6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkler İslamiyet İle Tanışıyor Soruları ve Cevapları Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78


Türkler İslamiyet İle Tanışıyor Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı


1. Abbasiler ile Türklerin Horasan bölgesinde sınır komşusu olması, Türk-Arap ilişkilerini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.


Cevap : Abbasiler ile Türklerin Horasan bölgesinde sınır komşusu olması, Türk-Arap ilişkilerini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Abbasiler döneminde Türkler ile Araplar Horasan bölgesinde sınır komşusu olmuşlardır. Bu durum iki millet arasında kültürel ve ticari ilişkilerin başlamasına neden olmuştur. Ardından askeri olarak da dayanışma içinde olmanın gerekliliğe ile ortak düşmana karşı ortak hareket edilmiştir.

Araplar ve Türkler birlikte hareket ederek zamanla Müslüman ordularının Türklerden oluşmasına neden olunmuştur. Türkler, İslamiyet’i kabul ederek İslam şehirlerinin kuvvetlenmesinde ve askeri olarak devletin de ileri gitmesinde, devlet sınırlarının genişlemesinde etkili olmuşlardır. Türklerin Müslüman olması Abbasilerin Çin üzerine gitmesi sayesinde olarak Talas Savaşı akabinde yaşanmıştır.


2. Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.


Cevap : Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Türklerin Müslüman olmasında Gök tanrı inancının müslümanlığa yakın olmasından kaynaklı bir durum vardır Gök tanrı inancında Tanrı görülemeyen ulaşılamayan her şeyin yaratıcısı Her şeyin sahibi oydu Gök tanrı inancında Cennet ve Cehennem inancı ölümden sonra yaşayış bulunmaktaydı Türkler inançlarının hiçbir zamanında putperest inanca inanmışlardır Bu da Müslümanlığı seçmelerinde etkili olmuştur.

Gök tanrı hükümdarı seçer Kut adı verilen kanda olduğu düşünülürdü hükümdarlar Gök tanrının yeryüzündeki seçilmiş insanlarıydı. Türklerde Güneş Yıldız Ay denizler ve bozkurt kutsal sayılırdı. Gök Tanrı inancının dışında inandıkları dinler animizm Şamanizm totemizmdir.


Soru : Talas Savaşı’nın dinî, kültürel ve siyasi sonuçlarını söyleyiniz.


Cevap : Talas Savaşı’nın dinî, kültürel ve siyasi sonuçlarını söyleyiniz.

Maddeler Halinde Talas Savaşı’nın siyasi sonuçları:

 • Türklerin yardım ile beraber Abbasi Devleti Çinlileri yenmişlerdir.
 • Orta Asya üzerinde var olan Çin Devletinin baskıları sonlandı.
 • Çin Devletinin Batı bölgesine ilerleme ve yayılma politikası son buldu.

Maddeler halinde Talas Savaşı’nın dini sonuçları

 • İslam dinin Türkler arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
 • Orta Asya bölgesi İslamiyeti benimsemiştir.

Talas Savaşı’nın kültürel sonuçları

 • Kağıt, Çin dışında da üretilmeye başlanmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı


Soru : Karahanlıların İslam dinini resmî din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihi açısından önemini açıklayınız.


Cevap : Karahanlıların İslam dinini resmî din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihi açısından önemini açıklayınız.

Karahanlıların İslam dinini resmî din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihi açısından önemini Türk İslam tarihi açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek gerekmektedir.

Kahanlılar Devleti Buğrahan Hükümdarlığı döneminde İslamı resmi din olarak kabul etmeleri sonucunda Türk coğrafyasında İslamiyet kısa sürede yayılmış ve Cihat anlayışı ile sürekli olarak hızlı bir şekilde İslamiyet çeşitli coğrafyalarda yayılmaya başlamıştır.

 Ayrıca Karahanlılar Devleti’nde İslamiyet’in kabulü ile beraber tarihte ilk defa Türk İslam devleti kurulmuş ve gelecek dönemlerde Türklerin İslamiyetin yayılması için büyük çabaların ve cihat anlayışının yolunu açmışlardır. 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı


Gazneli Mahmut, üç ay gece, üç ay gündüz olan bir diyardan gelen tüccarı huzura kabul ediyor.
Uzak kuzey ülkelerini dolaşmış bir tüccar Gazneli Mahmud’un huzuruna geldiğinde “O uzak
diyarda üç ay gece, üç ay gündüz olur.” deyince Sultan, tüccarın kendisini kandırdığını zannederek
öfkelendi. Tüccar söylediğinin doğruluğuna yemin edince Sultan da ona “Bana söylediğini müneccimbaşı da dinlesin, o inanmazsa sana en ağır cezayı veririm.” dedi.
Sultan, müneccimbaşı Birûni’yi huzura çağırttı. Birûni, çok yer gezmişti ama uzak kuzey ülkelerine gitmemiş, oradaki iklimi, gece ve gündüz durumunu o güne kadar kimseden dinlememişti. Tüccarın anlattığını dinleyince gözleri parladı, Allah’a şükretti.
Birûni’ nin tüccarı dinlerken sevindiğini görüp şaşıran Sultan “Ne diyorsun müneccimbaşı?”
diye sordu. Ünlü bilgin önce bir elma istedi. Bu elmayı Sultan’a göstererek anlatmaya başladı “Efendim, dünyamız şu meyve gibi yuvarlak ve karşılıklı iki yönden hafifçe basıktır. Hesaplarıma göre kendi
ekseni etrafında 23 dakika 37 saniyelik bir eğimle döner. Bu durumda kutupların, belli dönemlerde
uzun zaman güneşi görmemesi gerekir. O hâlde bu tüccarın anlattıkları doğrudur.” Bunun üzerine
Gazneli Mahmut ikna olmuş, tüccar da cezadan kurtulmuş ve birçok hediye ile mükâfatlandırılmıştır.


Soru : Metinden yola çıkarak Gazneli Mahmut’un bilime ve bilim insanlarına verdiği değeri açıklayınız.


Cevap : Metinde yer alan olaydan yola çıkarak bilim konusundan çok meraklı olan ve yeni bilimsel düşüncelere açık olduğu görülmektedir. Ayrıca Gazneli Mahmut’un bilim insanlarını da yanında yer verdiği görülmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı


Soru : Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askerî açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askerî açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Ordu millet anlayışı Türk devletlerinde askeri açıdan katkıları devletin çıkabilecek bir savaşa her an hazır olması anlamına geliyordu Çünkü millet cinsiyet fark etmeksizin Ordu durumundaydı küçük yaştan itibaren savaşmak  için eğitilir savaşmayı öğretilir yay bıçak hançer kılıç ata binmek gibi eğitimler verilirdi bir Türk kızı ata binmeyi çok iyi bilirdi. Onun için savaş durumunda kadınlardan da erkekler gibi savaşa destek olmaları beklenirdi. Askerlik bir iş değil vatani bir görevdi.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı


Soru : Türk-İslam devletleri ticaretin gelişmesi için neler yapmışlardır? Söyleyiniz.


Cevap : Türk-İslam devletleri ticaretin gelişmesi için neler yapmışlardır? Söyleyiniz.

 • Türk İslam devletleri ticaretin gelişmesi için ticaretin canlanması ve güvenliği için Ribat ismi ile birlikte ilk kervansarayları ve bimarhane ismi ile ise ilk hastaneleri kurmuşlardır.
 • Arapça ve farsçayı yazma ve edebi dil olarak kullanmışlardır. Bununla birlikte komşu devletlerle ilişkilerini geliştirmişlerdir.
 • %1 gibi düşük oranda gümrük vergisi alarak tüccarların ilgisini çekmeyi amaçlamışlardır yabancı tüccarların her türlü zararlarını karşılayarak onlara Güven vermişlerdir.
 • Ticaret ve kervanların dinlenmesi ve kervanların güvenliklerinin sağlanması için 30 – 40 kilo metre ara ile kervansaraylar yapılmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı


Soru : İslamiyetle beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap :

İslamiyet’e geçtikten sonra İslami hukuk kuralları olan Şer’i hukuk lar uygulanmaya başlanmıştır tasavvuf müziği başlamıştır batıl inançlar bitmiştir insanlar ibadet etmeye İslamiyet’ten sonra Kurban Bayramı Ramazan Bayramı gibi gelinliği bayramlar kutlanmaya başlanmış dini özel günler değer kazanmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı


1. İslam dini ile beraber kutlamaya başladığımız bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.


Cevap : İslam dini ile beraber kutlamaya başladığımız bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.

Türkler İslamiyeti seçtikten sonra Müslümanlığın gerektirdiği özel gün ve bayramları kutlamaya başlamışlardır. İslamiyetle birlikte kutlamaya başladığımız bayramlar Ramazan Bayramı kurban bayramı olarak iki tanedir. Bayramlar insanları paylaşmasını bir arada olmasını birbirlerini sevmesini sağlarlar.


2. Dinî ve millî bayramlarımız toplumda hangi değerlerin gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.


Cevap : Dini ve milli bayramlarımız toplumda hangi değerlerin gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.

Dini ve milli bayramlarımız milletçe kurtlanan insanları birlik ve beraberliğe sevkeden gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız bayramlardır. Dini bayramlarımız maneviyat artırır Eş dost akraba ziyaretleri ile dayanışmalarımız paylaşımlarımız artar.

Kurban bayramlarında kesilen kurbanlarla ihtiyaçları olanlara bir parça ettirerek paylaşmayı öğrenir hiç huzurumuz oluşmuş milli bayramlarımız milletçe geçmişimizde olan bize gurur veren Zaferlerimize anımsamak atalarımıza saygı göstermek onları anmak ve birlik ve beraberliğimizi bir kez daha anımsarız.


Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyeti kabulünden öncesi ve Türklerin İslamiyeti kabulünden sonrasıyla ilgili yaşayışları verilmiştir. Bu yaşayışlarındaki benzerlikleri ya da değişimleri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.


Türkler’in İslamiyet’i Kabulü Öncesi:

 • Cami, mescit yerleri ve buna benzer alanlar yok idi.
 • Dünyayı ele geçirme anlayışı hüküm sürmekte idi.
 • Öte dünya inancı mevcut idi.
 • Orta Asya’da Gök Tanrı inancı mevcut idi.
 • Rasathane ve gözlem yerleri var idi.

Türkler’in İslamiyet’i Kabulü Sonrası:

 • Sultan, halife ve buna benzer unvanlar yaygı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Heykeltıraş sanatı önemini kaybederek azalmaya başlamıştır.
 • Allah inancı yayılmaya başlamıştır.
 • Ahlaki ilkelerde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
 • Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Talas savaşı ile birlikte Türkler Müslümanlığı benimseyerek akın akın İslam dinini kabul etmişlerdir.

 2. Türkler savaşçı bir yapıya sahip oldukları için tarihi boyunca bakıldığında bir çok fetih yaparak İslam dinini tüm dünyaya yaymışlardır.

 3. Talas savaşı bizim islamiyet dini ile tanışmamıza sebep olan savaştı bu bilgiyi öğrettiğiniz için teşşekürler

 4. Turklervtalas savaşından sonra muslumanligi benimsemiş ve müslümanlık böylece Türklerde yayılmıştır.Türkler yıllar boyunca fettettikleri için gittik lere yerlere de muslumanligida yazmışlardır.Günümüzde Türk Milletinin çoğunluğu muslumanligi yaşamaktadır.

 5. Türk milleti kazandığı savaşlar ve fethettiği topraklar sayesinde muslumanligi dünyanın dört bir yanına yaymislardir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.