7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları GÜN Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 32, 33, 34


1. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 32-33-34 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Varlıklar âlemini nasıl sınıflandırabiliriz? Örnekler veriniz.


Cevap :
Varlıklar âlemini görünen ve görünmeyenler olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Görünenler bizim gördüklerimiz , görünmeyenler ise; cin, şeytan, melek gibi varlıklardır.


2. Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz.


Cevap :
Meleklerin özellikleri ; yemezler, içmezler, evlenmezler( cinsellikleri yoktur ), cinsiyetleri (erkeklik ve dişilikleri ) yoktur, uyumazlar ve nefis taşımazlar, daima ibadet ederler.


3. Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız.


Cevap :
Meleklere iman insanı hem korunuyor olma yönünden iyi eder. Bir varlık tarafından korunuyor olmak ayrıca bizler için melekler tahsis ediliyor olması ne kadar değerli olduğumuzun kanıtıdır. Yine günah ve sevaplarımızı meleklerin yazıyor olduğunu bilmemiz bizim davranışlarımızı düzeltmemiz açısından önemlidir.


5. Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız.


Cevap :
Ahiret; İslam’a ve diğer semavi dinlere göre kıyametin kopması ile birlikte dünya ve evren yok olacak ardından ise tüm ölüler diriltilecek ve insanların sonsuza kadar cennet veya cehennemde kalacakları ahiret hayatı başlayacaktır.
Kıyamet; dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zamanın başladığı zaman.


6. Ahiret hayatının aşamaları hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Ahiret hayatının aşamaları maddeler halinde şöyle sıralanabilir;
Ölüm: Ahiret hayatının ilk aşaması ölümdür.
Berzah Alemi: Münker ve Nekir ismi verilen iki meleğin sorgusundan sonra başlar.
Kıyamet: Ahiret yaşamının üçüncü aşaması kıyamettir. Kıyamete kadar ölmeyenler için buradan ahiret hayatı başlar.
Diriliş: İsrafil Sur borusuna iki kere üfleyecektir.
Hesap ve Mizan: İnsanların hesaba çekilmesi ve sevap günahlarının tartılması
Cennet ve Cehennem: Hesap sonunda kişinin ebedi yerinin belirlenmesi


7. Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Allah’ u Teala babasız olarak Meryem annemize hamile bıraktığı İsa (as), bir hurma ağacının altında meleklerin yardımıyla dünyaya geldi. Meryem annemiz babasız bir çocuğu nasıl ifade edeceğini düşündüğü için üzgündü.
Hazret-i Îsâ’nın doğumu ile Hazret-i Âdem’in yaratılması arasında bir benzerlik vardır ki, bu, her ikisinde de yaratılışın «Kün! = Ol!» emri ile gerçekleşmiş olmasıdır.
Hazret-i Meryem, hurma dalını kendisine çekip salladığı za­man kış mevsimi olmasına rağmen, ağaç birdenbire hurma ver­meğe başladı. Meryem, önündeki arktan su içip taze hurmalardan yedi. Ağacın bu şekilde kış mevsiminde hurma vermesi, Hazret-i Meryem’i tesellî içindi. O’na denildi ki:
“Ye, iç! Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: «–Ben çok merhametli olan Allâh’a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım!»” (Meryem, 26)
“(Meryem) nihâyet O’nu (Îsâ’yı kucağında) taşıyarak kav­mine getirdi. Dediler ki: «–Ey Meryem! Hakîkaten Sen iğrenç bir şey yaptın!»” (Meryem, 27)
“–Ey Hârûn’un kızkardeşi! Sen’in baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.” (Meryem, 28)
İsa(as) dile geldi ve annesinin temizliğini söyledi.  Zekeriyya (as) ı şehit eden Yahudilerden Peygamberini ve Hz Meryem’ i korumak isteyen Allahu Tela hazretleri onları bir tepede korudu. Burada 12 yıl kaldılar.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?


A) Cebrail Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.
B) Azrail Ölenleri sorguya çekmekle görevlidir.
C) Mikâil Tabiat olaylarını idare etmekte görevlidir.
D) İsrafil Kıyametin kopması ve yeniden diriliş sırasında sûra üflemekle görevlidir.


2. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip Allah’ın (c.c.) huzurunda, dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?


A) Cennet
B) Hesap
C) Kıyamet
D) Mahşer


3. Aşağıdakilerden hangisi sûra üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir?


A) Azrail (a.s.)
B) Cebrail (a.s.)
C) İsrafil (a.s.)
D) Mikâil (a.s.)


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 33 Cevapları


4. Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir?


A) Amel defteri
B) Hesap
C) Mahşer
D) Mizan


5. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. İsa (a.s.) zamanında yaşamamıştır?


A) Hz. Meryem (a.s.)
B) Hz. Yahya (a.s.)
C) Hz. Yusuf (a.s.)
D) Hz. Zekeriya (a.s.)


C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


Cevap :

  1. ( Yanlış ) Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekir, görmediğimiz şeyler yoktur.
  2. ( Doğru ) Melekler çok uzun mesafelere kısa sürede gidebilirler.
  3. ( Yanlış ) Yüce Allah (c.c.), melekleri irade sahibi varlıklar olarak yaratmıştır.
  4. ( Yanlış ) Kıyamet, Cebrail (a.s.) adlı meleğin sûra üflemesiyle kopacaktır.
  5. ( Doğru ) İnancımıza göre yaptığımız her iş ve davranış melekler tarafından yazılmaktadır.
  6. ( Yanlış ) Kiramen kâtibîn adlı melekler insanları kabirde sorguya çekecektir.
  7. ( Yanlış ) Ahiret hayatı sınırlı bir süre devam edecektir.

Ç. Aşağıda verilen Nâs suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul eûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs /Minel cinneti vennâs.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 34 Cevapları


D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


Cevap :

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları GÜN Yayıncılık
“7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 32-33-34 Cevapları”

Soldan Sağa
1. Gözle görülemeyen nurani varlıklar.
2. Hz. İsa’nın (a.s.) annesi.
3. Kıyamet günü insanların Allah’a (c.c.) hesap vermek için toplanacakları yer.
4. Dünya hayatından sonraki asıl ve sonsuz hayat.
5. Kıyamet günü sûra üflemekle görevli melek.
6. İnsanların dünyada yaptığı tüm iyiliklerin ve kötülüklerin kaydedildiği defter.
7. Dünyada Allah’a (c.c.) inanıp iyi ve güzel davranışta bulunanların ahirette ödüllendirileceği yer.


Yukarıdan Aşağı
1. Evrendeki herşeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman.
2. Ahirette insanların amellerinin tartılacağı manevi terazi.
3. İnsanları çeşitli tehlikelerden ve kötülüklerden koruyan melekler.
4. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız varlıklar insanlar hayvanlar ve bitkiler canlı olan ve gördüklerimiz çevremizdeki tüm eşyalar da cansız varlıklar olarak gruplandırılabilir. Çevremizde görmediğimiz canlılara örnek vermek gerekirse şeytan ve melek olarak sınıflandırabiliriz. Bunları yalnız ahirette veya kıyamet günü görebiliriz. Çevremizde görülen ve görülmeyen varlıklar hakkında vermiş olduğunuz kısa ve güzel bilgileri defterimi geçerek ödevimi eksiksiz ve tam bir şekilde bitirebildim. Çok teşekkürler.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.