanması
C) İnsanların köle olarak çalıştırılması D) Şehir nüfusunun artması


23. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin, Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.

Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?


A) Rönesans hareketlerini yakından takip etmek B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


24. Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.


Cevap: Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.

Osmanlı devleti bugünkü söğüt ve Domaniç dolaylarında kurulmuş bir üç beyliğidir. Komşusu Bizans tir. Osmanlının hızlı bir şekilde siyasi güç olmasının sebepleri

  • Bizans’ın iç karışıklığı Tekfurların aralarında anlaşmazlıkları
  • Osmanlının dini inanışlar gereği kaza ve fetih hareketlerinde bulunmaları ve karşılarında güçsüz bir Bizans devleti olduğu için kolaylıkla rumeliye geçmeleri
  • Fethettikleri topraklar üzerinde iskan hareketleri yaparak ekonomik olarak güç kazanması
  • Kısa zamanda düzenli ordu kurması kurduğu askeri ordu sayesinde sürekli başarılar elde etmesi

Selçuklularının yıkılması sonucunda Türk beyliklerinin doğu sınırında olması güçlü bir devlet olmayışı osmanlının batısında Avrupaya yakın olması fetih hareketlerini sürekli batıya doğru yapmasına sebep olmuştur. Osmanlı devletinde hoşgörülü, adaletli Fethettikleri yerlerde yüksek vergiler almamaları ve güvenli alanlar sağlamaları Hristiyan halka dini açıdan hoşgörülü davranması


25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?


Cevap: Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?

Osmanlı Devletinde fethedilen yerleri devlete bağlamak devleti sevdirmek, işgalci veya zulüm eden bir devletten öte daha hoş görülür devleti sevdirmeye çalışan politikaya istimâlet politikası denir.

İstimâletin amacı:

  1. Fethedilen yerde güvenliği sağlamak
  2. Fethedilen bölgenin dini inancına karışmayarak inanç özgürlüğünü sağlamak
  3. Devlete yeni katılan fetih edilen bölgede yaşayan insanlardan daha az vergi almak
  4. Özgürlük alanlarını genişleterek insanların rahat etmesini sağlamak
  5. İnsanları sömüren derebeyleri ortadan kaldırarak, halkın devlete bağlılığını arttırmak

26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanlı Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?


Cevap: Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanlı Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?

Avrupa’daki gelişmeler her türlü olumsuz olarak Osmanlı devletini etkilemiştir. Öncelikle Osmanlı devletinin gelebileceği en büyük coğrafi sınırlara erimesi sonucunda tüm ticari yollar Osmanlı denetimine girmiştir. Bunun sonucunda Avrupalıların yeni yol arayışına girerek coğrafi keşifler gerçekleştirmiştir. Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen orta sınıf oluşmuştur.

Burjuva sınıfının oluşması ile dünyanın coğrafi keşiflerle yuvarlak olduğunun öğrenilmesi ile Hristiyanlık dini inanış çökmeye başlamış. Din alanında reform hareketleri başlamıştır. Reform hareketlerinin yani sıra burjuva sınıfının sanata ve sanatçıya destek vermesi ile kültürde gelişmeler olmuş, bilim ilerlemiş, Rönesans gerçekleşmiştir. Bilimin gelişmesinin sonucunda sanayi alanında gelişmeler olmuş Buharlı makinalar sanayi sektörüne girerek, üretimin  artmasını sağlamışlardır.

İşveren ve işçi sınıfının oluşmasının sonucunda insanların kendi kültürlerini ve dillerini, öz benliklerini aramaları sonucu milliyetçi duygular gelişmiş ilk olarak Fransa’da milli devlet düşüncesi ile monarşi düzen yıkılarak, cumhuriyet rejimi oluşmuştur. Bunun sonucunda tüm dünyada millet  devletleri oluşmaya başlamış imparatorlukların oluşmasına sebep olmuştur.


27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?


Cevap: Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

Islahat hareketleri sonucunda Osmanlı toplumunda ki gayrimüslimler Müslümanlar ile aynı eşit haklara sahip olmuşlardır. Islahat hareketleri Müslümanlar dan daha çok gayrimüslim halkın haklarını genişlemiş ve bu Müslüman halkın tepkisine neden olmuştur.

Bu dönemden sonra açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetişmesine sebep olmuş bunun sonucunda Osmanlı devletinin dağılmasını hızlandırmıştır. Atrikhaneye meclis açma izninin verilmesi ile gayrimüslimler bağımsızlık eğilimlerini arttırmıştır. Osmanlının parçalanma süreci hızlanmış, Tanzimat ve Islahat fermanları gibi fermanlar özgürlük adına yapılmış olsa da toplumsal dengeyi zedelediği için devletin içinde isyanları çıkmasına sebep olmuştur.

Örneğin; yunan isyanı Sırp isyanı gibi..


28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?


Cevap: Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?

Osmanlı kültür ve sanatının merkezi olan İstanbul köklü bir tarihi şehirdir. Osmanlıdan öncede büyük imparatorluklara başkentlik yapmıştır. 145 yılında fatih Sultan mehmed’in İstanbulu fethetmesi ile 450 yıl boyunca osmanlının başkenti olmuştur.

Bu dönemden sonra büyük inşaa dönemine gitmiş, osmanlının birçok eseri bulunmaktadır başlıca Osmanlı eserlerini sayacak olursak, mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye camii, İstanbulun sembol eserlerinden biri olan topkapı sarayı, Şemsi Ahmet Paşa Camii yani kuşkonmaz camii, Abdülmecit han tarafından yaptırılan Dolmabahçe sarayı, birinci Ahmet tarafından yaptırılan Sultan Ahmet Camii ve meydanı, Sultan Ahmet Camii deklarasyon mavi İznik Çinlileri ile dünyada blue mosque olarak bilinir. Bu eserlerin tamamını boğaz turu yaptığınız zaman görebilirsiniz.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu. ( Kayı )
2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak. ( Kapı Kulu )
3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlediği devlet. ( Safevi )
4. Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda ilerlemenin arttığı dönem. ( Rönesans )
5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi. ( Afaroz )
6. İtfaiye teşkilatının temeli olan ocak. ( Tulumbacı )
7. Osmanlı Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar. ( Hamam )
8. Osmanlı Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek. ( Kahve )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 93-94-95. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Osmanlı Devleti çok eski ve büyük bir devlettir. Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu bilinmemektedir .Çünkü yeterince kaynak yoktur bazı söylemlere göre bir asırlık olduğu söylenir. Kuruluş tarihi ne bağlı herhangi bir kaynak yoktur, yalnız Osmanlı Devleti çok kısa bir zamanda büyük zaferler elde etmiştir .Bu zaferler sayesinde birçok toprak kazanmıştır. Osmanlı Devleti müslüman bir devletti fethettiği topraklarda zulm yapmayan az vergi alan hoşgörülü bir devlettir. Bunun sayesinde çok sevilen bir devlet olmuştur.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.